Līvānu novada dome uz 25 gadiem iznomāja SIA «Latgales būves» pašvaldības nekustamo īpašumu — 6 582 kv. m lielu zemes gabalu Domes ielā 4. Nomas tiesības SIA «Latgales būves» ieguva izsoles ceļā kā vienīgais pretendents. Saskaņā ar izsoles noteikumiem uz nomas tiesībām varēja pretndēt tikai vietējie uzņēmumi, kas reģistrēti Līvānu novadā, arī būvniecības darbu veikšanā nomniekam jāiesaista vietējais darbaspēks. Pretendentiem bija nepieciešama arī bankas izsniegta garantija, kas apliecinātu uzņēmuma maksātspēju 200 000 Ls apmērā. Likums nosaka, ka nomas maksa nedrīkst būt zemāka par 3 % no īpašuma kadastrālās vērtības, bet šajā gadījumā tā būs 1 100 Ls un PVN 18 % gadā, kā arī nomas līgums paredz katar kalendārā gada sākumā nomas maksas lieluma precizēšanu. Nomniekam ir izvirzīta arī virkne citu prasību — līdz zemes nomas līguma noslēgšanai SIA «Latgales būves» mēneša laikā jānoslēdz līgums ar pašvaldību par zemesgabala detālplānojuma izstrādāšanu. Tajā būs redzams, kādiem mērķiem uzņēmējs plāno izmantot iznomāto teritoriju. Detālplānojuma izstrāde, ko apmaksā uzņemējs, jāveic sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Apbūves tiesības SIA «Latgales būves» iegūs tikai tajā brīdī, kad būs stājies spēkā teritorijas detālplānojums, kā arī notikusi būvniecības publiskā apspriešana un saņemta būvatļauja. Zemes nomas līgums paredz arī vairākus papildus nosacījumus. Šī ir pirmā reize, kad pašvaldība iet tik sarežģītu ceļu un uzstāda tik striktas prasības nomniekam. Gadījumā, ja līguma nosacījumi netiks pildīti, pašvaldība patur tiesības lauzt līgumu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra