Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF), oktobra sākumā veicot likumības revīziju fonda 2014. un 2015. gadā finansētajiem projektiem, kuru realizēšanu nodrošina biedrība Latvijas Literatūras centrs (LLC), konstatējis nepilnības iesniegtajās starpatskaitēs, informē VVKF.

Atskaites nav sniegušas skaidru un patiesu priekšstatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Revīzijas mērķis bija pārbaudīt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību projektu finansēšanas līgumos minētajiem nosacījumiem, kā arī LLC spēju finansiāli nodrošināt sekmīgu projektu realizāciju. Revīzijas rezultātā tika pārbaudīta dokumentācija VKKF finansētajiem projektiem.

Kopējais piešķirtais finansējums bija 236 tūkstoši, no kuriem izmaksāts finansējums 183 tūkstošu eiro apmērā. Secināts, ka atskaites iesniegtas par 109,6 tūkstošiem eiro, tā rezultātā kopējais iztrūkums bijis 73,7 tūkstošu eiro apmērā. 5.oktobrī kopējais atlikums projektu kontos bijis 23 eiro.

Ņemot vērā, ka minēto projektu realizācijai VKKF piešķirtie līdzekļi nav tikuši pilnībā iztērēti, LLC tika lūgts līdz šā gada 7.oktobrim atvērt katram projektam atsevišķu norēķinu kontu Valsts kasē, pārceļot uz atsevišķiem kontiem katra projekta starpatskaitēs fiksēto neizlietoto finansējumu, kā arī līdz 2015. gada 9.oktobrim VKKF iesniegt pārcelšanas darījumu konta izrakstus. 5. oktobrī VKKF tika iesniegtas pieprasītās starpatskaites un 8. oktobrī – Valsts kases apstiprināti LLC kontu izraksti uz 2015. gada 5. oktobri, kas ļāva konstatēt, ka iztrūkums tajos sasniedz 73,67 tūkstošus eiro. Tāpat konstatēts, ka LLC līdz revīzijas ziņojuma noslēgšanas brīdim nav iesniedzis VKKF dokumentus, lai rastos pārliecība par LLC spēju realizēt VKKF finansētos projektus paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē, neskatoties uz to, ka atsevišķiem projektiem realizācijas gala termiņš vēl nav pienācis.

Revīzijas gaitā izlases kārtībā tika pārbaudīta LLC kontos veikto maksājumu un to attaisnojuma dokumentu atbilstība projektu līguma tāmēm un iesniegtajām starpatskaitēm. Pārbaudot dokumentāciju, secināts, ka LLC pārkāpis VKKF projektu finansēšanas līguma punktu, kas nosaka, ka finansējuma saņēmējs apņemas izlietot piešķirto finansējumu tikai projekta īstenošanai un nedrīkst to izlietot citiem mērķiem un pasākumiem, kā arī projekta realizētājs pārkāpis VKKF projektu finansēšanas līguma nosacījumus, ka visas izmaksas veicamas no bankas konta, kurā VKKF ieskaitījis piešķirto finansējumu, kā arī šā paša punkta nosacījumu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt, ka darījumus apliecinošie dokumenti ir patiesi, salīdzināmi un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par darījuma priekšmetu, apjomu, vietu un laiku.

VKKF revīzijas gaitā nebija iespējams iegūt informāciju, kur izlietota VKKF ieskaitītā finansējuma daļa, par kuru netika iesniegtas atskaites. VKKF padome, pamatojoties uz revīzijas atzinumu, 22.oktobra sēdē lems par sadarbības pārtraukšanu ar LLC un likumdošanā noteiktajā kārtībā rīkosies, lai atgūtu LLC piešķirto un izmaksāto finansējumu, par kuru nav saņemtas atskaites.

 

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra