Baltic Trust Bank (BTB) ir pabeigusi 2006.gadu ar neauditēto tīro peļņu 5,15 miljonu apjomā, kas ir lielākā tīrā peļņa bankas vēsturē un ir vairāk nekā divas reizes lielāka par 2005.gada peļņu. Aizvadītais gads bankai bija ļoti veiksmīgs un bagāts ar ievērojamiem sasniegumiem: palielināts bankas pašu kapitāls par 12,6 miljoniem latu (pabeidzot papildu akciju emisiju), piesaistīts sindicētais kredīts 16 miljonu eiro apjomā, emitētas ilgtermiņa hipotekārās ķīlu zīmes 5 miljonu eiro apjomā, par 29% pieaudzis kredītu portfeļa apjoms. Gada beigās par bankas īpašnieku kļuva starptautiskā finanšu korporācija GE Money, kas garantē lieliskas BTB un tās klientu nākotnes attīstības perspektīvas.

Rīgas Fondu birža

Pārskata perioda pēdējais datums(tūkst. LVL)
Pozīcijas nosaukums 31.12.2006. 31.12.2005. (neauditēts)
Kase un prasības uz
pieprasījumu pret Latvijas Banku 33,888 19,069
Prasības pret kredītiestādēm
un centrālajām bankām 68,753 90,523
Kredīti 113,044 87,810
Parāda vērtspapīri un citi
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 21,659 14,377
Akcijas un citi vērtspapīri
ar nefiksētu ienākumu 1,630 2,107
Atvasinātie līgumi 104 26
Līdzdalība saistīto un radniecīgo
uzņēmumu pamatkapitālā 189 5,858
Nemateriālie aktīvi 883 1,119
Pamatlīdzeki 7,674 6,395
Pārējie aktīvi 1,802 1,034
Kopā aktīvi 249,626 228,318
Saistības pret kredītiestādēm
un centrālajām bankām 23,539 27,447
Noguldījumi 167,530 160,646
Emitētie parāda vērtspapīri 14,838 11,666
Atvasinātie līgumi 29 12
Pārējās saistības 9,231 8,010
Pakārtotās saistības 2,205 5,000
Kapitāls un rezerves 32,254 15,537
Kopā pasīvi 249,626 228,318
Iespējamās saistības 4,756 5,116
Saistības pret klientiem 10,904 5,045
Aktīvi pārvaldīšanā 422 422Pārskata gada peļņa 5,143 2,506

Valdes priekšsēdētājs
Edgars Dubra

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra