Bezdeficīta budžetu plāno 2010. gadā

Finanses
2007. gada 12. janvāris 14:50

Ministru kabinets ir apstiprinājis Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Konverģences programmu 2006.-2009.gadam, kas jāiesniedz Eiropas Komisijā. Programmā paredzēts bezdeficīta budžetu mūsu valstī pakāpeniski sasniegt 2010.gadā, Db.lv informēja Finanšu ministrijas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Melnace.

Visas ES dalībvalstis katru gadu gatavo Stabilitātes (eirozonas valstis) vai Konverģences (pārējās valstis) programmas, kurās tiek sniegta informācija par dalībvalsts vidēja termiņa fiskālo, ekonomisko un monetāro politiku.

Latvijas Konverģences programma skaidri atspoguļo Latvijas valdības mērķi nodrošināt fiskālās politikas atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta garam un kļūt par pilntiesīgu Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti. Valdības ekonomiskās stratēģijas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu, pārskatāmā periodā panākot konverģenci ar ES vidējo līmeni.

Lai to panāktu, Latvijai nepieciešams saglabāt augstu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi. Galvenie makroekonomiskās politikas pamatvirzieni šo mērķu sasniegšanai ir:

" makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana;
" zināšanu un inovāciju stimulēšana;
" investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana;
" nodarbinātības veicināšana;
" izglītības un prasmju uzlabošana.

Viens no būtiskiem instrumentiem ekonomikas attīstības veicināšanai ir stabilas fiskālās politikas realizēšana. Valdības uzdevums fiskālās politikas ietvaros ir veidot maksimāli sabalansētu un tautsaimniecības attīstībai labvēlīgu valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu līmeni un struktūru. Konverģences programmā, vadoties pēc Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnēm 2007-2011, tiek definēti šādi svarīgākie fiskālās politikas uzdevumi:

" īstenot fiskālo politiku, kas vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi; nodrošināt konsekventu virzību uz sabalansēta valsts budžeta izveidošanu vidējā termiņā, saglabājot zemu valsts parāda līmeni un samazinot inflāciju;
" sākot ar 2008. gadu, ieviest vidēja termiņa valsts budžeta plānošanu, nodrošinot finansējuma sasaisti ar ministriju un reģionu stratēģiskajiem plāniem un budžeta izlietojuma plānojumu teritoriālā griezumā, tādējādi panākot valsts finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu;
" nodrošināt valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspēju.

Konverģences programmā sniegta pašreizējās ekonomiskās situācijas analīze (makroekonomiskais scenārijs, reālais sektors, inflācija, monetārā un valūtas kursa politika, ārējais sektors, strukturālo reformu ietekme uz tautsaimniecību). Tāpat analizēta vispārējās valdības budžeta bilance un parāds (fiskālā politika un vispārējās valdības budžeta bilance, vidēja termiņa mērķis un strukturālo reformu ietekme uz budžeta pozīciju, strukturālā bilance, valsts parāds). Programmā iekļauta arī jutīguma analīze salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2005.gada novembra Latvijas konverģences programmu. Tāpat aprakstīta valsts finanšu kvalitāte (vispārējās valdības budžeta ieņēmumi un izdevumi), valsts finanšu ilgtspēja un valsts finanšu institucionālās iezīmes (vidēja termiņa budžeta plānošana).

Programmā norādīts, ka valdības realizētā fiskālā politika ir vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi, nodrošinot pakāpenisku fiskālās situācijas uzlabošanos. Valsts fiskālās politikas būtisks uzdevums ir sabalansēta budžeta izveide. Tiek prognozēts, ka vidējā termiņā pakāpeniski samazināsies vispārējās valdības budžeta deficīts. Minētā mērķa sekmīgai īstenošanai ministrijās tiek ieviesta stratēģiskā plānošana, kas nodrošinās, ka budžets tiek orientēts uz mērķu un rezultātu finansēšanu.

Valdības uzdevums fiskālās politikas ietvaros ir veidot maksimāli sabalansētu un tautsaimniecības attīstībai labvēlīgu valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu līmeni un to struktūru.

2007.gada vispārējās valdības deficīts tiek prognozēts 1,3% no IKP apmērā. Vidējā termiņā tiek prognozēts pakāpenisks vispārējās valdības budžeta deficīta samazinājums līdz 0,4% no IKP 2009.gadā. Turpinot pakāpenisku budžeta deficīta samazināšanu, tiek prognozēts, ka Latvija sabalansētu budžetu sasniegs 2010.gadā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra