AS Baltic Trust Bank bilances pārskats

Finanses
2007. gada 13. februāris 13:52

AS Baltic Trust Bank (BTB) janvārī ir nopelnījusi 352 tūkstošus latu, kas ir par 40% vairāk nekā 2006.gada pirmajā mēnesī. Klientu noguldījumu apjoma pieaugums janvārī bija 9%.

Janvārī banka sāka piedāvāt jaunu pakalpojumu BTB SMS Banka. To izmantojot, ar īsziņas palīdzību klienti tiks informēti par savu kontu atlikumiem un operācijām tajos. Jau pirmajā mēnesī šo pakalpojumu aktīvi uzsākuši izmantot vairāk nekā 2000 BTB klientu.

AS BALTIC TRUST BANK Bilances pārskats 2007.gada 31.janvārī

(pārskata perioda pēdējais datums) (tūkst. LVL)

Pozīcijas nosaukums 31.01.2007. - 31.12.2006. (neauditēts)

Kase un prasības uz pieprasījumu
pret Latvijas Banku 22,284 - 33,889

Prasības pret kredītiestādēm un
centrālajām bankām 84,727 - 68,795

Kredīti 114,101 - 113,271

Parāda vērtspapīri un citi
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 22,140 - 21,978

Akcijas un citi vērtspapīri ar
nefiksētu ienākumu 1,644 - 1,631

Atvasinātie līgumi 173 - 104

Līdzdalība saistīto un radniecīgo
uzņēmumu pamatkapitālā 189 - 189

Nemateriālie aktīvi 869 - 883

Pamatlīdzekļi 7,603 - 7,674

Pārējie aktīvi 791 - 1,212

Kopā aktīvi 254,521 - 249,626

Saistības pret kredītiestādēm un
centrālajām bankām 11,965 - 23,612

Noguldījumi 190,274 - 174,381

Emitētie parāda vērtspapīri 15,141 - 15,038

Atvasinātie līgumi 84 - 29

Pārējās saistības 2,265 - 2,040

Pakārtotās saistības 2,213 - 2,271

Kapitāls un rezerves 32,579 - 32,255

Kopā pasīvi 254,521 - 249,626

Iespējamās saistības 2,774 - 4,756

Saistības pret klientiem 10,910 - 10,904

Aktīvi pārvaldīšanā 422 - 422

Pārskata gada peļņa 352 - 5,143

Valdes priekšsēdētājs
Edgars Dubra

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra