2015. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 259,5 miljoni eiro, kas ir par 20 % mazāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos. Savukārt koncerna EBITDA1 un pelņa ir pieaugusi par 15 % un 28 %  līdz attiecīgi 94,8 un 39,3 miljoniem eiro. Investīcijās ir ieguldīti 24,8 miljoni eiro, liecina koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2015. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Ieņēmumu samazinājumu nosaka obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu neatspoguļošana Latvenergo koncerna ieņēmumos līdz ar AS Enerģijas publiskais tirgotājs darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī. Savukārt peļņas rādītāju uzlabošanos (2014. gada pirmajos trijos mēnešos peļņa bija  30,8 milj. eiro) ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no 2015. gada 1. janvāra.

2015. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerns ir saglabājis elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīciju Baltijā. Klientu skaits kaimiņvalstīs palielināts par vairāk nekā 10 %. Kopumā Baltijas valstīs ir pārdotas 2 132 GWh elektroenerģijas. Lietuvā un Igaunijā pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 645 GWh, kas par 60 % pārsniedz konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjomu Latvijā. Kopš 2015. gada 1. janvāra ir atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām Latvijā. Arī konkurences apstākļos vairums mājsaimniecību Latvijā ir izvēlējušās saglabāt Latvenergo kā elektroenerģijas tirgotāju.

Latvenergo koncerna ražotnēs 2015. gada pirmajā ceturksnī ir saražotas 1 027 GWh elektroenerģijas un 1 019 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir palielinājies par 5 % un sasniedza 739 GWh. Savukārt Rīgas termoelektrostaciju (Rīgas TEC) elektroenerģijas izstrāde 2015. gada pirmajā ceturksnī bija par 42 % mazāka nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī un sasniedza 273 GWh, ko ietekmēja elektroenerģijas tirgus cenas samazinājums.

Kopējais investīciju apjoms 2015. gada 3 mēnešos ir 24,8 milj.eiro. Lai nodrošinātu augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu, būtisks investīciju apjoms ir veikts tīkla modernizācijā. 2015. gada 3 mēnešos investīciju apjoms tīklu aktīvos ir 80 % no kopējām investīcijām. Tāpat būtiska sadaļa no investīcijām tiek veikta videi draudzīgos un apkārtējo vidi uzlabojošos projektos. Pēc pārskata perioda beigām par pārvades tīklu projekta Kurzemes loks  noslēdzošo posmu Ventspils–Tume–Rīga 2015. gadā  ir noslēgts līgums ar ES Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, kas paredz ES fondu 45 % līdzfinansējumu no projekta izmaksām. Savukārt Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programmas ietvaros ir noslēgts līgums par sešu Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukciju.

Aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros un Latvenergo koncerna finanšu piesaistes avotu diversifikācijas nolūkos AS Latvenergo plāno veikt jaunu obligāciju emisijas programmu līdz 100 milj. eiro apmērā. Obligācijas plānots iekļaut Nasdaq OMX Baltijas biržas Parāda vērtspapīru sarakstā.

2015. gada sākumā starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service ir paaugstinājusi AS Latvenergo noteikto kredītreitingu, nosakot to Baa2 ar stabilu attīstības prognozi.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra