Salīdzinot Latvijas Bankas darbinieku atalgojumu ar tirgus pētījuma datiem finanšu sektorā, atšķirība ir tikai 6% nevis Valsts kontroles secinājumā minētās 4,8 reizes (380%).

Lai gan to faktiski konstatējusi arī Valsts kontrole, Latvijas Banka (LB) nesaprot Valsts kontroles vēlmi ziņojuma secinājumu sadaļā izcelt kādu atsevišķu gadījumu, tam populistiski mēģinot piesaistīt uzmanību, tādējādi radot maldīgu iespaidu, minēts LB publiskotajā viedoklī. Turklāt, Valsts kontroles ziņojumā izvērtētais atbalsta personāla atalgojums attiecas tikai uz 5 -6 cilvēkiem, Db.lv noradīja Latvijas Bankā.

 

LB nepiekrīt Valsts kontroles pieejai atalgojuma sistēmas caurskatāmības izvērtēšanā un uzskata, ka, lai veiktu pienācīgu un patiesu atalgojuma sistēmas salīdzinājumu, tam jāizmanto tirgus pētījumu dati nevis atsevišķu valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu algas.

 

Centrālā banka uzskata, ka, neizmantojot darba tirgus pētījumu datus, tiek ignorēts tas, ka LB vispirms ir finanšu iestāde, kas darbojas Latvijas un ārvalstu finanšu tirgū, kā arī pilda Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieka pienākumus - ne tikai pamatfunkciju, bet arī atbalsta funkciju ietvaros. Tāpēc lielai daļai bankas darbinieku, kas pilda atbalsta funkcijas, nepieciešamas papildu prasmes un zināšanas par finanšu tirgus darbību, darījumiem. LB amatpersonu veicamais darba apjoms, kvalifikācija un konkurences nosacījumi darba tirgū, kurā LB sacenšas vispirms ar finanšu institūcijām, ir tie faktori, kuri jāņem vērā, analizējot LB atalgojuma sistēmu.

 

Turklāt LB līguma amatalgu iespējamo līmeņu salīdzināšana ar faktiskajām algām citās valsts iestādēs sniedz nepatiesu priekšstatu, jo salīdzina algas ar iespējamām amatalgas robežām, kas teorētiski indicē speciālista algas iespējamo izaugsmi nākotnē. Faktiskās algas ir ievērojami zemākas, nekā teorētiski iespējamās maksimālās robežas; arī salīdzināto darbinieku kvalifikācija un nozare, kurā tie strādā, ir atšķirīga.

 

LB arī uzskata, ka caurskatāmību nodrošina skaidras un saprotamas informācijas publiskošana par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru, un šo pienākumu, kā konstatēts Revīzijas ziņojumā, LB ir izpildījusi un atalgojumu informācija jau no šā gada 1.janvāra ir pieejama mājas lapā.

 

LB ir informējusi Valsts kontroles revidentus par to, ka bankā ir noteikti kritēriji, kas raksturo amata vietu un darba uzdevumu pildīšanai nepieciešamos nosacījumus, piemēram, speciālās zināšanas un pieredze, LB struktūrvienības svarīgums, izglītība, atbildība, darba raksturs.

 

 

 

 

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra