Pieejams VID atbalsts Krievijas embargo skartajiem uzņēmējiem

2016. gada 07. jūlijs plkst. 9:36
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi,  kā arī uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā.

Uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10 procentiem no kopējā realizācijas apjoma;
2) nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10 procentu apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus:
1) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;
2) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Minētos atbalsta pasākumus nosaka 2014.gada 18.septembrī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stājās spēkā jau 2014.gada 1.oktobrī.

Dalies ar šo rakstu