Noslēgusies SIA Rīgas brīvostas flote izsludinātā izsole par laika frakta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 2016.-2018. gadā.

Izsolei pieteicās divi pretendenti, no kuriem viens neatbilda izsoles kvalifikācijas prasībām un līdz ar to izsolē piedalījās tikai viens pretendents – SIA STREK, kas arī ieguva laika frakta līguma slēgšanas tiesības.

Izsoles priekšmets paredzēja SIA Rīgas brīvostas flotes velkoņu Santa, Sfinksa un Stella laika frakta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas paredz iepriekš minēto velkoņu un to apkalpes nodošanu izsoles uzvarētājam jeb fraktētājam. Saskaņā ar laika frakta līguma projektu, izsoles uzvarētājam (Fraktētājam) ir pienākums uz sava rēķina visā laika frakta līguma darbības laikā nodrošināt kuģus ar degvielu, smērvielām, ūdeni un tauvām, maksāt visus normatīvajos aktos noteiktos valsts un pašvaldību nodokļus un nodevas, kā arī citus Rīgas brīvostā noteiktos maksājumus, kas uz izsoles uzvarētāju (Fraktētāju) vai kuģiem ir attiecināmi. Izsoles uzvarētājam (Fraktētājam) nav jāmaksā nodokļi, nodevas vai citi maksājumi, kas attiecināmi uz kuģu apkalpi vai kuģa uzturēšanu.  

Līguma darbības laikā īpašniekam ir pienākums nodrošināt kuģus ar nepieciešamo aprīkojumu (izņemot tauvas), apdrošināt kuģus, uzturēt kuģus, to klāja un mašīntelpu aprīkojumu pienācīgā kārtībā, nodrošināt profesionālu kuģu apkalpi, tajā skaitā, maksāt kuģu apkalpei darba samaksu, veselības apdrošināšanu, nodrošināt apkalpi ar inventāru (t.sk. darba apģērbu). Pretendentam jāņem vērā, ka laika frakta līguma izpildes vietā - Brīvostas teritorijas ūdeņu daļā (akvatorijā) - velkoņu pakalpojumus var sniegt arī citi pakalpojumu sniedzēji.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra