Eiropas projekti 2014.–2020. gada plānošanas periodā – nenokavējiet iespēju!

2017. gada 11. augusts plkst. 16:52
Autors: EDO Consult
Sadaļa: Reklāmraksti
Dalies ar šo rakstu

Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu līdzfinansējums ir viens no finanšu atbalsta veidiem, kas pieejams Latvijas komersantiem, organizācijām un iestādēm. To var saņemt, lai īstenotu idejas, kas līdztekus individuālajai attīstībai var dot pienesumu arī sabiedrības labklājības uzlabošanā, reģiona konkurētspējas vairošanā un ekonomikas izaugsmē kopumā. Uzziniet, kā un kādi Eiropas projekti tiek atbalstīti 2014.–2020. gada plānošanas periodā!

Kā Eiropas nauda pie mums nonāk?

Latvijā Eiropas projekti var saņemt atbalstu no 5 Eiropas fondiem:

1) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

2) Eiropas Sociālais fonds (ESF);

3) Kohēzijas fonds (KF);

4) Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);

5) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

Lai sadalītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tiek īstenota dalītā pārvaldība starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm. Ar katru dalībvalsti tiek noslēgts partnerības līgums. Latvijā par ERAF, ESF un KF vadību ir atbildīga Finanšu ministrija, bet ELFLA un EJZF administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Partnerības līgumu rezultātā tiek sagatavotas investīciju programmas, ar kuru palīdzību finansējums tiek sadalīts starp dažādiem reģioniem un projektiem.

3 programmas = dažādas atbalsta iespējas

2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvijā tiek īstenotas 3 programmas:

1) darbības programma Izaugsme un nodarbinātība (ERAF, ESF un KF līdzekļi);

2) Latvijas lauku attīstības programma 2014–2020 (ELFLA līdzekļi);

3) Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014–2020 (EJZF līdzekļi).

Programmām ir noteikti prioritārie virzieni, un katram virzienam ir noteiktas ieguldījumu prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi.

Kādās jomās Eiropas projekti tiek atbalstīti?

Programmai Izaugsme un nodarbinātība ir noteikti 12 prioritārie virzieni, kas galvenokārt aptver šādas jomas:

 • pētniecība un inovācijas;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas celšana;
 • vides aizsardzība;
 • ilgtspējīgas transporta sistēmas;
 • nodarbinātība un izglītība;
 • sociālā iekļaušana.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai galvenokārt atbalsta projektus šādās jomās:

 • lauksaimnieku konkurētspējas veicināšana;
 • dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana;
 • bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;
 • nodarbinātības radīšana un saglabāšana lauku reģionos.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu var saņemt Eiropas projekti, kuri veicina:

 • konkurētspējīgu zivsaimniecību;
 • vides un sociālā ziņā ilgtspējīgu zivsaimniecību;
 • zivsaimniecības reģionu attīstību.

Iespējams, arī Jums ir pieejams ES līdzfinansējums!
Minētās jomas aptver plašas atbalsta iespējas. Edo Consult aicina tās izmantot, ja meklējat papildu finansējumu savas ieceres īstenošanai. ES līdzfinansējuma piesaiste var būt labs atspēriena punkts un izšķirošs atbalsts, ja ir lieliska ideja, kas var sniegt arī ilgtspējīgus rezultātus. Eiropas projekti Jums var palīdzēt īstenot savu ieceri, piesaistot mazāk kredītresursu vai privāto līdzekļu, turklāt šajā plānošanas periodā Eiropas Savienības fondu apguve ir vienkāršāka.

Kas 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir citādi?

Šajā periodā Latvija ir ceturtā lielākā saņēmēja no visām ES dalībvalstīm. No ES budžeta tiek saņemts 4 reizes vairāk, nekā iemaksāts, tomēr jāapzinās, ka Eiropas naudu veido arī mūsu nodokļu maksātāji, tāpēc tā jāiegulda gudri – ar mērķi veicināt Latvijas izaugsmi un reģiona konkurētspēju.

Vieglāk saņemt!

Lai Eiropas līdzfinansējums būtu ērtāk pieejams, 2014.–2020. gada plānošanas periodā ES fondu administrēšanas sistēma ir mainīta – ir vienkāršots Eiropas naudas projektu pieteikšanas un īstenošanas process finansējuma saņēmējam. Iepriekšējā plānošanas periodā sadarbības iestādes funkcijas pildīja vairākas aģentūras, kas bija pakļautas sešām nozaru ministrijām, bet 2014.–2020. gada plānošanas periodā ERAF, ESF un KF līdzekļu apguvei ir tikai viena sadarbības iestāde.

Tā ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kura:apkalpo projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus;

 • veic projektu iesniegumu atlasi;
 • slēdz līgumus;
 • uzrauga, kā tiek īstenoti Eiropas projekti.

Uzņēmējiem īpaša loma
2014.–2020. gada periodā viena no ieguldījumu prioritātēm ir uzņēmējdarbības sekmēšana, kurā plānots ieguldīt 430,7 miljonus eiro. Šajā periodā atbalsts komersantiem pamatā ir pieejams prioritāro virzienu Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas un Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja ietvaros.

Eiropas Savienība īpaši atbalsta mazos un vidējos uzņēmējus, kā arī jaunos uzņēmējus. Tiem ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas, piemēram:

 • mezanīna aizdevumi;
 • aizdevumu garantijas;
 • biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds;
 • atbalsts ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai;
 • radošo industriju inkubators un reģionālie biznesa inkubatori.

Varbūt Jūs esat uzņēmējs lauksaimniecības jomā?Lauksaimniekiem pieejamas plašākas iespējas

Šajā plānošanas periodā finansējums lauku reģionu attīstībai ir par 11 % lielāks, nekā iepriekš. Eiropas projekti lauksaimniekiem kopumā var saņemt atbalstu 1,531 miljardu eiro apmērā. Turklāt salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu LEADER aktivitātēm pieejamais finansējums ir divreiz lielāks. Izmantojiet šo lielisko iespēju!

Labs projekts ir panākumu atslēga

Eiropas līdzfinansējuma piesaiste nav vienkārša – tas ir vairāku posmu process, kurā būtiska ir arī kvalitatīva projekta pieteikuma izstrāde. Edo Consult pieredzējušie speciālisti ar prieku palīdz Eiropas projektu sagatavošanā, jo Eiropas Savienības atbalsta mērķi saskan arī ar Edo Consult misiju – palīdzēt mērķtiecīgiem un ražojošiem Latvijas uzņēmējiem attīstīties un palielināt mūsu reģiona konkurētspēju.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām