No nākamā gada kuģus, uz kuriem nebūs dokumenta, kas apliecina kuģa īpašnieka apdrošināšanu atbilstoši Konvencijai par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC konvencija), varēs izraidīt no Latvijas ostām vai enkurvietām.

«Ja uz kuģa nav dokumenta, kas apliecina kuģa īpašnieka apdrošināšanu pret jūras prasībām atbilstoši LLMC konvencijai, Kuģošanas drošības inspekcija, izvērtējot faktiskos apstākļus (piemēram, draudus kuģošanas drošībai, videi) var pieņemt lēmumu par kuģa izraidīšanu no Latvijas ostas vai enkurvietas. Lēmums par kuģa izraidīšanu sevī ietver kuģa turpmāku ienākšanas aizliegumu,» paredz grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos «Ostas valsts kontroles kārtība», kuri stāsies spēkā ar nākamo gadu.

Kaut arī līdz šim līdz šim esošā likumdošana to pieļāva citu iemeslu dēļ, neviens gadījums par kuģa izraidīšanu no ostas saistībā ar augstākminētajiem normatīvajiem aktiem praksē nav bijis, DB norāda Latvijas Jūras administrācijā (LJA).

Saskaņā ar MK Noteikumiem par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību lēmumu par kuģa izraidīšanu no ostas inspektors var pieņemt tikai tādā gadījumā, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis kuģis tiešā veidā apdraud personu, kuģu vai cita īpašuma drošību, un ja nav citu piemērotu līdzekļu, kā novērst šīs briesmas.

Vienkārši tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/20/EK par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām, līdz ar to šī prasība būs vienota visā Eiropas Savienībā, skaidro Satiksmes ministrija. Turklāt arī Starptautiskā Jūrniecības organizācija ir aicinājusi valstis mudināt kuģu īpašniekus pienācīgi apdrošināties.

Savukārt prasības, uz kurām attiecas atbildības ierobežošana un līdz ar to arī prasība veikt apdrošināšanu, ir, piemēram, prasības, kas saistītas ar cilvēka dzīvības zaudēšanu vai viņa veselībai nodarīto kaitējumu, vai īpašuma iznīcināšanu, vai bojājumu nodarīšanu īpašumam (ieskaitot ostu būvju un iekārtu, ūdenstilpju, ūdensceļu un navigācijas līdzekļu bojājumus), ja tas noticis uz kuģa vai ir tieši saistīts ar kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām un no tām izrietošajiem zaudējumiem.

Dokuments, kas apliecina kuģa īpašnieka apdrošināšanu pret jūras prasībām atbilstoši LLMC konvencijai, tiks kuģim pārbaudīts sistēmiski vienlaikus ar citiem dokumentiem, veicot ārvalsts kuģim ostas valsts kontroli. To saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par Ostas valsts kontroli veic ostas valsts kontroles inspektori.

100% tiek pārbaudīti visi kuģi, kas ienāk Parīzes Memoranda telpā, bet kad un kur katrs kuģis tiek pārbaudīts, tas tiek noteikts ar īpašu metodiku, izmantojot speciālu datu bāzi, skaidro LJA. Brīdī, kad kuģis tuvojas kādas valsts (tai skaitā Latvijas) ostai, Kuģošanas drošības inspekcijā ir redzams, vai tas ir jāpārbauda, vai nē. Tātad, Latvijas inspektori nepārbauda 100% visus Latvijas ostās ienākošos kuģus, taču visi Parīzes Memoranda telpā ienākošie kuģi tiek pārbaudīti 100%.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra