Gada pārskatos atgriežas būtiskuma jēdziens 

Neuzticēšanās gada pārskatos iekļautajai informācijai un bažas, ka tie neatspoguļo būtisku informāciju, mazina to lietderību lietotājiem, kas vērtē uzņēmumu saimnieciskās darbības sniegumu un ilgtermiņa ienesīguma potenciālu.

Ieva Aizsila, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore, 20.12.2017

Avots: freeimages.com

Vai gada pārskata lietotājiem ir svarīga tikai finanšu informācija? Jaunākie pētījumi pierāda, ka svarīga ir arī būtiskas nefinanšu informācijas atklāšana. Tāpēc grāmatveži, izmantojot savas zināšanas par vadības un uzņēmuma procesu kontroli, var būtiski uzlabot uzticību gada pārskatā iekļautajai finanšu un nefinanšu informācijai. Jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma redakcijā ir norādīts, ka gada pārskatā ir jāatspoguļo būtiska informācija. Tā ir tāda informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tās neatklāšana vai nepareizs izklāsts finanšu pārskatos varētu mainīt vai ietekmēt lēmumu, kuru persona pieņem, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem. Vienlaikus likumā nav atrunāts, kā novērtēt, vai informācija ir būtiska un var ietekmēt investoru, kredītiestāžu un citu gada pārskatu lietotāju lēmumus. Tāpēc katra uzņēmuma vadībai ir jāizvērtē atklājamās informācijas būtiskums. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) pamatnostādnēs ir atrunāts, ka par būtisku informāciju uzskatāma tāda informācija, kas var individuāli vai kolektīvi ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju saimnieciska rakstura lēmumus, kurus viņi pieņem, pamatojoties uz finanšu pārskatiem.Būtiskums finanšu datiem ir jānosaka uzņēmuma iekšienē, visbiežāk vidēji būtiska finanšu informācija ir no 1% līdz 2% no kopējās aktīvu vērtības vai no cita saistoša rādītāja (piemēram, neto apgrozījums, tīrie aktīvi). Jāatzīmē, ka precīza aprēķina metodika gan nav izstrādāta un tā ir atkarīga no uzņēmuma lieluma un saimnieciskās darbības veida.

Aktuāls ir jautājums, kā novērtēt nefinanšu informācijas būtiskumu, kas ir mūsdienās patiesais uzņēmuma kapitāls jeb uzņēmuma vērtības radīšana – finansēšanas veids, ražošanas vide, cilvēku, intelektuālās un sociālās attiecības. Mūsdienās lielā mērā daudzu uzņēmumu tirgus vērtība galvenokārt ir balstīta zināšanās un digitālajā ekonomikā, ko iegūst no nemateriāliem aktīviem, piemēram, cilvēkiem un attiecībām, inovācijām un reputācijas. Līdz ar to informācija par šo uzņēmuma kapitālu arī kļūst būtiska, jo būtiski ietekmē uzņēmuma kopējos darbības rezultātus. Izpratne par saimnieciskās darbības veidu, kapitālu un resursiem, kas nepieciešami uzņēmējdarbībai, kā arī galvenās darbības jomas palīdz veikt pamatotus novērtējumus par nefinanšu informācijas būtiskumu. Tāpēc uzņēmuma vadībai šīm novatoriskajām finanšu funkcijām ir jāpiešķir lielāka nozīme, lai sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par finanšu un nefinanšu informāciju, kas ir iekļauta finanšu pārskatā.