Eksperti

Nesamaksāti rēķini un ieilguši parādi. Ar kādām sekām jārēķinās?

Elīna Lesničenoka, “TGS Baltic” zvērināta advokāta palīdze, 21.09.2022

Jaunākais izdevums

Arvien pieaugošā inflācija un straujais energoresursu sadārdzinājums ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam jau šobrīd ir radījis grūtības apmaksāt ikmēneša rēķinus. Tiek lēsts, ka, tuvojoties ziemas sezonai, kas draud ar rekordlieliem rēķiniem par siltumu un elektroenerģiju, šādu iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt.

2022. gada 11. augustā Saeima apstiprināja terminētu atbalsta pasākumu ieviešanu laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, lai daļēji kompensētu pieaugošās energoresursu izmaksas un mazinātu inflācijas pieauguma ietekmi uz mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tādējādi mazinot potenciālo negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, cenu un izmaksu pieaugumu, jo īpaši ziemas mēnešos, kas neizbēgami skars katru mājsaimniecību un arī komersantus. Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredz atbalsta pasākumus mājsaimniecībām, sedzot iedzīvotājiem daļu energoresursu cenu pieauguma un gaidāmajā apkures sezonā nodrošinot atbalsta pasākumus no valsts budžeta līdzekļiem centrālajai apkurei, dabasgāzei, koksnes granulām, briketēm, malkai un apkurē izmantotajai elektrībai.

Uzņēmēji sagaida parādu pieaugumu 

Gan elektroenerģijas un gāzes tirgotāji, gan siltumuzņēmumi prognozē, ka tuvākajā laikā klientu...

Savukārt 2022. gada 30. augustā Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, paredzot no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim atbalsta pasākumus juridiskām personām, kompensējot elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksu pilnā apmērā, t.i. maksu par pieslēguma nodrošināšanu, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, maksu par atļauto slodzi vai maksu par pārvades jaudas uzturēšanu, kā arī maksu par elektroenerģijas piegādi vai elektroenerģijas pārvadīšanu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Atbalsta pasākumi neattieksies arī uz tām juridiskajām personām, kurā piemērotas sankcijas (kā nacionālās, tā starptautiskās). Jāpiebilst, ka plānotie atbalsta pasākumi nav attiecināmi uz valsts un pašvaldību iestādēm un tām juridiskajām personām, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs (kā namu apsaimniekotājiem).

Papildu tika veikti grozījumi, kas paredz no šā gada 1.septembra līdz 31.decembrim elektroenerģijas galalietotājiem piemērot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu pilnā apmērā, kompensējot tos no valsts budžeta līdzekļiem. Tomēr ar atbalsta pasākumiem izmaksas tiks kompensētas tikai daļēji, tādēļ jo īpaši svarīgi ir pārskatīt mājsaimniecības un komersantu izdevumu pozīcijas un iespēju robežās tās optimizēt, lai pēc iespējas saglabātu maksātspēju.

Katrs pakalpojums saņēmējam uzliek par pienākumu norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Ikvienam ir svarīgi zināt, kādas juridiskās sekas gaidāmas, ja izdevumu pozīcijas pārsniedz gaidīto un rodas grūtības veikt savu uzņemto finanšu pienākumu izpildi.

Ierastā kārtībā rēķinu apmaksas kavējuma gadījumā pakalpojuma sniedzējs saņēmējam sākotnēji adresē pretenziju, kurā norāda uz līguma izpildes pārkāpumiem, t. sk. rēķinu termiņa apmaksas kavējumu un kavētā maksājuma apmēru. Turpmākais pretenzijas vēstules saturs jau ir atkarīgs no līgumā noteiktajām sekām saistību neizpildes gadījumā, kā arī paša pakalpojuma sniedzēja. Izplatītākie pakalpojuma sniedzēja aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā ir nokavējuma procenti un/vai līgumsods. Ja maksājuma kavējums jau ieildzis, līgums var tikt izbeigts un sniegtais pakalpojums pārtraukts atbilstoši līguma noteikumiem.

Nokavējuma procenti un līgumsods

Nokavējuma procentu vai līgumsoda apmērs tiek noteikts līgumā par pakalpojuma sniegšanu. Tomēr atsevišķos gadījumos piemērojamo nokavējuma procentu apmēru nosaka normatīvie akti. Piemēram, 2014. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 87. punkts paredz, ka par katru maksājuma kavējuma dienu elektroenerģijas tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt elektroenerģijas lietotājam nokavējuma maksu līdz 0,15% no laikus nesamaksātās summas. Turklāt elektroenerģijas lietotājam, kurš maksājumus neveic laikus un kuram gada laikā atkārtoti tiek pārtraukta elektroapgāde, sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt segt ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītās izmaksas un elektroapgādi atjaunot tikai pēc šo izmaksu segšanas, bet lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji, turpmāk pieprasīt priekšapmaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem vai obligātā iepirkuma komponentēm.

Līdzīgi noteikumi piemērojami arī dabasgāzes tirdzniecībā, kur par katru maksājuma kavējuma dienu dabasgāzes tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt nokavējuma procentus līdz 0,15% dienā no nesamaksātās summas.

Būtiski ņemt vērā, ka nokavējuma procenti aprēķināmi tikai no pamatparāda un to apmērs nedrīkst pārsniegt pamatparāda summu. Arī līgumsods var tikt izteikts procentu veidā, un tādā gadījumā tas nedrīkst pārsniegt 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Ja nokavējuma procentu summa ir lielāka par līgumsodu, pakalpojuma sniedzējs var prasīt tikai nokavējuma procentus, savukārt ja līgumsods ir lielāks par nokavējuma procentiem, pakalpojuma sniedzējs līgumsodu var prasīt līgumsoda un nokavējuma procentu starpības apmērā. Gan līgumsodam, gan nokavējuma procentiem ir jābūt samērīgiem un atbilstošiem godīgai darījumu praksei – tas nozīmē, ka tiem ir jābūt proporcionāliem ar parāda summu. Arī tad, ja pušu starpā noslēgtais līgums neparedz līgumsoda vai nokavējuma procentu saistību, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības prasīt nokavējuma procentu samaksu uz likuma pamata.

Civillikums nodala likumisko nokavējuma procentu apmēru par izveidojušos parādu atkarībā no tā, vai parādnieks ir, vai nav patērētājs – attiecīgi tie ir 6% gadā, ja parādnieks ir patērētājs, un 8% gadā pārējos gadījumos. Tomēr jāievēro, ka likumisko nokavējuma procentu samaksu var prasīt tikai kopā ar pašu pamatparādu – likumisko nokavējuma procentu samaksu nevar prasīt pēc tam, kad bez iebildumiem jau ir pieņemta samaksa par pamatparādu.

Tiesvedība un parādu piedziņa

Ja pakalpojuma sniedzējs apmaksu nesaņem noteiktajā termiņā, ierastā kārtībā pakalpojuma sniedzējs sūta parādniekam brīdinājumu (paziņojumu) par maksājuma parādu. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu šajā sakarā var tikt paredzēta īpaša kārtība un termiņi. Ja parāds tomēr netiek segts, pakalpojuma sniedzējs var vērsties tiesā vai pie ārpustiesas parādu piedzinēja.

Pakalpojuma sniedzēja mērķis, vēršoties tiesā ar pieteikumu, ir tiesas nolēmuma saņemšana, kurā tiek atzītas pakalpojuma sniedzēja kā kreditora tiesības uz saistību izpildi, kas ietver gan kavētā pamatparāda summu, gan citus blakus prasījumus saistībā ar nokavējumu, kas pēc nolēmuma spēkā stāšanās var tikt izpildīti piespiedu kārtā ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Ja pakalpojuma saņēmējs kā parādnieks nav izpildījis tiesas nolēmumu labprātīgi, kreditoram ir tiesības vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja, lai panāktu nolēmuma piespiedu izpildi. Tādā gadījumā parādniekam jārēķinās ne vien ar paša parāda summas apmaksu, bet arī ar tiesāšanās un sprieduma izpildes izdevumiem.

Ārpustiesas parādu piedziņu veic parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējs jeb parādu piedzinējs, kurš savas komercdarbības vai profesionālās darbības ietvaros atgūst parādu kreditora vārdā vai uzdevumā, pamatojoties uz kreditora iesniegumu. Ja pakalpojuma sniedzējs izvēlas nodot parāda piedziņu parādu piedzinējam, parādniekam jārēķinās, ka var nākties segt ne tikai maksājumus, kas tiešā veidā izriet no līguma un kurus parādniekam ir pienākums segt saistībā ar maksājuma termiņa nokavējumu, bet arī ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus parādu piedzinējam, un šīs izmaksas var būt ievērojami augstas.

Turklāt ārpustiesas parādu piedziņas process nebūt neizslēdz parādu piedzinēja tiesības vērsties tiesā, lai saņemtu tiesas nolēmumu un veiktu tā piespiedu izpildi ar tiesu izpildītāja starpniecību.

Minēto pakalpojuma sniedzēja darbību gadījumā ievērojami palielināsies kopējais parāda slogs, jo gan ar tiesvedību, gan tiesas nolēmuma izpildi (gadījumā, ja tas netiek pildīts labprātīgi) saistītās izmaksas un ārpustiesas parādu piedziņas procesu saistītās izmaksas gulstas uz pakalpojuma saņēmēju.

Ieraksts Latvijas bankas Kredītu reģistrā

Ja maksājumu kavējums radies kredīta kā finanšu pakalpojuma darījuma saistību ietvaros, šī informācija tiks ietverta Latvijas Bankas vestajā Kredītu reģistrā, kurā apkopota informācija par banku un citu finanšu starpnieku izsniegtajiem kredītiem, to kavējumiem un maksājumiem. Informācija par privātpersonas kredītvēsturi, tajā skaitā saistību izpildi, var tikt iekļauta kredītinformācijas birojā, kas apkopo un apstrādā datus, lai komersanti pirms līguma noslēgšanas ar potenciālo klientu varētu izvērtēt tā kredītspēju.

Ko darīt, ja rodas grūtības segt rēķinus?

Lai pēc iespējas izvairītos no iepriekš minēto juridisko seku iestāšanās rēķinu apmaksas kavējuma dēļ, ieteicams savlaicīgi pārskatīt un izvērtēt iespējas segt ar saņemtajiem pakalpojumiem saistītās izmaksas, iespēju robežās samazināt saņemto pakalpojumu apmēru, rast finansiāli izdevīgākus risinājumus vai galējā situācijā atteikties no pakalpojuma, ja vien tas nav pirmās nepieciešamības pakalpojums.

Ja tomēr ir iestājies rēķinu apmaksas kavējums, juriste aicina savlaicīgi vērsties pie pakalpojumu sniedzēja, informēt to par radušos situāciju un maksājumu veikšanas grūtībām noteiktajā termiņā, pēc iespējas piedāvājot risinājumu, piemēram, lūdzot rast iespēju sadalīt rēķinu vairākos maksājumos, pagarināt tā apmaksas termiņu vai panākt citādu vienošanos, kuru ieteicams noslēgt rakstveidā. Tiesa, jāatceras, ka pakalpojumu sniedzējiem kā kreditoriem nav pienākums apmierināt pakalpojuma saņēmēju izteiktos lūgumus, piemēram, par rēķina apmaksas termiņa pagarinājumu, un šāda savstarpēja pakalpojuma saņēmējam labvēlīga vienošanā ir atkarīga tikai un vienīgi no paša kreditora.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Jurisprudences vide Latvijā: 30 gadu ilgas pārmaiņas un tas, kam mainīties nevajadzētu

Ivars Grunte, advokātu biroja TGS Baltic vadošais partneris, 01.06.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kad pirms 30 gadiem tika dibināts advokātu birojs TGS Baltic, jurisprudences nozarē Latvijā viss bija citādi – jurisprudences vide, attieksme pret tiesībām, klientu prasības, ārējie apstākļi. Šodien ir izaugusi jauna, dedzīga un vispusīgi izglītota advokātu paaudze, savstarpējā konkurence kļuvusi daudz spēcīgāka, un kopumā mēs ejam kopsolī ar Eiropas advokātu saimi.

Latvijas tiesību nozare ir piedzīvojusi milzīgu attīstības lēcienu un pie tā nebūt neapstāsies. Taču ir lietas, kam nekad nevajadzētu mainīties.

Tiesību jomā darbojos jau četrdesmit gadu, arī mani vecāki strādāja šajā nozarē, tāpēc no pieredzes varu teikt: laikā no 1970. līdz 1990. gadiem tiesību vide piedzīvoja labi ja niecīgas pārmaiņas, bet no deviņdesmitajiem līdz šodienai tas ir bijis milzīgs lēciens. Līdz ar neatkarības atgūšanu Latvijā strauji attīstījās komerctiesības, jo uzplaukumu piedzīvoja tas, kas bija aizliegts Padomju Savienībā – brīva tirdzniecība un valūtas aprite. Savukārt līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā nāca klāt jauns tiesiskais regulējums, un joma uzņēma jaunus apgriezienus, nozarei kopumā strauji kļūstot arvien komplicētākai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

Rīgā notiks konference par iespējām kapitāla tirgū – Baltic Capital Markets Conference

www.balticcapmarkconference.com, 14.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2022. gada 6. oktobrī konferenču centrā ATTA Centre norisināsies konference vietējo uzņēmumu pārstāvjiem un kapitāla tirgus ekspertiem - Baltic Capital Markets Conference, kas pulcēs investīciju kopienas profesionāļus, lai visas dienas garumā gūtu jaunas idejas, apmainītos pieredzes stāstiem un tīklotos.

Vairāk nekā 30 eksperti no investīciju bankām, konsultantu, advokātu un grāmatvedības birojiem aptvers plašu nozares tēmu loku. Pasākums nodrošinās vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem ieskatu kapitāla tirgus nozarē un ļaus atklāt jaunas iespējas finanšu resursu piesaistē.

Baltic Capital Markets Conference norisināsies četrās daļās. Pirmajā daļā tiks diskutēts par akciju tirgus tendencēm, Baltijas IPO 2021. un 2022. gados, par akciju kotēšanu biržā kā iespēju veicināt uzņēmuma atpazīstamību. Otrā daļa aptvers tēmu par obligāciju emisiju – obligāciju tirgus tendences Baltijā, obligāciju priekšrocības, kā arī praktiski padomi veiksmīgai obligāciju emitēšanai. Trešajā daļā Baltijas institucionālie investori diskutēs par iespējām plašākai privāto un institucionālo investoru iesaistei kapitāla tirgū. Savukārt noslēgumā, ieskats kāda ir “dzīve pirms un pēc kapitāla tirgus” – gatavošanās pirmreizējai akciju vai obligāciju izlaišanai fondu biržā, lietas, kas jāņem vērā, vērtīgi padomi uzņēmumiem, kas plāno veikt akciju vai obligāciju kotēšanu biržā, ceļvedis veiksmīgai finanšu dzīvei pēc akciju vai obligāciju izlaišanas fondu biržā. Diskusijas papildinās uzņēmumu Coffee Address Holding, Indexo un Madara Cosmetics veiksmes stāsti par to, kā kapitāla tirgus ir palīdzējis kompāniju izaugsmei.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātā investīciju platforma CrowdedHero informē par starptautisku uzņēmuma konsultatīvās padomes izveidi, kuras mērķis ir stiprināt uzņēmuma kompetences, globālo uzticamību un vairot platformas starptautisko atpazīstamību. Uzņēmuma padomē ir trīs pieredzējuši starptautiska līmeņa eksperti no Portugāles, Somijas un Lietuvas, kuri iepriekš ieņēmuši vadošus amatus globāla līmeņa korporācijās un guvuši plašu pieredzi, strādājot dažādās nozarēs.

Jaunizveidotā padome apvieno ekspertus ar plašu pieredzi dažādās nozarēs – padomē ir gan bijušais Portugāles nacionālās aviokompānijas TAP Air Portugal vadītājs Migels Fraskulio (Miguel Frasquilho), gan kosmētikas veikalu The Body Shop franšīzes ķēdes Baltijā izveidotājs Timo Valla, gan arī starptautiski pazīstama juriste Eugenija Sutkiene.

“Padomes galvenais mērķis ir virzīt uzņēmuma inovāciju iniciatīvas, veicināt sadarbības un apzināt jaunas tirgus sniegtās iespējas. Izmantojot padomes locekļu ekspertīzi, esam gatavi vēl vairāk nostiprināt savu konkurētspēju un panākt ilgtspējīgu izaugsmi pastāvīgi mainīgajā investīciju nozarē. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka šāda līmeņa ekspertu piesaiste pilnīgi noteikti veicinās uzticību CrowdedHero no stratēģisko un profesionālo investoru puses,” norāda CrowdedHero valdes priekšsēdētājs Jānis Blaževičs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Atkritumu apsaimniekošana

Eco Baltia īsteno savu pirmo obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā

Db.lv, 13.02.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” veiksmīgi realizējusi savu pirmo trīs gadu obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā.

Obligāciju publiskais piedāvājumus guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk kā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi saņemti no vairāk nekā 250 kvalificētajiem un privātajiem investoriem Latvijā un Lietuvā.

“Veiksmīgā obligāciju izvietošana un ievērojamā investoru interese kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Pieprasījums pēc “Eco Baltia” obligācijām vairāk kā 3,5 reizes pārsniedza piedāvājuma apjomu, kas parāda investoru pārliecību par kompāniju un tās izaugsmes potenciālu. Pateicamies ikvienam investoram par izrādīto uzticību. Tā ļauj mums vēl vairāk nostiprināt apziņu, ka kompānijas attīstībā esam uz pareizā ceļa un ar pārliecību varam turpināt iesākto, īstenojot stratēģiskos mērķus un radot ilgtermiņa vērtību visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver Māris Simanovičs, “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmumam "Telia Company" piederošais SIA "Telia Latvija" apvienošanas ceļā pievienots Latvijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA "Tet", liecina "Tet" publicētais paziņojums kreditoriem oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kreditori savus prasījumus var pieteikt līdz 14.martam, vēršoties "Tet" juridiskajā adresē Dzirnavu ielā, Rīgā.

Jau ziņots, ka "Tet" pērn iegādājās "Telia Company" piederošo "Telia Latvija". "Telia Latvija" iegādes darījuma summa veido 10,75 miljonus eiro, ieskaitot "Telia Company" aizdevuma pārfinansējumu.

"Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks norādīja, ka "Telia Latvija" pievienošanās "Tet" grupai veicinās uzņēmumu konkurētspēju, un abu uzņēmumu apvienotajās zināšanās radītie risinājumi sniegs iespēju stiprināt reģionālo līderību un paplašinās pakalpojumu eksporta potenciālu.

Tāpat uzņēmumi kopīgi strādās pie stabilu un uzticamu datu pārraides risinājumu, mākoņpakalpojumu un datu centru pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju (IT) drošības un video straumēšanas risinājumu attīstības, lai Latvijā attīstītu nākamās paaudzes rīkus uzņēmējdarbības vajadzībām.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

APF Holdings (APF), kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, savu attīstības plānu īstenošanai privātā obligāciju emisijā ir piesaistījis 7 miljonus eiro.

Visu obligāciju emisijas apjomu iegādājās Polijas investīciju fonds CVI. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi.

Papildus pagājušā gada sākotnējā akciju publiskā piedāvājumā (IPO jeb Initial Public Offering) piesaistītajiem 5,3 miljoniem eiro, APF izmantos līdzekļus no obligāciju emisijas uzņēmuma izaugsmes plānu īstenošanai, kas paredz divu jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, jaunas olu produktu pārstrādes ražošanas līniju ieviešanu un noliktavu būvniecību.

“Veiksmīga obligāciju emisija ļauj mums īstenot APF plānus un tuvāko gadu laikā palielināt APF ražošanas jaudu par aptuveni 60%. Mēs redzam augošu pieprasījumu olu un olu produktu tirgū gan Latvijā, gan Eiropā pēc ārpus sprostiem olām un vēlamies strauji realizēt savu attīstības plānu, lai izmantotu šo tirgus tendenci. Profesionāla ieguldījumu fondu pārvaldes uzņēmuma CVI piesaiste, līdztekus diviem pensiju fondiem, kas investēja APF sākotnējā akciju piedāvājuma laikā, parāda finanšu tirgus profesionāļu uzticēšanos APF darbības modelim un iecerēm,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas biroju komplekss “Verde” turpina izvērst savu nomnieku klāstu, šī gada martā noslēdzot jaunu ilgtermiņa līgumu ar pasaulē vadošo apdrošināšanas un risku vadības brokeri “Marsh”.

Darījums paredz uz “Verde” pirmās jeb A ēkas 3. stāvu pārcelt šobrīd Rīgā esošo “Marsh” Latvijas filiāli.

Jaunajā “Marsh” birojā ar platību 250 m2 plānots izvietot līdz 18 darba vietām, tādā veidā paredzot uzņēmuma nākotnes attīstību, tostarp jaunu darbinieku piesaisti. Šobrīd, sadarbībā ar “Interior design studio DVI”, jau notiek darbs pie biroja interjera dizaina izstrādes. Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi, lai jau vasaras noslēgumā “Marsh” varētu veiksmīgi pārcelties uz jaunajām telpām.

“No mūsu uzņēmuma puses ir bijuši vairāki iemesli, kāpēc nolēmām pārcelties tieši uz biroju kompleksu “Verde”. Bet ir divi svarīgākie. Pirmkārt, vēlamies nodrošināt mūsu darbiniekiem mūsdienīgu un ērtu darba vidi. Otrkārt, birojs ilgtspējīgā celtnē ir apliecinājums “Marsh” stratēģijai ilgtspējas un zaļā kursa kontekstā,” uzsver Zintis Gaspažiņš, “Marsh” vadītājs Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Kāpēc Krievijai noteiktās sankcijas Latvijas uzņēmējiem liek meklēt juridisku palīdzību

Artis Kļaviņš, advokātu biroja TGS Baltic galvenais eksperts krimināltiesību jomā, 12.07.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ukrainā karš norit jau četrus mēnešus, teju tikpat ilgi ir spēkā Rietumvalstu noteiktās sankcijas Krievijā un Baltkrievijā bāzētiem uzņēmumiem, komercdarbības veicējiem u. c. Sankciju īstenošana ietekmē ne tikai subjektus, pret kuriem tās ir vērstas, bet arī tos, kuriem ir pienākums tās ievērot.

Šobrīd jau varam secināt, ka sankciju ievērošana būtiski sarežģī Latvijas uzņēmumu ikdienu, tomēr vienlaikus priecē uzņēmēju godprātīgā attieksme, cenšoties izprast pat viskomplicētākos sankciju piemērošanas aspektus.

Sadarbība ar sankcionētajām valstīm – sarežģīta

Līdz ar katru jaunu Rietumvalstu sankciju paketi ir vērojams arī klientu pieplūdums advokātu birojos. Ar sankcijām noteikto ierobežojumu paplašināšana parasti rada nepieciešamību pēc juridiskām konsultācijām, lai noskaidrotu, kā sankcijas piemērojamas, kā tās attiecas uz klienta uzņēmējdarbību, kā klientam nodrošināt sankciju ievērošanu. Par sankciju piemērošanas juridiskajiem aspektiem interesējas gan loģistikas uzņēmumi, kuriem sankcijas liedz īstenot ierasto uzņēmējdarbību, gan celtniecības un kokrūpniecības uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuriem ir kredītsaistības Krievijas kredītiestādēs. Šķiet, ka vislielākais slogs saistībā ar sankciju ievērošanu ir Latvijas finanšu iestādēm to klientu un darījumu skaita dēļ.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Uzņēmumu apvienošana 2023. gadā – ar ko jārēķinās iesaistītajām pusēm?

Andra Rubene, “TGS Baltic” partnere, 31.01.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kaut arī aizvadītais gads gan globālajai, gan lokālajai ekonomikai ir bijis izaicinājumiem bagāts, komercdarbības ekosistēmā lielas izmaiņas nav notikušas – dažāda mēroga biznesi turpina veidoties, attīstīties, uzņēmumi tiek pirkti, pārdoti un apvienoti.

Arī 2023. gadā tas nemainīsies, tomēr ir vairāki faktori, kas jāņem vērā mirklī, kad pienācis laiks pārdot uzņēmumu un arī ietekmīgs investors ir atradies.

Zvērinātu advokātu biroja “TGS Baltic” partnere Andra Rubene apkopojusi astoņus būtiskākos aspektus, kam jāpievērš uzmanība, īstenojot ieceri par uzņēmumu iegādi un apvienošanu.

Viedokļu atšķirības šogad varētu pieaugt

Viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā kā Latvijā, tā citviet 2023. gadā būs pārvarēt pārdevēja un pircēja viedokļu atšķirības par mērķa sabiedrības vērtību un attiecīgi tās kapitāla daļu (akciju) pirkuma cenu. Pārdevēji vēlēsies noteikt cenu, par kādu tie būtu varējuši pārdot sabiedrību pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Savukārt pircēji būs gatavi piedāvāt tādu cenu, kādu uzskatīs par pamatotu šobrīd, ņemot vērā inflāciju, kredītu procentu likmju pieaugumu un citas izmaiņas. Lai darījumi varētu notikt, līdzējiem nāksies pielāgoties apstākļiem vai arī strukturēt darījumus tā, lai pārdevēja iecerēto cenu varētu salikt kopā ar pircēja piedāvāto, piemēram, paredzot atliktos maksājumus un daļu samaksas padarot atkarīgu no noteiktu rezultātu sasniegšanas (earn outs).

Komentāri

Pievienot komentāru