PTAC piemērojis 50 000 EUR sodu SIA MP Latvija 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu, ar kuru SIA MP Latvija piemērojis naudu sodu 50 000 EUR apmērā, kā arī uzlicis pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi un aizliegt realizēt paredzamu negodīgu komercpraksi arī turpmāk.

Lelde Petrāne, 12.5.2016

Avots: freeimages.com

PTAC konstatēja, ka SIA MP Latvija īstenotā komercprakse, aicinot patērētājus uz bezmaksas matu un galvas ādas, kā arī sejas kopšanas kosmētikas līdzekļu prezentāciju un tās ietvaros piedāvājot patērētājiem iespēju iegādāties matu un galvas ādas vai sejas kopšanas komplektu mājas lietošanai, ir negodīga jo:

-    patērētājiem adresētajos pirkuma līguma piedāvājumos un noteikumos tiek noklusēta informācija par atteikuma tiesībām - to izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī netiek izsniegta atteikuma veidlapa. Šādas tiesības patērētājam tiek piešķirtas, jo patērētāja un SIA MP Latvija noslēgtie līgumi uzskatāmi par līgumiem, kas noslēgti ārpus patstāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas

-    patērētājiem tiek sniegta maldinoša un nepatiesa informācija par ārstiem un to noteiktajām diagnozēm vai veselības problēmām, salonu kā ārstniecības iestādi u.tml.

-    patērētājiem rada iespaidu, ka tie nevarēs atstāt salona telpas vai tās būs jāatstāj neatbilstošā izskatā (kuru SIA MP Latvija darbinieks ir radījis apzināti, piemēram, neizžāvējot patērētājam matus, apstrādājot tikai pusi sejas u.tml.), ja netiks noslēgts līgums; rada spiedienu uz patērētājiem, lai tie noslēdz līgumu.

PTAC secinājis, ka pirkuma līgumi, kas tiek noslēgti starp SIA MP Latvija un patērētājiem, ir uzskatāmi par līgumiem, kas noslēgti ārpus SIA MP Latvija pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, līdz ar to SIA MP Latvija ir likumisks pienākums nodrošināt patērētājiem atteikuma tiesības. Kaut arī SIA MP Latvija pēc PTAC aicinājuma ir labprātīgi divas reizes labojusi pirkuma līguma noteikumus, vēl aizvien SIA MP Latvija rīcība ir pretrunā normatīvajiem aktiem par atteikuma tiesību nodrošināšanu patērētājiem. Līdz ar to SIA MP Latvija komercprakse ir atzīstama par maldinošu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu.

Vienlaikus PTAC pārbaudēs ir konstatējis, ka SIA MP Latvija īsteno maldinošu un agresīvu komercpraksi, jo patērētājiem sniedz maldinošu informāciju par ārstu esamību un kompetenci, piedāvājot un sniedzot patērētājiem «ārstu» pakalpojumus. Piemēram, tiek piedāvātas konsultācijas pie ārsta – trihologa, ārsta – dietologa u.c., tajā pašā laikā SIA MP Latvija skaistuma kopšanas salons nav reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā kā ārstniecības iestāde, līdz ar to salonā nedrīkst tikt sniegti ārstnieciskie pakalpojumi, kā arī tā darbiniekiem nav tiesību sniegt ārstnieciskos pakalpojumus (piemēram, noteikt slimību diagnozes, ārstēšanās kursus u.tml.) un uzdoties par ārstiem.

Papildus PTAC secina, ka SIA MP Latvija izmantoja neatlaidīgas un agresīvas pārdošanas metodes -  piespiešanu un nesamērīgu ietekmi pret patērētājiem, radot iespaidu, ka patērētāji nevarēs atstāt salonu, pirms nebūs noslēgts līgums, kas ir uzskatāma par  agresīvu komercpraksi.

Par SIA MP Latvija realizēto komercpraksi PTAC ir saņēmis 17 patērētāju sūdzības, kur vidējā līguma summa ir vairāki tūkstoši eiro, kā arī gandrīz 100 zvanus un elektroniskās pasta vēstules. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto komercpraksi un kaitējumu patērētājiem, PTAC ir piemērojis 50 000 EUR naudas sodu.

Pieņemtais lēmums daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu ir spēkā ar dienu, kad tas kļūst zināms SIA MP Latvija, un to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu neaptur tā darbību.

Saite uz lēmumu: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/sia-mp-latvija