2006. gads ir bijis visveiksmīgākais AS Akciju komercbanka Baltikums (turpmāk Banka, Komercbanka Baltikums) pastāvēšanas vēsturē. 2006. gadā bija vērojams straujš visu Bankas finanšu rādītāju pieaugums. Banka ne tikai sasniedza plānotos rezultātus, bet arī būtiski tos pārsniedza. Komercbanka Baltikums ik gadu uzlabo būtiskākos finanšu rādītājus – pēc 2006. gada rezultātiem, Bankas tīrā peļņa pārsniedza 1 milj. LVL. Bankas aktīvi sasniedza 60 milj. LVL (salīdzinot ar gada sākumu, pieaugums bija par 47%). Klientu depozītu noguldījumi sasniedza rekordaugstu līmeni Bankas vēsturē – 38 milj. LVL, veidojot divas trešdaļas no visiem Bankas aktīviem. Bankas sasniegtie rezultāti kārtējo reizi apstiprināja izvēlētās darbības stratēģijas pareizību, kas balstīta uz noteiktu specializāciju – finanšu tirdzniecību un jūras transporta finansēšanu, darbu finanšu tirgū un klientu kapitāla pārvaldīšanu.

Komercbankas Baltikums kredītportfelis atskaites gada beigās sasniedza 17 milj. LVL. Pārdomātā un skaidrā politika korporatīvās finansēšanas jomā, kas ir viena no Bankas galvenajām prioritātēm, ir nodrošinājusi kvalitatīvu Bankas kredītportfeli (slikto kredītu skaits ir simbolisks). Klientu finansēšanas jomā tika turpināta veiksmīgā sadarbība ar AS SEB Latvijas Unibanka, izmantojot šīs bankas piešķirto kredītlīniju. Tāpat Komercbanka Baltikums aktīvi sadarbojās ar citām Latvijas bankām klientu sindicētās kreditēšanas jomā.

Saskaņā ar iepriekš izstrādāto stratēģiju 2006. gadā Komercbanka Baltikums būtiski palielināja savu kapitālu. 2006. gada laikā Banka veica divas jaunas akciju emisijas, kas ļāva palielināt pamatkapitālu līdz 7,5 milj. LVL. 2007. gada sākumā tika veikta vēl viena akciju emisija, kuras rezultātā Bankas kapitāls palielinājās līdz 10,4 milj. LVL.

Tika turpināta veiksmīgi iesāktā ilgtermiņa resursu piesaistes programma, Bankai emitējot obligācijas. 2006. gadā Banka veica savu 2. obligāciju emisiju par summu 5 milj. EUR un sāka darbu pie 3. obligāciju emisijas organizācijas (veiksmīgi izvietota 2007. gada janvārī pilnā apjomā par summu 10 milj. EUR). Tāpat 2006. gadā tika dzēsta Bankas 1. obligāciju emisija 3,9 milj. EUR apmērā. Resursu piesaiste obligāciju emisijas veidā ļauj Bankas palielināt savu kredītportfeli un nostiprināt pozīcijas izvēlētajā darbības sfērā.

2006. gada laikā Banka būtiski optimizēja savu klientu struktūru, veltot uzmanību gan esošajiem klientiem, gan jaunu klientu piesaistei. Nozīmīgus rezultātus izdevās sasniegt, sadarbojoties ar holdinga uzņēmumiem, kas atrodas Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā. Neskatoties uz klientu bāzes nozīmīgu pieaugumu, Banka savā darbā
pastāvīgi ievēro stingru klientu darbības novērtējumu, realizējot principus Pazīsti savu klientu un Pazīsti sava klienta biznesu.

Tika turpināts darbs pie korespondentbanku tīkla paplašināšanas. 2006. gadā Banka atvēra korespondējošos kontus bankās - American Express Bank (USD, Ņujorka), American Express Bank GMBH (Vācija, Frankfurte pie Mainas), Bank of China (Ķīna), Sberbank (Krievija, Maskava). Esam pārliecināti, ka šie notikumi liecina par Bankas pastāvīgo attīstību, un ceram uz turpmāku sadarbību nākotnē.

Gada laikā Baltikums holdinga ietvaros tika veikta pārstrukturizācija. Augustā Bankas meitas kompānija IPAS Baltikums Asset Management iegādājās 93,5% kapitāla daļu AS Baltikums Dzīvība par 2,4 milj. LVL. Savukārt 2006. gada septembrī pati Banka iegādājās SIA Nord Real Estate 100 % kapitāla daļu par 206 tūkst. LVL. Tādējādi konsolidētais finanšu pārskats uz 2006. gada 31. decembri ietver Bankas, tās četru meitu un vienas meitas meitas sabiedrības finanšu pārskatus.

2007. gada janvārī Bankas meitas sabiedrība IPAS Baltikums Asset Management iegādājās 49% AS Baltikums Apdrošināšanas Grupa kapitāla daļu. Šis darījums ir loģisks turpinājums AS Baltikums Apdrošināšanas Grupa un AS Baltikums Bankas Grupa akcionāru vēlmei pārstrukturizēt Baltikums holdingu, konsolidējot finanšu un apdrošināšanas uzņēmumus zem AS Baltikums Bankas Grupa. Minētā konsolidācija ļaus optimizēt holdinga darbību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra