Salīdzinot ar 2013. gadu, elektroenerģijas piegādes kvalitāte Latvijā vairākos parametros ir uzlabojusies, tomēr Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) konstatējusi vairākus trūkumus, kas jānovērš, un apzinājusi vairākus rādītājus, kas jāuzlabo, lai elektroenerģijas kvalitāte atbilstu noteiktam kvalitātes standartam, informē SPRK.

Aizvadītajā gadā SPRK apsekoja 42 elektroapgādes objektus, kā arī veica 52 sprieguma parametru mērījumus, prioritāri izvēloties zemsprieguma tīklu vietas ar potenciāli kritisku sprieguma kvalitāti. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti SPRK vērtēja pēc vairākiem kritērijiem - elektroapgādes drošums, sprieguma un elektroapgādes kvalitāte, kā arī komerciālā kvalitāte.

Elektroapgādes drošums ir atkarīgs no elektroenerģijas apgādes pārtraukumiem un sprieguma iekritumiem. Lietotāji sagaida augstu elektroapgādes drošumu par iespējami mazāku tarifu, mazu sprieguma pārtraukumu skaitu un pēc iespējas īsāku pārtraukumu laiku. Līdz ar to sistēmas operatoru uzdevums ir samazināt šos pārtraukumus ar pēc iespējas mazākām investīcijām. Mūsdienu sadales tīklu monopolstāvokļa situācijā SPRK loma ir kontrolēt šo procesu, lai sistēmas operators nodrošinātu lietotāju elektroapgādes drošumu par ekonomiski pamatotām izmaksām.

Elektroapgādes drošumu mēra pēc tādiem rādītājiem kā elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits un ilgums. Tā pat, elektroapgādes drošums ir atkarīgs no atbilstošas elektroapgādes objektu ekspluatācijas. Izvērtējot sadales sistēmas operatora ar lielāko lietotāju skaitu AS Sadales tīkls sniegto pakalpojumu drošumu, vērojama tendence samazināties neplānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaitam un ilgumam uz vienu lietotāju, savukārt plānoto pārtraukumu skaits ir nemainīgs, kas ir saistīts ar regulāriem plānotiem darbiem elektroapgādes tīklu drošuma uzlabošanā un sadales tīklu rekonstrukcijā.

Veicot sistēmas operatoru objektu ekspluatācijas kontroli, kritiski pārkāpumi nav konstatēti, bet pārējie trūkumi tiek novērsti uzdotajos termiņos. Līdz ar to var uzskatīt, ka apsekotie objekti tiek ekspluatēti apmierinošā līmenī, skaidro SPRK.
Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumus nosaka standarts, kurā definēti galvenie sprieguma raksturlielumi uz elektroietaišu piederības robežas publiskajos zemsprieguma, vidsprieguma un augstsprieguma tīklos normālos darba apstākļos.

2014. gadā SPRK veica 52 mērījumus pilsētās un lauku apvidos. Neatbilstības standartā noteiktajiem elektroenerģijas piegādes kvalitātes un elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumiem konstatētas 44 gadījumos. Virknē mērījumu vietu, īpaši lauku apvidos, neatbilstošas elektroapgādes kvalitātes iemesls ir garās elektroapgādes līnijas, kas izbūvētas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un bija projektētas nelielām slodzēm (~1 kilovats), kas tajos laikos bija pietiekami. Savukārt mūsdienu elektroiekārtu jaudām šo līniju vadu šķērsgriezums ir nepietiekams. Praktiski visos mērījumos reģistrētas sprieguma svārstības 40-50 voltu robežās, kas formāli atbilst standartā noteiktajam diapazonam +10/-15%, bet šīs svārstības kopā ar īslaicīgo trieciena slodžu radītajām sprieguma svārstībām ir iemesls mirgoņai, kas rada diskomfortu redzes uztverei. Mirgoņa ir visbiežāk fiksētā neatbilstība standartam. Mirgoņa visvairāk izjūtama lietojot kvēlspuldzes, kas vairumā mājsaimniecību jau tiek aizstātas ar ekonomiskajām vai LED spuldzēm, kurām šādas sprieguma svārstības neietekmē gaismas atdevi. Uz citām elektroietaisēm būtisku iespaidu mirgoņa neatstāj.

Visos neatbilstības gadījumos sadales sistēmu operatori ir iesnieguši SPRK rīcības plānu neatbilstību novēršanai. Piecos gadījumos neatbilstības novērstas jau 2014. gadā, bet trīs gadījumos neatbilstības plānots novērst 2015. gadā. Pārējie objekti iekļauti neatbilstošas sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā.

Gadījumos, kad konstatēta sprieguma parametru neatbilstība, lietotājiem norēķinos par patērēto elektroenerģiju ir tiesības saņemt pazeminātu sadales pakalpojuma tarifu. Pērn AS Sadales tīkls piemērojis pazeminātu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu norēķinos par patērēto elektroenerģiju 156 lietotājiem. Kopumā 2014. gadā pazeminātu sistēmas pakalpojumu tarifu saņēma 292 lietotāji. Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas piemēro pazeminātu sadales pakalpojuma tarifu gadījumā, ja lietotājiem netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos noteikta sprieguma kvalitāte.
Sprieguma un elektroapgādes kvalitātes mērījumus SPRK pirmo reizi sāka veikt 2012. gada beigās, un līdz 2015. gadam izmērīti parametri 117 elektroapgādes tīklu vietās.

Sistēmas operatora komerciālā kvalitāte raksturo elektroenerģijas lietotāju apkalpošanas kvalitāti - informācijas pieejamību, termiņu, kādā sniegtas atbildes uz lietotāju pieprasījumiem. Saskaņā ar likumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.
Trešdaļā gadījumu atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām sistēmas operators ar lielāko lietotāju skaitu AS Sadales tīkls sniedz 15 dienu laikā, kā to nosaka normatīvie akti. Tomēr jāatzīmē, ka uz sūdzībām un iesniegumiem par sprieguma kvalitāti, lielākoties tiek atbildēts noteiktajā maksimālā termiņā – 30 dienās. Tas ir saistīts ar laikietilpīgāku apstākļu izpētes nepieciešamību, jo bieži vien ir jāveic vairāki, vismaz nedēļu gari mērījumi, lai noskaidrotu elektroapgādes sprieguma parametru atbilstību Standartam un jāapseko objekti dabā. Katru gadu samazinās atbilžu skaits, kas sniegtas vairāk kā 30 dienu laikā. Kopumā var secināt, ka komerciālā kvalitāte AS Sadales tīkls ir laba, bet joprojām ir rādītāji, kurus iespējams uzlabot, skaidro SPRK.

Latvijas teritorijā ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties SPRK noteiktā kārtībā reģistrēti uzņēmumi, bet pamatā šobrīd lielākā daļa lietotāju elektroenerģiju pērk no AS Latvenergo. Elektroenerģijas pārvadi Latvijas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators – AS Augstsprieguma tīkls, bet elektroenerģijas sadali – 11 sadales sistēmas operatori, no kuriem AS Sadales tīkls nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. Ar elektroenerģijas ražošanu valstī nodarbojas uzņēmumi, kas reģistrēti elektroenerģijas ražotāju reģistrā. Lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijas teritorijā ir AS Latvenergo. SPRK izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra