Saskaņā ar Valsts kontroles (VK) apstiprināto Rīcības plānu, kas paredz piecu gadu laikā Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ietvaros apmeklēt visas pašvaldības, 2014.gada revīzijas izlasē tika iekļauta arī Brocēnu novada pašvaldība. Lai gan iepriekšējos gados zvērināta revidenta sagatavotie atzinumi par pašvaldības gada pārskata ticamību un ziņojumi pašvaldības vadībai liecināja par teicami organizētu grāmatvedību un līdz ar to par pašvaldības sagatavoto gada pārskatu labo kvalitāti, Valsts kontroles revidentiem atklājās radikāli atšķirīga situācija, informē VK.

Piemēram, pašvaldības grāmatvedības dati par piecu norēķinu kontu apgrozījumu nesakrita ar banku izdrukās konstatēto apgrozījumu par 1,9 miljoniem euro, bet starpības iemeslus pašvaldības vadība nespēja izskaidrot.

No pašvaldības kontiem pēdējo sešu gadu laikā vismaz 39 pašvaldības darbiniekiem un deputātiem papildus darba algai bez tiesiska pamatojuma ir izmaksāti ne mazāk kā 85 tūkstoši euro, veicot nepatiesus ierakstus grāmatvedības reģistros, piemēram, darbiniekam izmaksātā nauda ir iegrāmatota kā pašvaldības dotācija iedzīvotājiem, kas ieskaitīta pasažieru pārvadāšanas uzņēmumam, vai kā pakalpojumu apmaksa, kas ieskaitīta komunālo pakalpojumu sniedzējam. Turklāt par šo summu nav aprēķināti un iemaksāti valsts budžetā nodokļi 36 650 euro apmērā.

Precīzu nelikumīgi pārskaitīto pašvaldības finanšu līdzekļu summu un valsts budžetā neiemaksāto nodokļu summu nav iespējams noteikt neapmierinošās grāmatvedības uzskaites dēļ.

Pašvaldības grāmatvedībā nebija atrodami attaisnojuma dokumenti un pašvaldības vadība nevarēja uzrādīt līgumus vai pieņemšanas - nodošanas aktus, kas attaisnotu dažādām fiziskām personām veiktos naudas līdzekļu pārskaitījumus 372 644 euro apmērā, kuri saskaņā ar bankas dokumentiem veikti par pakalpojumiem.

Savukārt gadījumos, kad attaisnojuma dokumenti bija sagatavoti, tie pretēji likumā Par grāmatvedību noteiktajam nedeva iespēju pārliecināties par finanšu līdzekļu izlietošanas pamatotību. Piemēram, lai gan pašvaldības īpašumā ir vismaz 20 dažādi mūzikas centri, ir apmaksāta mūzikas un video aparatūras noma, nenorādot nomātās aparatūras sastāvu, funkcionalitāti un lietošanas termiņus, ir apmaksāta privātpersonām piederošu celtniecības instrumentu un trauku noma ne līgumos, ne pieņemšanas - nodošanas aktos nenorādot pamatojošu informāciju.

Arī aprēķinot atlīdzību pašvaldības deputātiem un darbiniekiem, pašvaldības grāmatvedībai nav izdevies izvairīties no normatīvajos aktos paredzēto prasību pārkāpšanas, kā rezultātā 2014.gadā ir nelikumīgi izlietoti 9549 euro.

Kopumā Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības stāvoklis nedeva iespēju Valsts kontroles revidentiem sniegt viedokli par pašvaldības 2014.gada pārskatā uzrādītajiem aktīviem un pasīviem gada sākumā 10,7 miljonu euro vērtībā un gada beigās 11,6 miljonu euro vērtībā, ieņēmumiem 6,4 miljonu euro vērtībā un izdevumiem 6,3 miljonu euro vērtībā.

Lai gan Valsts kontroles revidenti Brocēnu novada pašvaldības vadību jau 2014.gada novembrī informēja par katastrofālo stāvokli grāmatvedībā, vēl šā gada vasarā tā nebija veikusi ne grāmatvedības kontu inventarizāciju, lai konstatētu patieso stāvokli, ne pieņēmusi galveno grāmatvedi, kas varētu uzsākt grāmatvedības sakārtošanu, nebija ieviesusi nepieciešamās kontroles skaidras un bezskaidras naudas darījumiem, lai novērstu nelikumīgas rīcības ar pašvaldības finanšu līdzekļiem risku.

Lai gan Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaite gadiem ilgi nav kārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ir veikta grāmatvedības datu sagrozīšana, 2014.gada decembrī pašvaldības galvenā grāmatvede ir apbalvota par ilggadēju darbu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu ar pateicības un atzinības rakstu, izmaksājot pabalstu 80 euro apmērā.

Par revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem VK jau ir informējusi Ģenerālprokuratūru, KNAB, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu. Savukārt Zvērinātu revidentu asociācijai tiks sagatavota un nosūtīta informācija par zvērināta revidenta darbu.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra