Eiropas Komisija trešdien pieņēma jaunu un vērienīgu aprites ekonomikas paketi ar mērķi dot ierosmi Eiropas pārejai uz aprites ekonomiku, kas sekmēs konkurētspēju pasaulē, veicinās ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un radīs jaunas darbvietas, informē EK.

Komisija pieņēma jaunu un vērienīgu aprites ekonomikas paketi, un tā palīdzēs Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem pāriet uz spēcīgāku un un pilnīgāku aprites ekonomiku, kur resursu izmantošana ir ilgtspējīgāka. Ierosinātie pasākumi palīdzēs noslēgt ražojuma aprites loku, pateicoties plašākai atkritumu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, un nesīs labumu gan videi, gan ekonomikai. Iecere ir maksimāli un pilnvērtīgi izmantot visas izejvielas, ražojumus un atkritumus, un tas ļaus ietaupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Priekšlikumi aptver visu aprites ciklu, sākot ar ražošanu un patēriņu un beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējo izejvielu tirgu. Šai pārejai tiks piešķirts finansējums no ESI fondiem, kā arī tiks atvēlēti vairāk nekā 650 miljoni eiro no programmas Apvārsnis 2020 (ES pētniecības un inovācijas finansējuma programma) un 5,5 miljardi eiro no struktūrfondiem atkritumu apsaimniekošanai, bez tam finansējumu nodrošinās arī investīcijas aprites ekonomikā valstu līmenī.

Pie paketes kopīgi strādāja par dažādām jomām atbildīgie Komisijas dienesti, un tā ir veltīta plašam politisko prioritāšu lokam, sākot ar klimata pārmaiņu apkarošanu un vides aizsardzību un beidzot ar nodarbinātības veicināšanu, ekonomikas izaugsmi, investīcijām un sociālo taisnīgumu. To sagatavojusi komanda, ko vadīja Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss un priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens ciešā sadarbībā ar komisāriem Karmenu Vellu un Elžbetu Beņkovsku. Sagatavošanā iesaistījās arī daudzi citi komisāri, kas palīdzēja apzināt visiedarbīgākos instrumentus visplašākajā politikas laukā.

Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību, sacīja: «Gan mūsu planētu, gan mūsu ekonomiku gaida gals, ja turpināsim piekopt pieeju iegūsti, saražo, izmanto un izmet. Vērtīgie resursi ir jāsaglabā, ir pilnībā jāizmanto to ekonomiskā vērtība. Aprites ekonomika ir ne tikai iespēja samazināt atkritumu daudzumu un aizsargāt vidi, tā ir visas ekonomikas fundamentāla pārkārtošana. Veidojot jaunu ražošanas, darba un patēriņa modeli, mēs varam radīt jaunas izdevības un jaunas darbvietas. Šī pakete ir visaptverošs satvars, kas dos iespēju šādu pārkārtošanos patiešām izvest dzīvē. Tajā nosprausti reāli un vērienīgi mērķi labākai atkritumu apsaimniekošanai Eiropā un paredzēti arī atbalsta pasākumi, kas aptver visu ražojuma aprites ciklu. Pārdomāts regulējums un stimuli ES līmenī palīdzēs uzņēmumiem un patērētājiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām stingri nostāties uz šī pārkārtošanās ceļa.»

Priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kurš atbild par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju, sacīja: «Šie priekšlikumi dod pozitīvu signālu visiem tiem, kas vēlas investēt aprites ekonomikā. Šodien mēs pasakām skaidri: Eiropa ir pati piemērotākā vieta ilgtspējīgai un videi labvēlīgai uzņēmējdarbībai. Pāreja uz pilnīgāku aprites ekonomiku dos jaunu veidolu tirgus ekonomikai un nesīs konkurētspējas uzlabošanos. Ja apdomīgāk izmantosim resursus un samazināsim atkarību no deficītām izejvielām, iegūsim konkurences priekšrocības.Aprites ekonomikai ir milzīgs nodarbinātības potenciāls, un pieprasījums pēc labākiem un efektīvākiem ražojumiem un pakalpojumiem tikai aug.Mēs novērsīsim šķēršļus, kas uzņēmumus kavē optimizēt resursu izlietošanu, un dosim pozitīvu grūdienu otrreizējo izejvielu iekšējam tirgum. Mēs vēlamies panāk reālu progresu un ceram, ka šī mērķa sasniegšanā iesaistīsies ne tikai dalībvalstis, reģioni un pašvaldības, bet arī uzņēmumi, rūpniecība un pilsoniskā sabiedrība.»

Tā iekļauj pārtikas atkritumu samazināšanas pasākumus, tostarp, vienotu mērījumu metodiku, uzlabotu derīgumu termiņu norādīšanu un instrumentus, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķi — līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas atkritumus.

Otrreizējo izejvielu kvalitātes standartu izstrāde nolūkā vairot pārliecību par šādu izejvielu derīgumu vienotajā tirgū.

Ietverti pasākumi Ekodizaina darba plānā 2015.–2017. gadam, lai veicinātu gan ražojumu energoefektivitāti, gan remontējamību, izturību un pārstrādājamību.

Pārskatīta regula par mēslošanas līdzekļiem, kura atvieglos organisko un no atkritumiem iegūto mēslošanas līdzekļu atzīšanu vienotajā tirgū un sekmēs bioloģisko barības vielu izmantošanu.

Tā ietver stratēģiju par plastmasu aprites ekonomikā, kas veltīta tādiem jautājumiem kā pārstrādājamība, bioloģiskā noārdāmība un bīstamu vielu klātbūtne plastmasā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķim ievērojami samazināt jūras piedrazošanu.

Tiks īstenoti vairāki pasākumi, kas veltīti ūdens atkārtotai izmantošanai, tostarp likumdošanas priekšlikums par prasību minimumu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai.

Šodien pieņemtajā paziņojumā ir iekļauts ierosināto pasākumu īstenošanas grafiks un plāns aprites ekonomikas vienkāršošanas un efektīvas uzraudzības satvaram.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra