Eksperti

Iegādājas uzņēmumus nolūkā transformēt esošo biznesu

Raimonds Dauksts, Darījumu un Vadības konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvija, 26.09.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neskatoties uz ārkārtējām tirgus svārstībām, pandēmiju, ģeopolitiskajiem nemieriem un tehnoloģisko paātrinājumu, pēdējo trīs gadu laikā ir bijis vēsturiski augsts uzņēmumu apvienošanas vai iegādes darījumu (M&A) apjoms.

PwC veidotā 2023. gada M&A integrācijas aptauja* (aptaujāti 232 augstākā līmeņa vadītāji no “Fortune 1000” uzņēmumiem) liecina, ka kopumā M&A darījumi kļūst veiksmīgāki. Tai pat laikā, gandrīz visi aptaujātie uzņēmēji norāda uz pilnveides iespējām gan iegādātā uzņēmuma integrācijas procesā, gan sava uzņēmuma transformācijā.

Transformācija kā jauna iespēja

Būtiski pieaug tieši pircēju (nevis iegādājamo uzņēmumu) pārveidojošo darījumu skaits. 2022. gada aptaujas respondenti trīs gadu laikā saskārušies ar tikpat lielām pārmaiņām, kādas piedzīvotas iepriekšējos 15 gados kopā. Uz paplašināšanos vērstā politika un nepieredzētā ģeopolitiskā ietekme mainīja darījumu apjomu un veidu – tie kļuva apjomīgāki, drosmīgāki un riskantāki. Šajā kontekstā, aptuveni puse no visiem darījumiem bija vērsta uz pilnīgi jaunu tirgu, kanālu, produktu vai tehnoloģiju iegādi, kas būtiski mainīja pircēja operacionālās darbības modeli. Tai pat laikā, pircējam līdzīgu (piemēram, nozares konkurentu) vai būtiski mazāku uzņēmumu iegāde būtiski samazinājās.Tas noteikti nav pārsteigums, bet tieši uzņēmumiem ar vislielāko institucionālo un vadības M&A pieredzi ir vislielākās izredzes gūt panākumus, realizējot jaunus darījumus. Īpaši tas attiecas uz veiksmīgajiem M&A uzņēmumiem, no kuriem 75% bija iepriekšēja pieredze ar transformējoša rakstura M&A darījumiem (pārējiem uzņēmumiem šāda pieredze bija tikai 43%).

Rūpējas par iegādātā uzņēmuma integrāciju

Vadītāji apliecina – lai darījums būtu veiksmīgs, nepieciešams veikt ieguldījumus iegādātā uzņēmuma integrācijā. Pastāv ļoti skaidra un izteikta pozitīva korelācija starp investīcijām iegādātā uzņēmuma integrācijas procesā un sekmīgu šī uzņēmuma integrāciju. Kopumā 80% veiksmīgo M&A uzņēmumu integrācijas procesā papildus investēja vēl vismaz 6% no darījuma summas.Gan pircēja, gan iegādājamā uzņēmuma darbības modeļi tiek plānoti aizvien agrāk – vēl pirms padziļinātās izpētes uzsākšanas. Uzņēmumu ilgtermiņa darbības modeļi tiek izstrādāti darījuma cikla agrīnākā posmā – 2022. gadā 60% aptaujāto uzņēmumu tos plānoja vēl pirms padziļinātās izpētes (2019. gadā tie bija vien 25%). Faktiski vēl pirms nesaistošā piedāvājuma iesniegšanas, lielākajai daļai uzņēmumu bija izstrādāta integrācijas stratēģija un integrācijas plāns par to, kas notiks ar abiem uzņēmumiem pēc darījuma noslēgšanās.

Nozīmīgs nosacījums - integrācijas plānošana

Jāuzsver, ka veiksmīgu M&A integrāciju nodrošina vērtības radīšanas plāna esamība. Respondenti atzina, ka ir svarīgi izstrādāt vērtības radīšanas plānu, kas palīdzētu nodrošināt veiksmīgu M&A integrāciju, taču ļoti bieži šie plāni ir vāji, un integrācijas procesa vadība – nepietiekama. PwC pieredze liecina, ka šādam plānam vajadzētu nosegt piecas dimensijas, kuras savos plānos bija iekļāvusi tikai daļa aptaujas respondentu: integrācijas projekta plāns (62%), skaidrs atbildību sadalījums (62%), integrācijas programmas pārvaldība (55%), sinerģiju mērķi (53%), kā arī programmas progresa un sinerģiju ziņošanas programma (43%). Tikai 24% respondentu bija ņēmuši vērā vairāk nekā trīs no minētajiem pieciem elementiem, tāpēc kopumā plāni vērtējami kā sadrumstaloti un tajos iztrūkst skaidru sasniedzamo rādītāju, kas nepieciešami veiksmīgas integrācijas nodrošināšanai un izsekošanai.

Jāņem vērā organizācijas kultūra un tās darbinieki

Sekmīgs darījums nav iespējams bez talantu saglabāšanas uzņēmumā. Uzņēmumu vadītāji apzinās, ka iegādājamā uzņēmuma darbinieku noturēšana ir kritiski svarīga sekmīgai M&A realizācijai, un arvien vairāk laika un resursus velta tieši šo jautājumu risināšanai. Kopumā tikai aptuveni trešdaļai (34%) respondentu izdevies saglabāt iegādājamā uzņēmuma talantīgākos speciālistus savā organizācijā. Organizāciju kultūru saskaņa un pārmaiņu vadības programmas ir kritiski nepieciešamas sekmīgai integrācijai. Vairāk nekā 60% veiksmīgo M&A organizāciju, veicot padziļināto izpēti, šajā procesā iekļauj arī kultūras novērtējumu, kas būtiski ietekmē lēmuma pieņemšanu par M&A darījuma veikšanu vai neveikšanu. Šīs izpētes kontekstā kopā ar integrācijas stratēģiju tika izstrādāta pārmaiņu vadības programma, kura pēc tam tika īstenota kopā ar pārējām integrācijas aktivitātēm, tādējādi ievērojami palielinot darbinieku iesaistīšanos un produktivitāti, uzlabojot lēmumu pieņemšanas ātrumu un efektivitāti, kā arī vairojot darbinieku uzticību jaunajam īpašniekam.

Aptaujas rezultāti apliecina – uzņēmumiem, kuri veiksmīgi spēja īstenot M&A darījumus, pieauga tirgus daļa, kam pamatā ir piekļuve jauniem tirgiem, zīmoliem, produktiem un izplatīšanas kanāliem. Neraugoties uz visiem ar M&A procesu saistītajiem izaicinājumiem, sekmīgi realizēta M&A integrācijas stratēģija noteikti var radīt vērtību un palielināt uzņēmuma spēju noturēt svarīgākos darbiniekus, sniedzot tiem jaunas karjeras izaugsmes iespējas.

Baltijas uzņēmējiem jāizmanto transformācijas spēks

Vērtējot aptaujas rezultātus, jānorāda uz vairākām principiālām atšķirībām starp “Fortune 1000” uzņēmumiem un Baltijas valstu uzņēmumiem.

Pirmkārt, Baltijā tikpat kā netiek veikti transformācijas darījumi (aptuveni puse no “Fortune 1000” M&A darījumiem). Baltijas valstīs uzņēmumi primāri fokusējas vai nu uz savu konkurentu, vai sadarbības partneru (piegādātāju, izplatītāju) iegādi. Tā ir iespēja, kuru neizmantojam, jo transformējoši darījumi var būt lielisks veids, kā būtiski paātrināt uzņēmuma izaugsmi un izmainīt tā darbības modeli atbilstoši šī brīža tendencēm (piemēram, no tradicionāla produktu ražošanas uzņēmuma kļūt par pakalpojuma sniedzēju).

Otrkārt, Baltijas valstīs uzņēmēji nereti cer, ka iegādātais uzņēmums integrēsies “pats no sevis” un cenšas ietaupīt uz integrācijas izdevumu rēķina.

Tomēr darījumu piemēri otrpus okeānam apliecina, ka kvalitatīva integrācijas vadība ar pilna laika profesionāļu atbalstu ir kritiski svarīga iegādātā uzņēmuma sekmīgai pievienošanai. Baltijā ar integrācijas procesu nereti nodarbojas pērkošā uzņēmuma vadība (t.sk., valde). Tas ir darbs nepilnā slodzē, pienākumu apvienošanas kārtībā, kas neizbēgami noved pie mazākas uzmanības pamatdarbībai un tirgus daļas zaudēšanas. Šos netiešos integrācijas izdevumus neviens neuzskaita, taču tie pastāv un nereti izmaksā daudz dārgāk nekā sākotnēji varētu likties.

Treškārt, bieži vien novārtā paliek uzņēmumu kultūru salīdzinājums. Baltijas valstīs līdz šim neesam saskārušies ne ar vienu gadījumu, kad pircējs būtu veicis iegādājamā uzņēmuma un darbinieku kultūras novērtējumu. Tieši organizatoriskās kultūras nesavietojamība bieži tiek minēts kā viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ iegādājamā uzņēmuma darbinieki pamet organizāciju neilgi pēc darījuma noslēgšanās. Tāpēc šis ir aspekts, kam noteikti ir vērts pievērst lielāku uzmanību.Uzņēmumu iegāde un to sekmīga integrācija ir lieliska iespēja uzņēmumam būtiski paātrināt savu izaugsmi. Vienlaikus, – tas, cik veiksmīgi tiek integrēti jauniegūtie aktīvi, lielā mērā noteiks uzņēmuma nākotni un panākumus ilgtermiņā.

Sekmīga iepriekšējā M&A integrācijas pieredze ir viens no galvenajiem nosacījumiem nākotnes sasniegumiem. Tāpēc šīs aptaujas galvenie secinājumi, kuri izriet no pieredzējušu vadītāju teiktā, ļaus precīzāk plānot integrācijas aktivitātes, paredzēt un atvēlēt to realizācijai nepieciešamos resursus.

*PwC M&A integrācijas aptaujā (PwC’s 2023 M&A Integration Survey) 2022. gadā tika aptaujāti 232 augstākā līmeņa vadītāji no Fortune 1000 uzņēmumiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā bija veikuši M&A darījumus. Aptaujas mērķis bija izprast pašreizējo M&A integrācijas praksi un tās ietekmi uz vadītāju kopējo novērtējumu par realizēto darījumu veiksmīgumu.

Komentāri

Pievienot komentāru