Latvijas kuģniecības koncerns jau otru gadu cieš milzu zaudējumus, bet tās apgrozījums samazinājies uz pusi, tādējādi uzrādot vājākos rezultātus pēdējo vismaz piecu gadu laikā.  Koncerna auditors turklāt apšauba koncerna spēju turpināt savu darbību nākotnē, jo kompānijas spēju sasniegt noteiktos finanšu mērķus un rādītājus varētu būtiski ietekmēt izmaiņas, ja tādas būtu, galvenajos pieņēmumos.

2010. gadā koncerns cieta 78,35 miljonu latu zaudējumus, kas ir par 72% lielāki nekā 2009. gadā. 2008.gadā kuģniecības koncerns strādāja ar 28,16 miljonu latu peļņu, 2007. gadā peļņa bija 34,4 miljoni latu, 2006. gadā peļņas apjoms bija 18,9 miljoni latu, bet 2005. gadā – 15,5 miljoni latu.

Viens no labākajiem pēdējā laikā bijis 2004. gads, kad kuģniecības koncerns uzrādīja 38,55 miljonu latu peļņu. 2003. gadā peļņa bija 18 miljoni latu.

Kuģniecības koncerna neto aktīvu apjoms 2010. gada beigās bija 365,16 miljoni latu, kas ir par 22,6% mazāk nekā 2009. gada beigās un par 36% mazāk nekā 2008. gadā.

Auditors skaidro, ka LK norādītā piezīme, ka kompānijas finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka koncerns turpinās savu darbību arī nākotnē, tomēr koncerna spēja sasniegt prognozētos finanšu mērķus un rādītājus, lai izpildītu aizdevēju noteiktā prasības un ierobežojumus, atkarīga no vairākiem ārējiem faktoriem.

Proti, LK piezīmē par darbības turpināšu norāda, ka uz 2010. gada 31. decembri koncerna saistību būtisku sastāvdaļu veido aizņēmumi no bankām, kas izsniegti koncerna vienkuģu sabiedrībām (uz 2010. gada beigām kopējās īstermiņa un ilgtermiņa saistības veidoja 168 miljonus latu).

Aizņēmumi ir nodrošināti ar kuģu hipotēkām un šo aizņēmumu papildus nodrošināšanai mātes sabiedrība un LSC Holdings Ltd. izsniegusi garantijas. LK norāda, ka kompānijai saistošie banku sindikātu izvirzītie kredītlīgumu nosacījumi un rādītāji uz 2010. gada 31. decembri, kā arī uz pārskata parakstīšanas brīdi ir izpildīti. Tomēr pēc pārskata perioda beigām saskaņā ar banku sindikātu izvirzītajiem kredītlīgumu nosacījumiem daži finanšu rādītāji nebija izpildīti, proti, uz 2011. gada 31. martu LK koncerns nebija ievērojis finanšu rādītāju EBITDA (ienākumi pirms procentu, nodokļu, amortizācijas un nolietojuma atskaitījumiem)/ Maksājumi par aizņēmumiem un skaidras naudas rezerves rādītāju, kas noteikti aizdevuma līgumā. 2011. gadā tika panākta vienošanās ar aizdevumu izsniedzējiem par rādītāju pagaidu atcelšanu par EBITDA/ Maksājumi par aizņēmumiem līdz 2011. gada 31. decembrim un minimālā skaidras naudas rezerves apmēra samazināšanu līdz 25 miljoniem USD.

LK koncerna vadība prognozē, ka iespējama saistošo banku rādītāju neizpilde arī turpmāk. Šie apstākļi izraisa nenoteiktību, kas var radīt nozīmīgas šaubas par koncerna darbības turpināšanos nākotnē un ka tas var nebūt spējīgs realizēt savus aktīvus un izpildīt savas saistības normālas saimnieciskās darbības ietvaros, norādīts gada pārskata piezīmē. Tomēr koncerna vadība ir pārliecināta, ka izdosies panākt veiksmīgu vienošanos par parāda pārstrukturēšanu vai rādītāju pagaidu neievērošanu, ja būs nepieciešams.Publiskotais 2010. gada auditētais Latvijas kuģniecības koncerna pārskats liecina, ka kompānijas pamatdarbības peļņa (bruto peļņa) bijusi tikai 3,46 miljoni latu, kas ir 3,4 reizes mazāka nekā 2009.gadā un piecas līdz pat 10 reizes mazāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Kompānijas vadība ziņojumā pagājušā gada zaudējumus saista ar nepieciešamību veidot uzkrājumus, tajā skaitā LASCO Investment grupas debitoru parādam 79,64 milj.USD apjomā, četrām Korejas kuģu būves rūpnīcā Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. pasūtītajām kuģu jaunbūvēm 45,56 miljonu ASV dolāru apmērā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra