Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība (EMS) šodien ir daudz labākā stāvoklī nekā pirms finanšu krīzes, norāda Eiropas Komisija.

Tomēr, neraugoties uz progresu, jo īpaši attiecībā uz ekonomikas pārvaldības pastiprināšanu un banku savienības uzsākšanu, EMS izveide joprojām nav pabeigta.

Eirozonas valstu ekonomikas snieguma atšķirības ir būtiskas, norāda EK. Ņemot vērā gandrīz 18 miljonus bezdarbnieku un daudzus mūsu sabiedrībā, kam draud sociālā atstumtība, vēl ir daudz darāmā, lai eirozonu izveidotu par pilnībā robustu struktūru. Eiropas Komisija tagad īsteno konkrētus pasākumus, lai pārietu no nepieciešamās krīzes pārvaldības pēdējo gadu laikā uz spēcīgāku savienību, kuras izveide ir pabeigta; uz savienību, kuras pamatā ir ilgstošs, taisnīgs un demokrātiski leģitīms pamats nākotnei un kura palīdz radīt vairāk darba vietu, veicina izaugsmi un labklājību visiem iedzīvotājiem.

Komisija 2015. gada 1. jūlijā uzsāka EMS izveides pabeigšanas procesa 1. posmu. Šodien Komisija to papildina ar konkrētiem pasākumiem, lai sāktu vērienīgā plāna – padziļināt EMS – īstenošanu.

Komisāru kolēģijas pieņemtā pasākumu pakete nozīmē pārskatītu pieeju Eiropas pusgadam, tostarp izmantojot uzlabotu demokrātijas dialogu un vēl vairāk uzlabotu ekonomikas pārvaldību, piemēram, valsts konkurences padomju un konsultatīvas Eiropas Fiskālās padomes ieviešanu; eirozonas pārstāvības lielāku vienotību starptautiskajās finanšu iestādēs, jo īpaši SVF. Tajā arī noteikti pasākumi, lai pabeigtu banku savienības izveidi, jo īpaši ar Eiropas noguldījumu apdrošināšanas garantiju shēmas palīdzību un pasākumiem riska lielākai samazināšanai banku sistēmā.

Priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: «Eiropas ekonomiskajai un monetārajai savienībai ir vajadzīgi stingri pamati, lai tā būtu noturīgāka pret satricinājumiem nākotnē un lai izturētu globālās problēmas, kas mūs sagaida. Šodien mēs ierosinām reālus pasākumus, lai uzlabotu ES ekonomikas pārvaldības noteikumus, kas pēdējo reizi tika nostiprināti tūlīt pēc krīzes. Noteikumi mums ir, un mums tie ir labāk jāizmanto. Raugoties nākotnē, nākamajos divos gados mums būs jāstrādā pie tā, lai veidotu vienprātību par tālejošākām pārmaiņām, kas būs nepieciešamas, lai pabeigtu mūsu ekonomiskās un monetārās savienības izveidi.»

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī piemetināja: «Šodienas pakete ir saistīta ar ekonomiskās un sociālās konverģences atsākšanu mūsu valūtas savienībā. Nākamais posms būs saistīts ar politisko konverģenci un demokrātijas atjaunošanu.»

Komisāru kolēģijas pieņemtā pakete palīdz veidot spēcīgāku EMS. Konkrētāk, tajā ietilpst: Eirozonas ārējā pārstāvība. Tā nav piemērojusies valūtas zonas pieaugošajai ekonomiskajai un finansiālajai ietekmei. ASV dolāram ir vienots, spēcīgs pārstāvis starptautiskajos ekonomikas un finanšu forumos, bet eirozonas dalībvalstis nerunā vienbalsīgi. Tāpēc Komisija ieskicē ceļvedi, lai ļautu eirozonas dalībvalstīm paust vienotu viedokli savu kopējo interešu labā. Proti, Komisija ierosina pāriet uz vienotu eirozonas pārstāvību Starptautiskajā Valūtas fondā, Eirogrupas priekšsēdētājam darbojoties kā eirozonas pārstāvim. Komisija ierosina sasniegt šo mērķi vairākos posmos.

Bez progresa ekonomikas pārvaldības jomā banku savienības izveides pabeigšana ir neatņemams solis ceļā uz pilnīgas un dziļas EMS izveidi. Par spīti panāktajam progresam, bankas un valdības eirozonā joprojām ir pārāk cieši savstarpēji saistītas. Lai pabeigtu banku savienības izveidi, ir jāīsteno tie tiesību akti, par kuriem jau ir panākta vienošanās, un papildu pasākumi finanšu stabilitātes nostiprināšanai.

Banku savienības trūkstošais elements joprojām ir kopēja noguldījumu apdrošināšanas sistēma. Priekšsēdētājs Žans Klods Junkers runā par stāvokli Savienībā sacīja, ka Komisija līdz gada beigām iesniegs leģislatīvu priekšlikumu par pirmajiem pasākumiem Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (EDIS) izveidei, lai radītu eiropeiskāku sistēmu, kas ir atdalīta no valsts finansēm. Tas nodrošinās, ka iedzīvotāji var būt pārliecināti par savu noguldījumu drošību neatkarīgi no savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Komisija ierosinās uz pārapdrošināšanu balstītu sistēmu, kas ļaus saglabāt dalībvalstu shēmas. Šodienas pakete tiks papildināta ar leģislatīvu priekšlikumu šā gada beigās.

Turklāt Komisija joprojām ir apņēmības pilna turpināt samazināt riskus un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus banku nozarē un ierobežot banku un valdību mijiedarbības loku. Visbeidzot, līdzās banku savienības izveides pabeigšanai kapitāla tirgu savienība ir galvenā prioritāte.

Junkera vadītā Komisija savā pirmajā darbības gadā jau ir būtiski racionalizējusi Eiropas pusgadu, kas ļauj nodrošināt patiesu dialogu ar dalībvalstīm, jau februārī – trīs mēnešus pirms konkrētām valstīm adresēto ieteikumu pabeigšanas – publicējot ziņojumus par valstīm. Nākotnē diskusijas un ieteikumi eirozonai kopumā noritēs vispirms, pirms diskusijām par konkrētām valstīm, lai visas puses varētu saskanīgi pievērsties kopējām problēmām.

Eiropas pusgada ietvaros un EMS padziļināšanas procesā tiks uzsvērti nodarbinātības un sociālie aspekti. Sociālajiem partneriem vajadzētu būt galvenajiem šajā procesā. Komisija arī nodrošinās, ka sociālajam taisnīgumam tiek pievērsta lielāka uzmanība jaunajās makroekonomikas korekciju programmās, kā tas tika darīts attiecībā uz Grieķiju, kur Komisija arī sagatavoja savu pirmo sociālās ietekmes novērtējumu. Ekonomikas pārvaldības regulējuma darbības joma pēdējo gadu laikā ir ne tikai padziļinājusies un paplašinājusies, bet arī kļuvusi sarežģītāka. Priekšsēdētājs Junkers savās Politikas pamatnostādnēs apņēmās veikt uz stabilitāti vērstu pārskatu par sešu tiesību aktu paketi un divu tiesību aktu paketi. Šie tiesību akti ir pieņemti nesen, un Komisija vēlētos redzēt vairāk pierādījumu un pieredzi reformētās pārvaldības struktūras izmantošanā, pirms lemt par turpmāku likumdošanas izmaiņu nepieciešamību. Balstoties uz to, kas līdz šim jau sasniegts, Komisija ierosinās praktiskus uzlabojumus, lai konsolidētu praksi un uzlabotu pastāvošo noteikumu pārredzamību, paredzamību un līdz ar to – efektivitāti. Lai papildinātu un pastiprinātu ekonomikas instrumentu kopumu, Komisija arī ierosina – saskaņā ar Piecu priekšsēdētāju ziņojumu – izveidot valsts konkurētspējas padomes, kā arī konsultatīvu Eiropas Fiskālo padomi.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra