Transportlīdzekļu uzbūvi un pārbūvi reglamentējošie normatīvie akti atrodas pastāvīgā dinamikā, tādēļ tajos ir nepieciešams veikt izmaiņas atbilstoši esošai situācijai, informē Satiksmes ministrija.

To paredz, ceturtdien, 22.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi.

Minētie noteikumi nosaka transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasību noteikšanu transportlīdzekļu konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā fiksējamas pārbūves rezultātā radušās izmaiņas transportlīdzekļu konstrukcijā un aprīkojumā un saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām.

Sagatavotie grozījumi paredz tehniskus precizējumus atsevišķu pārbūvju nosacījumos, kā arī paredz atcelt vairākus aizliegto pārbūvju veidus, kas, vai nu ir pretrunā ar patreizējām tendencēm personu ar kustību traucējumiem integrēšanai sabiedrībā, vai arī tikai formāli ierobežo transportlīdzekļu pārbūves iespējas.

Paredzēts noteikt, ka pēc attiecīga transportlīdzekļa izgatavotāja vai kompetenta tehniskā dienesta izdota slēdziena saņemšanas ir pieļaujama arī aizliegtas pārbūves reģistrācija, jo slēdziens tiek izdots pēc veiktiem attiecīgajiem drošības vai ekoloģijas testiem.

Grozījumi precizēs, kādiem transportlīdzekļiem atļauts veikt pārbūvi, nosakot, ka to var darīt Latvijā reģistrē¬tam transportlīdzeklim, ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim, kuram Latvijā izsniegta numurētā agregāta salīdzināšanas izziņa, kā arī iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim.

Tāpat noteikumu projekts precizē pārbūves projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, radot pārbūves projektu izstrādātājiem, privātpersonām un komercsabiedrībām, iespēju pārbūves projekta saskaņošanas VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) veikt elektroniski, tādējādi paātrinot pārbūves procesu un samazinot administratīvo slogu.
Noteikumi precizē procedūru, ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī tad, ja tiek konstatētas viltojuma pazīmes transportlīdzekļa agregātu numerācijā, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmēs. Tad inspektors rīkojas saskaņā ar CSDD un Valsts policijas vienošanos, turklāt pārbūves tehniskā ekspertīze netiek turpināta un viltotā vai pašdarinātā valsts reģistrācijas numura zīme tiek atsavināta.

Noteikumu projekta paredzēts, ka ražošanas atbilstības kontroli CSDD veic pārbūves uzņēmumā, kā arī paša pakalpojuma sniedzēja kvalitātes kontroli ražošanā.

Noteikumu projekta precizēta slēdziena pārsūdzēšanas kārtība, nosakot, ka klientam iesniegumu CSDD jāiesniedz piecu dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas, jo atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 10.panta 13.daļas 1.punkta nosacījumiem, ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks (turētājs, valdītājs) vai kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, transportlīdzekļa reģistrācija jāveic piecu dienu laikā.

Noteikumu projekta precizēta CSDD lēmuma pārsūdzēšanas vispārējā kārtība, nosakot ka CSDD lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Savukārt Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

Noteikumu projekta 35.punkts svītro noteikumu 6. un 7.pielikumus, jo konkrēto veidlapu izmantošana turpmāk nav paredzēta, tādēļ, ka šie dokumenti tiks noformēti elektroniski tiešsaistē Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra