EK ierosinājusi piešķirt miljardu eiro privāto ieguldījumu izvēršanai Eiropas transporta infrastruktūrā 

Lai finansētu inovatīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras modernizācijas projektus, Eiropas Komisija (ES) ierosinājusi piešķirt miljardu eiro dotāciju no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, ko papildinās finansējums no privātā sektora vai no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), kas ir Investīciju plāna Eiropai centrālais elements.

LETA, 08.2.2017

Kā liecina EK paziņojums, šādi apvienojot līdzekļus, būs iespējams sasniegt divējādu mērķi - vairot ieguldījumus, finansējot inovatīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras modernizācijas projektus, un saglabāt darbvietas, kas vajadzīgas šo infrastruktūras projektu īstenošanai. Tas palīdz īstenot EK mazemisiju mobilitātes stratēģiju, kas ietilpst enerģētikas savienības tvērumā, un atbalsta ieguldījumus ilgtspējīgā transportā, ņemot vērā šā gada gaitā gaidāmās ceļu transporta mobilitātes iniciatīvas.

Par enerģētikas savienību atbildīgais EK priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja, ka nākotnē mobilitātei jābūt ekoloģiskai, ar labiem savienojumiem un konkurētspējīgai. Lai to panāktu, nepieciešami jauni finansējuma modeļi.

Izsludinātais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir svarīgs pirmais solis šajā virzienā. Mēs turpināsim šīs iestrādes, šogad īstenojot mazemisiju mobilitātes stratēģiju Eiropai, viņš izteicās.

Savukārt Transporta komisāre Violeta Bulca piebilda, lai ideja par ilgtspējīgu mobilitāti Eiropā kļūtu par īstenību, nepieciešamas investīcijas, kurām ar publiskajiem līdzekļiem vien nepietiek. Tāpēc mēs piedāvājam inovatīvu risinājumu, kas ļaus pilnvērtīgi izmantot mūsu resursus un atraisīs līdz šim neizmantoto privāto investīciju potenciālu, īpašu uzmanību pievēršot kohēzijas valstīm. Šodien notiekošais liecina par solidaritātes attīstību, uzskata komisāre.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus pirmo reizi noteikts, ka dotācijas jāpapildina finansējumam no ESIF, Eiropas Investīciju bankas (EIB), valsts attīstību veicinošām bankām vai privātā sektora ieguldītājiem. Lai saņemtu atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, pieteikuma iesniedzējiem vajadzēs apliecināt, ka projekti finansiālā ziņā ir gatavi saņemt papildu atbalstu no publiskām vai privātām finansēšanas iestādēm.

Izraudzītajiem projektiem vajadzēs veicinās ilgtspējīgu, inovatīvu un netraucētu transporta plūsmu Eiropas transporta tīklā. Īpašs uzsvars tiks likts uz projektiem, kuru mērķis ir likvidēt transporta sastrēgumus, sekmēt pārrobežu savienojumus un paātrināt transporta digitalizāciju, sevišķi teritorijās ar lielu potenciālu un tirgus nepilnībām, kā mēdz būt kohēzijas valstīs, veidot ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas, nostiprināt savienojumus starp dažādiem transporta veidiem un uzlabot to savstarpējo savietojamību transporta tīklā.

Ar to ir saistītas jaunās tehnoloģijas un satiksmes vadības sistēmas, piemēram, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma, Intelektiskās transporta sistēmas ceļu satiksmē un Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes programma.

Atbalstu piešķirs konkursa kārtībā pēc rūpīgas projektu novērtēšanas un atlases. Priekšlikumu iesniegšanai būs divi termiņi. Pirmais - šā gada 14.jūlijā, bet otrais - šā gada 30.novembrī.