Akciju sabiedrības VEF (vienotais reģ. nr. 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valde sasauc un paziņo, ka AS VEF kārtējā akcionāru sapulce notiks 2007.gada 20.aprīlī plkst. 13.00 Rīgā, Ūnijas ielā 4, AS VEF telpās.

Darba kārtība:
1.Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2.2006.gada pārskata apstiprināšana.
3.2006.gada peļņas izlietošana.
4.Revidenta ievēlēšana 2007.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2007.gada 20.aprīlī - no plkst. 12.00 līdz 13.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
· akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
· akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
· akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, - jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

AS VEF akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2007.gada 10.aprīļa darba dienas beigām.

Ar AS VEF gada pārskatu, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem AS VEF akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2007.gada 05.aprīļa līdz 2007.gada 19.aprīlim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgā, Ūnijas ielā 4, AS VEF telpās, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Gintss Feņuks
valdes priekšsēdētājs

Tamāra Kampāne
valdes locekle

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra