Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valdība atļāvusi VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārdot izsolē nekustamo īpašumu "Īles sanatorija" Īles pagastā, Dobeles novadā, kas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai.

Īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Nekustamais īpašums "Īles sanatorija" sastāv no četrām zemes vienībām un uz tām esošās apbūves.

Zemes vienībai ar 2300 kvadrātmetru platību kadastrālā vērtība noteikta 644 eiro. Uz šīs zemes vienības atrodas sūkņu stacija ar kopējo platību 6,1 kvadrātmetrs, kuras kadastrālā vērtība uz noteikta 111 eiro.

Zemes vienībai 22 450 kvadrātmetru platībā kadastrālā vērtība noteikta 17 801 eiro. Uz šīs zemes vienības atrodas sanatorijas galvenais korpuss ar kopējo platību 1634,7 kvadrātmetri, kura kadastrālā vērtība noteikta 7856 eiro, klubs ar kopējo platību 167,1 kvadrātmetri, kura kadastrālā vērtība noteikta 1177 eiro, mazā klientu māja ar kopējo platību 410,6 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 3945 eiro, sanatorijas direktora māja ar kopējo platību 477,5, kura ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, un citas būves.

Tāpat īpašumā ietilpst zemes vienība 2500 kvadrātmetru platībā ar kadastrālo vērtību 340 eiro, uz kuras atrodas noliktava ar kopējo platību 154,1 kvadrātmetrs un kadastrālo vērtību 987 eiro un garāža ar kopējo platību 328,5 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 3178 eiro.

Īpašumā ietilpst arī zemes vienība 1600 kvadrātmetru platībā, kuras kadastrālā vērtība ir 246 eiro.

Nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" kopējā kadastrālā vērtība 2022.gada 1.janvārī noteikta 68 739 eiro apmērā.

VNĪ pārstāvji informēja, ka īpašumā ar kopējo platību 23 hektāri ietilpst arī meža zeme 14,4 hektāru platībā un 22 būves. Pēdējo trīs gadu laikā tā uzturēšana valstij radījusi zaudējumus apmēram 19 500 eiro apmērā.

Izsoles sākuma cenu VNĪ noteiks līdz februāra beigām un izsoli plānots izsludināt jau šī gada martā, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Starp VNĪ un SIA "Optrix" 2020.gada augustā noslēgts nomas līgums, saskaņā ar kuru nomnieks pieņem lietošanā par maksu nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" inženierbūves - metāla konstrukcijas sakaru torņa daļu sakaru aparatūras izvietošanai, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Līgums spēkā līdz 2026.gada 30.jūnijam ieskaitot.

Starp VNĪ un fizisku personu 2020.gada martā noslēgts nomas līgums, saskaņā ar kuru nomnieks pieņem lietošanā par maksu nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" daļu, kas sastāv no zemes vienības daļas ar kopējo platību pieci hektāri lauksaimnieciskās darbības veikšanas vajadzībām, bez apbūves tiesībām. Līgums spēkā līdz 2027.gada 1.jūlijam ieskaitot.

Ņemot vērā, ka noslēgtie nomas līgumi nav ierakstīti zemesgrāmatā, pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas nomas līgumi jaunajam ieguvējam nebūs saistoši.

Dobeles novada pašvaldība nav izteikusi vēlmi pārņemt nekustamo īpašumi "Īles sanatorija" pašvaldības īpašumā autonomo funkciju izpildei. VNĪ jau 2016.gadā ir saņēmusi Auces novada pašvaldības (šobrīd Dobeles novada pašvaldība) viedokli par to, ka nekustamais īpašums "Īles sanatorija" nav nepieciešama tās autonomo funkciju izpildei.

Arī Zemkopības ministrija ir informējusi, ka nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" pārņemšana valsts meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nav lietderīga un efektīva ne no ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas, ne finanšu līdzekļu izlietošanas viedokļa.

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums "Īles sanatorija" nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, lai saņemtu Ministru kabineta atļauju pārdot nekustamo īpašumu izsolē.

Nekustamo īpašumu "Īles sanatorija" no 2007.gada līdz 2014.gada 30 maijam pārvaldīja Labklājības ministrija. Īpašumu ilgstoši lietoja ministrijas pakļautības iestāde valsts sociālās aprūpes centrs "Īle", sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

VNĪ pārvaldībā īpašums nonāca 2014.gada 30.maijā, kad Labklājības ministrija to nodeva Finanšu ministrijas valdījumā, jo tas vairs netika izmantots aprūpes centra funkciju veikšanai. Pārņemot nekustamo īpašumu savā pārvaldībā VNĪ konstatēja, ka ir nepieciešams sakārtot nekustamā īpašuma sastāvu, kā arī tā sastāvā ietilpa meža zeme, tādējādi to nevarēja virzīt - pārdošanai Meža likumā noteikto ierobežojumu dēļ.

Pēc īpašuma pārņemšanas tam tika meklēts ilgtermiņa nomnieks, nosakot maksimāli ilgāko nomas termiņu - 30 gadi un pienākumu veikt kapitālieguldījumus. Tomēr nekustamajam īpašumam netika rasts nomnieks.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kuru apsaimniekošanu VNĪ turpinās nodrošināt līdz veiksmīgas izsoles noslēgšanai. Kapitālsabiedrība arī nodrošina īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, veicot nepieciešamos remontdarbus un demontējot bīstamās vidi degradējošās būves.

VNĪ 2021.gadā sazinājās ar Dobeles novada pašvaldību ar lūgumu izvērtēt iespējas atdalīt meža zemi no iepriekš minētā īpašuma, taču, ņemot vērā, tā funkcionālo nepieciešamību kultūrvēsturisko pieminekļu uzturēšanai, tika noraidīta iespēja atdalīt meža zemes daļu no pārējā nekustamā īpašuma. Vienlaikus, 2021.gada maijā, stājās spēkā grozījumi Meža likumā, kas VNĪ ļauj atsavināt valsts īpašumā esošus īpašumus, kuros ietilpst arī valsts meža zeme, kas nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, ja izpildās Meža likumā noteiktie kritēriji.

Komentāri

Pievienot komentāru