Lai veicinātu Latvijas reģionu attīstību un zinātnes, moderno tehnoloģiju un augstākās izglītības decentralizāciju Latvijā, Latvijas Zinātņu akadēmija, Ventspils pilsētas dome, Ventspils Augstskola un Ventspils muzejs trešdien, 7. aprīlī, plkst. 15:00 Livonijas ordeņa pilī parakstīs deklarāciju par sadarbību zinātniskā centra ("Kurzemes Akadēmijas") izveidē un atbalstīšanā Ventspilī. Ventspils zinātniskais centrs vienos pilsētas un reģiona akadēmiskos spēkus un tās pētniecisko potenciālu dažādās jomās. Par centra darbības galvenajiem mērķiem izvirzīti pētnieciskas darbības veicināšana šajā Latvijas reģionā, reģiona attīstība un tālāka modernizācija, zinātnes popularizēšana un jaunatnes audzināšana, augstākās izglītības veicināšana, starptautiskās sadarbības veidošana ar kaimiņvalstīm un Eiropas un starptautisko fondu piesaiste pētniecībai un izstrādēm. Potenciālo pētniecības jomu skaitā iecerētas informācijas un augsto tehnoloģiju izstrādnes, Baltijas jūras un vides pētījumi, meža un koksnes izstrādes problēmas, novada etnogrāfisko problēmu un īpatnību izpēte, Kurzemes vēstures un arheoloģijas izpēte, valodas un starpkultūru komunikāciju izpēte IKT vidē, sociālekonomisko un transītbiznesa problēmu risināšana, kultūrtūrisma un zaļā tūrisma problēmu izpēte, kā arī atbalsts Ventspils Starptautiskā Radioastronomiskā centra (VIRAC) darbībai. Zinātniskā centra darbību paredzēts veikt ar Ventspils Augstskolas un citu Ventspilī mītošo akadēmisko aprindu spēkiem, saņemot vispusīgu atbalstu no Latvijas Zinātņu akadēmijas un veicinot problēmās ieinteresēto speciālistu piesaisti. Tāpat Ventspilī iecerēts regulāri organizēt Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēdes un starptautiskas konferences ar Zinātņu akadēmijas atbalstu. Vienošanos par konkrētiem pasākumiem, centra struktūru, rīcības plānu paredzēts akceptēt Ventspilī sarīkojamā Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdē - apspriedē š. g. rudenī. Ventspilī jau ir iestrādes zinātnisku projektu realizēšanā.Ventspils muzejs jau četrus gadus realizē Rietumlatvijas vēstures izpētes projektu, kura īstenošanu nodrošina Ventspils pilsētas domes finansējums un kas Latvijā ir bezprecedenta pašvaldības iniciatīva reģiona vēstures izpētes atbalstam. Projekta realizācijas gaitā realizēta virkne zinātniski akadēmisku un popularizējošu pasākumu. Savukārt Ventspils Augstskola saņēmusi grantus no Latvijas Zinātnes padomes četru projektu realizēšanai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra