Lai veicinātu efektīvāku iepirkumu procesu tā sauktā mazā iepirkuma ietvaros, tiek paaugstināta piegādes un pakalpojumu līgumu robežvērtība no 20 000 latu uz 30 000 latu. To paredz grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas stājas spēkā 1. augustā. Tas nozīmē, ka par pakalpojumu līgumiem līdz 30 000 latu nebūs iespējas iesniegt sūdzības Iepirkumu birojā (IUB), bet tiesību aizskāruma gadījumā būs jāvēršas tiesā.

«Tas nozīmē to, ka turpmāk pretendenta iespējas aizkavēt līguma slēgšanu ar, iespējams, prettiesiski izvēlētu pretendentu būs ierobežotas, jo vēršanās tiesā (atšķirībā no pārsūdzības IUB) nekavē pasūtītāju slēgt līgumu ar izvēlēto konkursa uzvarētāju,» komentē advokātu biroja Borenius juriste Ieva Šēfere.

Viņa ari uzsver, ka grozījumi arī būtiski maina kārtību, kādā pasūtītājs pārliecinās par gadījumiem, kad pretendents izslēdzams no dalības iepirkumā, tādējādi mazinot administratīvo slogu pretendentam, kā arī pašus izslēgšanas gadījumus.

Grozījumos noteikts, ka arī pašvaldībām un to iestādēm būs pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no Centralizēto iepirkumu institūcijas (CII), savukārt tiešās pārvaldes iestādes likumā noteiktos gadījumos preces no CII varēs neiegādāties.

Tāpat ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem tiek atcelts līdzšinējais piedāvājuma nodrošinājuma apmēra ierobežojums līdz 10 000 latu, un turpmāk piedāvājuma nodrošinājums nosakāms ne lielāks par 2% no paredzamās līgumcenas.

Jaunais regulējums arī  turpmāk atļauj atklātā konkursā slēgt līgumu ar vienīgo pretendentu, bet slēgtā konkursā ir noteikts aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, ja atlases prasībām atbilst tikai viens kandidāts.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma grozījumiem turpmāk arī tiks mainīta uzaicināšanas kārtība uz IUB sūdzību izskatīšanas sēdi –uzaicinājumi tiks publicēti IUB mājas lapā internetā vismaz 3 darbdienas iepriekš, nevis nosūtīti iesniedzējiem personīgi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra