Citas ziņas

Valmieras stikla škiedra kārtējās akcionāru sapulces lēmumi 

, 11.05.2007

Jaunākais izdevums

AS Valmieras stikla šķiedra 11. maija akcionāru sapulces lēmumi

2007.gada 11.maijā notika akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

Pirmajā darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta

revidenta atzinums, 2006.gada pārskatu apstiprināšana”:

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra valdes,

padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra valdes sastādīto un AS „Valmieras

stikla šķiedra” padomes izskatīto AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada

pārskatu.

Otrajā darba kārtības jautājumā „2006.gada peļņas izlietošana”:

1. Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL (septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit viens lats).

2. 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL izlietot sekojoši:

* 167.323,- LVL (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs lati) jeb 0,007 LVL (nulle komats septiņi santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2007.

gada 1.jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2007. gada 11.jūniju.

* 1% no 2006. gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS Valmieras stikla šķiedra

padomes un valdes loceklim par 2006.gada darbības rezultātiem.

* 465.994,- LVL (četri simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit

četri lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS Valmieras stikla šķiedra

attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt AS Valmieras stikla šķiedra

konkurētspēju.

Trešajā darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana 2007.gada pārskatu

revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam”:

1. Par AS Valmieras stikla šķiedra revidentu 2007. gada pārskata revīzijai

ievēlēt auditorfirmu SIA Deloitte Audits Latvia, licences Nr. 43.

2. Atlīdzību revidentam par 2007. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar AS Valmieras stikla šķiedra valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS Valmieras stikla šķiedra 2007. gada pārskata revīziju.

Ceturtajā darba kārtības jautāmā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana

padomes locekļiem”:

1. Ņemot vērā padomes locekļa Andra Bērziņa iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007. gada 11.maiju no AS Valmieras stikla šķiedra padomes locekļa amata Jürgen Preiss-Daimler, Peter Cordts, Dr. Gunti Strazdu un Dr. Aivaru Lošmani.

2. Ievēlēt akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007. gada 11.maijā:

Jürgen Preiss-Daimler,

Peter Cordts,

Dr. Guntis Strazds,

Dr. Aivars Lošmanis,

Frank Behrends.

3. Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS Valmieras stikla šķiedra

padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2007.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu)

katram.

4. Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētu padomes sēdi.

5. Par papildu atlīdzības par 2007.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram AS Valmieras stikla šķiedra padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās

peļņas lemt pēc 2007.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par

2007.gada peļņas izlietošanu.

Vienlaicīgi informējam, ka AS Valmieras stikla šķiedra padome 2007.gada

11.maija padomes sēdē nolēma par AS Valmieras stikla šķiedra padomes

priekšsēdētāju ievēlēt Jürgen Preiss-Daimler un par AS Valmieras stikla

šķiedra padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Peter Cordts.

AS Valmieras stikla šķiedra valdes vārdā

Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns

Valdes loceklis I.Saulītis

Lauma Kugrēna

Budžeta kontroles daļas vadītāja

tālr. 4202222, [email protected]

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Valmieras stikla škiedra kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 

, 02.05.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Apstiprināti AS Valmieras stikla šķiedra Valdes sēdē 2007.gada 27.aprīlī (protokols Nr.03/2007)

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2006. gada pārskatu

apstiprināšana AS Valmieras stikla šķiedra valdes, zvērināta revidenta un

padomes ziņojums par akciju sabiedrības 2006. gada budžeta izpildi un 2006. gada

pārskata apstiprināšana

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra valdes, padomes

ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra valdes sastādīto un AS Valmieras

stikla šķiedra padomes izskatīto AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada

pārskatu (uz 27 lpp. pielikumā).

2. 2006. gada peļņas izlietošana

Apstiprināt AS Valmieras stikla šķiedra 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS "Valmieras stikla šķiedra" ASV meitasuzņēmuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." ražotne par 17,5 miljoniem ASV dolāru pārdota uzņēmumam "Saint-Gobain Adfors America, Inc.", teikts paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Darījums pabeigts otrdien, 2.jūnijā.

Jau ziņots, ka šā gada 3.martā, ASV meitasuzņēmums parakstīja aktīvu pārdošanas līgumu ar uzņēmumu "Saint-Gobain Adfors America, Inc." par būtībā visu pirmās un otrās fāzes aktīvu pārdošanu. Kopējā pirkuma summa ir 17 500 000 ASV dolāru plus papildu atlīdzība saskaņā ar aktīvu pārdošanas līgumu.

ASV meitasuzņēmums no otras līgumslēdzēja puses saņēma maksājumu pilnā apmērā 2.jūnijā, un tajā pašā dienā "P-D Valmiera Glass USA Corp." aktīvi pilnībā nodoti "Saint-Gobain Adfors America, Inc." īpašumā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Vai mazākuma dalībnieki var paļauties uz Komerclikuma dalībnieku sapulces savlaicīgu sasaukšanu un norisi regulējošām normām?

Andra Rubene, partnere, zvērināta advokāte Tark Grunte Sutkiene; Raivis Znotiņš, jurists, Tark Grunte Sutkiene, 08.12.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kāpēc dalībniekiem nepieciešams sadarboties kapitālsabiedrībās?

Stabilas un veiksmīgi darbojošās sabiedrības izveidei ir nepieciešama laba biznesa ideja, cilvēki, kas šo ideju spētu realizēt dzīvē, un finanšu ieguldījumi izmaksu segšanai. Ne vienmēr vienam cilvēkam, kuram ir labas idejas, pašam ir pietiekami finanšu līdzekļi vai spējas, lai šīs idejas realizētu dzīvē, un savukārt cilvēkiem ar plašām finanšu iespējām reizēm pietrūkst labas biznesa idejas. Tāpēc nereti sabiedrības izveidošanai savus spēkus apvieno vairāki cilvēki, un dažkārt arī tādi, kas raksturā un dzīves uzskatos ir ļoti atšķirīgi.

Vai mazākuma dalībniekiem ir būtiski apzināties reālo pieejamo aizsardzību iespējamo domstarpību gadījumā?

Komentāri

Pievienot komentāru
Investors

Revidenti atteikušies sniegt atzinumu tikai par Valmiera Glass grupas konsolidēto gada pārskatu

Žanete Hāka, 11.12.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS Valmieras stikla šķiedra valde vēlas nodrošinātu iespējami precīzu un atklātu informāciju akcionāriem, investoriem un citām ieinteresētajām pusēm un, ņemot vērā auditoriju aktīvi izrādīto interesi par 2019. gada 6. decembrī publicēto paziņojumu, valde sniegusi papildu skaidrojošu informāciju par revidentu atzinumu 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Uzņēmuma vadība skaidro, ka 2019. gada 6. decembrī publicētais gada pārskats ietver divus 2018. gada pārskatus – AS Valmieras stikla šķiedra atsevišķo un grupas konsolidēto gada pārskatu. Atsevišķais gada pārskats sniedz informāciju par AS Valmieras stikla šķiedra finansiālo stāvokli un rezultātiem.

Savukārt grupas (jeb koncerna) konsolidētais gada pārskats sniedz informāciju par visu Valmiera Glass grupā ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un kopējiem 2018. gada rezultātiem.

Par katru no šiem pārskatiem ir sniegts atsevišķs revidentu ziņojums.

Revidenti ir atteikušies sniegt atzinumu tikai un vienīgi par grupas konsolidēto gada pārskatu, jo P-D Valmiera Glass USA Corp. (ASV) 2018. gada finanšu pārskati nav revidēti saistībā ar 2019. gada 17. jūnijā uzsākto ASV meitas sabiedrības tiesiskās aizsardzības procedūru (Chapter 11).

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Pieņem lēmumu reformēt pašvaldības

, 04.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru kabinets otrdien atbalstīja noteikumu projektu, kas paredz izveidot 96 vietējās pašvaldības – novadus un 9 republikas pilsētas.

"Novadu izveide ilgtermiņa veicinās līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību. Koncentrējot finanšu resursus un piesaistot kvalificētus speciālistus, novadu pašvaldības varēs risināt visai teritorijai aktuālus jautājumus, sakārtojot infrastruktūru un līdz ar to sekmējot cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos," atzīst ministrs A.Štokenbergs.

Laikraksts Dienas bizness jau rakstīja, ka reforma ļaus ietekmēt līdzekļus: Reforma ļaus taupīt.

Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums paredz izveidot šādas vietējās pašvaldības:

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Stikla šķiedras ražotāja AS "Valmieras stikla šķiedra" akcionāru vairākums nolēmis pārdot 83,14% uzņēmuma akciju Luksemburgas alternatīvo ieguldījumu uzņēmumam "Duke I S.à r.l." ("Duke"), liecina "Valmieras stikla šķiedra" paziņojums biržai "Nasdaq".

Pirkuma darījuma pabeigšana esot atkarīga no tā, vai tiks izpildīti vairāki paredzētie nosacījumi. Tostarp, tā galvenokārt ir atkarīga no "Valmieras stikla šķiedras" ASV meitas uzņēmumu izslēgšanas no ASV kompetento reģistrācijas iestāžu reģistriem un noteiktu uzņēmuma kreditoru piekrišanu saņemšanas.

Tāpat tiks iesniegts pieteikums Vācijas Konkurences iestādē par piekrišanas saņemšanu darījumam. Apstiprinājuma saņemšana no Vācijas Konkurences iestādes ir viens no paredzētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz akciju pārdošanu, teikt paziņojumā.

Vienlaikus nesaistīti ar darījumu "Valmieras stikla šķiedra" lūgs piekrišanu tās kreditoriem grozīt, papildināt vai mainīt dažus tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna noteikumus, kuri pašlaik attiecas uz uzņēmumu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Par A/s Latvijas tilti akcionāru pilnsapulcē pieņemtiem lēmumiem

, 15.05.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

A/s Latvijas tilti kārtējā akcionāru pilnsapulcē, kas notika

2007.gada 11.maijā, tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.Akcionāru sapulce pieņēma lēmumu apstiprināt piedāvātos AS Latvijas tilti

Statūtu grozījumus un Statūtus.

AS Latvijas tilti Valdes piezīme: „Grozīt Sabiedrības statūtus sekojoši:

Grozīt statūtu 3.5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„3.5. 2013 akcijas 1.00 (viens) LVL nominālvērtībā katra ir personāla akcijas,

attiecībā uz kurām ir piemērojami sekojošie noteikumi:

3.5.1. Personāla akcijas var iegūt tikai Sabiedrības darbinieki un valdes

locekļi vai pati Sabiedrība, ievērojot Statūtos un likumdošanā noteiktus

ierobežojumus.

3.5.2. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību Sabiedrības akcionāru

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Pašvaldības varēs aizliegt savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus

, 12.05.2009

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pašvaldībām turpmāk tiks dota iespēja ierosināt un noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tās daļā.

Saeima otrajā lasījumā izskatījusi un akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto likumprojektu par grozījumiem Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, kurā noteikta pašvaldību iespēja noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Likuma grozījumu projektā noteikts, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

«Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi dos iespēju jebkurai no pašvaldībām noteikt aizliegumu savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, ja kaut vai tikai viens pagasta iedzīvotājs šādu iesniegumu iesniegs un pašvaldība nesaņems iebildumus no saviem lauksaimniekiem. Ja šo iespēju izmantos pilnīgi visas Latvijas pašvaldības, tad visa Latvijas teritorija iegūs ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma zonas statusu,» skaidro ZM Pārtikas departamenta direktore Arlita Sedmale.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

30 % cenu kāpuma spīlēs

Zane Pudāne, [email protected], 7084406, 02.05.2007

«Mēs esam spīlēs – ķīlnieku lomā,» tā situāciju raksturo būvkompānijas Arčers stikloto konstrukciju departamenta direktors Edijs Purmalis, piebilstot, ka jau pērn aizsākās tendence, ka stikla cenas tika paaugstinātas ik pēc pusotra mēneša.

Foto: Ritvars Skuja, DB

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šogad jau trešo reizi paaugstināta stikla cena aptuveni par 5-15%, bet nozarē strādājošie ir pārliecināti, ka šis nebūs vienīgais cenu kāpums.

Pagājušajā gadā stikla cena pieauga aptuveni par 37,8%, Db stāstīja būvkompānijas un stikloto konstrukciju ražotāja Arčers stikloto konstrukciju departamenta direktors Edijs Purmalis. Viņš norādīja, ka jau pērn aizsākās tendence, ka stikla cenas tika paaugstinātas ik pēc pusotra mēneša.

Šogad cenas esot paceltas janvārī, tad 16. martā, un tagad uzņēmums saņēmis vēstuli no stikla piegādātājiem, ka nākamais cenu kāpums aptuveni par 5% ir ar 1. maiju. E. Purmalis gan uzsvēra, ka uzņēmums vēl nav saņēmis cenu lapas no piegādātājiem, un, tā kā ir ļoti daudz dažādu stikla veidu, pateikt, par cik procentiem katram no tiem kāps cena, šobrīd neesot iespējams. Stikla izstrādājumu kompānijas SIA Transparence valdes loceklis Vladimirs Frolovs Db sacīja, ka parastajam stiklam no 1. maija cena ir kāpusi par 15%. Toties, runājot kopumā par šo gadu, uzņēmēji minēja, ka stikla cenas pieaugums varētu būt 10 - 30%.

Komentāri

Pievienot komentāru
Baltijas birža

Ventspils naftas akcionāru sapulce notikšot novembrī

Žanete Hāka, 28.04.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Informācija par Ventspils naftas (VN) akcionāru sapulci 1. jūnijā nav patiesa, jo tā pārcelta uz 11. novembri, liecina uzņēmuma paziņojums NASDAQ OMX Riga biržā.

VN vadība norāda, ka šāds akcionāru sapulces norises laiks izvēlēts, paredzot, ka līdz minētajam datumam asociētais uzņēmums Latvijas kuģniecība būs apstiprinājis savu 2009. gada auditēto finanšu pārskatu, kas nepieciešams, lai VN savukārt varētu apstiprināt savus 2009. gada pārskatus.

Trešdien paredzētā VN kārtējā akcionāru sapulce nenotika, līdz ar to nekādi VN akcionāru sapulces lēmumi, tajā skaitā par jaunas akcionāru sapulces vai atkārtotas kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, šodien netika pieņemti, informē VN.

VN vadība norāda, ka jebkura akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams, lai akcionāru sapulce notiktu un tajā piedalītos akcionāri, kuri pārstāv vismaz 50% no sabiedrības pamatkapitāla. Komerclikums nav piešķīris akcionāriem tiesības pašiem sasaukt akcionāru sapulces, līdz ar to jebkāds šāds mēģinājums no akcionāru puses vērtējams kā Komerclikumam neatbilstošs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Luksemburgas fonds Duke iegādājies VSŠ akciju kontrolpaketi

LETA, 19.02.2021

"Šis solis, kā arī ar to saistītais finansiālais nodrošinājums dod mums iespēju vēl vairāk paplašināt uzņēmējdarbības modeli un nodrošināt uzņēmumam nepieciešamās investīcijas, kas nebija iespējams pēdējos gados," paziņojumā biržai norāda "Valmieras stikla šķiedras" valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

Foto: valmiera-glass.com

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Luksemburgas fonds "Duke" iegādājies "Valmieras stikla šķiedras" akciju kontrolpaketi jeb 83,14% akciju, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Darījumā pārdotas 19 872 715 "Valmieras stikla šķiedras" akcijas. Vienas akcijas cena darījumā bija 0,5483 eiro, tādējādi kopējai darījuma summai veidojot 10 896 209,63 eiro.

Pēc darījuma "Valmieras stikla šķiedras" 83,14% akciju īpašnieks ir "Duke I S.à r.l.", 10,5% akciju pieder "P-D Management Industries Technologies GmbH", bet vēl 6,36% citiem akcionāriem.

Valmieras stikla šķiedra likvidējusi ASV meitasuzņēmumus 

Stikla šķiedras ražotāja AS "Valmieras stikla šķiedra" pabeigusi ASV meitasuzņēmumu "P-D Valmiera...

"Duke" ir "Warwick" alternatīvo ieguldījumu fonda "European Opportunities Fund III LP", kuru pārvalda "Warwick Capital Partners LLP", Luksemburgas meitasuzņēmums. "Warwick" ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz Eiropas "special situations" jeb īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem, un tā pārvaldīto fondu pārvaldībā esošie aktīvi pārsniedz divus miljardus eiro.

"Šis solis, kā arī ar to saistītais finansiālais nodrošinājums dod mums iespēju vēl vairāk paplašināt uzņēmējdarbības modeli un nodrošināt uzņēmumam nepieciešamās investīcijas, kas nebija iespējams pēdējos gados," paziņojumā biržai norāda "Valmieras stikla šķiedras" valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

"Warwick Capital Partners" līdzdibinātājs Īans Burgess paziņojumā norāda, ka "Warwick" atbalstīs "Valmieras stikla šķiedru" finanšu pārstrukturēšanā un nākamajā izaugsmes posmā.

Burgess min, ka "Valmieras stikla šķiedra" ir viens no vadošajiem stikla šķiedras izstrādājumu ražotājiem Eiropā un "Warwick" centīsies nostiprināt šo pozīciju un paplašināt produktu piedāvājumu.

Darījumā ietverta arī "Danske Bank" prasījuma tiesību pret "Valmieras stikla šķiedru" pārņemšana. Ar darījuma noslēgšanās brīdi uzņēmuma otrs lielākais kreditors ir "Duke I S.à r.l." ar kopējo saistību summu 45 568 799,35 eiro uz pieciem gadiem ar procentu likmi 4,5%.

Jau vēstīts, ka 2020.gada oktobra beigās "Valmieras stikla šķiedras" akcionāru vairākums nolēma pārdot 83,14% uzņēmuma akciju "Duke".

Tāpat ziņots, ka "Valmieras stikla šķiedras" koncerns pērn deviņos mēnešos strādāja ar 78,312 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 21% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, savukārt grupas zaudējumi saruka par 42,9% un bija 3,482 miljoni eiro. Savukārt koncerna mātesuzņēmums "Valmieras stikla šķiedra" pērn deviņos mēnešos strādāja ar 66,398 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kamēr kompānijas peļņa samazinājās 3,1 reizi un bija 915 096 eiro.

"Valmieras stikla šķiedras" lielākie īpašnieki pērn februāra beigās bija Vācijas uzņēmumi "P-D Glasseiden GmbH Oschatz" (26,07%), "P-D Management Industries-Technologies GmbH" (23,93%) un "P-D Aircraft Composites GmbH" (22,82%), kā arī Beatrise Preisa-Daimlere (17,47%).

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

OIK reformai ir izšķiroša loma apstrādes rūpniecības attīstībā

Andris Oskars Brutāns - AS Valmieras stikla šķiedra padomes loceklis, 23.02.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Iesaistoties diskusijā par Obligātās iepirkumu komponentes (OIK) maksājuma diferenciāciju, AS Valmieras stikla šķiedra pauž nedalītu atbalstu valdības īstenotajai reformai un uzskata to par priekšnoteikumu uzņēmuma ilgtermiņa darbības plānošanai.

«Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtiska ir sakārtota biznesa vide, konkurētspējīgu apstākļu radīšana. Apstrādes rūpniecība kā liela nozare dažādu nodokļu veidā nodrošina valsts budžeta ieņēmumus, veido eksportu un pievienoto vērtību, garantē cilvēkiem darba vietas, sekmējot Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju labklājības izaugsmi. Latvijas valdības lēmums ar šī gada 1.janvāri ieviest diferencēto OIK maksājumu ir pozitīvs signāls visai rūpniecības nozarei. AS Valmieras stikla šķiedra gadījumā tas ļauj drošāk raudzīties nākotnē un plānot ilgtermiņa darbību Latvijā, un ne tikai. Ir zināms, ka investori savu kapitālu iegulda tur, kur ir biznesam labvēlīga vide un resursi. Un ar šo valdības lēmumu vismaz viens būtisks solis ir sperts pareizā virzienā valsts tālākai attīstībai,» norāda Valmieras stikla šķiedra padomes loceklis Andris Oskars Brutāns.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Dažas atziņas par sabiedrību strīdiem

zvērināta advokāte un advokātu biroja Kļaviņš & Slaidiņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs, 31.01.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Dažu pēdējo gadu tendences pēc pilnīgas Komerclikuma ieviešanas un sabiedrību pārreģistrācijas komercreģistrā rāda, ka komercsabiedrību (turpmāk arī sabiedrība) iekšējie procesi nereti noved pie tiesvedības.

1. Valdes locekļa amata uzticības raksturs

Apkopojot tiesu prakses atziņas, kopš 2005.gada skaidri iezīmējas secinājums, ka valdes locekļa amats ir vēlēts amats ar izteiktu uzticības raksturu, tādēļ, atceļot valdes locekli no amata, nav piemērojamas Darba likuma normas par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Minētās attiecības regulē Komerclikuma 224. (sabiedrībām ar ierobežotu atbildību) vai 305. un 306.pants (akciju sabiedrībām). No teiktā izriet šādi praktiskajā dzīvē vērā ņemami tiesu secinājumi:

• darba līguma noslēgšana ar valdes locekļiem neatceļ Komerclikuma normu piemērošanu; Darba likuma normas piemērojamas tikai tiktāl, ciktāl Komerclikumā kā speciālā likumā attiecībā par valdes locekļiem nav noteikts citādi ;

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Juriste: UR nav jābūt izmeklēšanas iestādei

LETA, 27.01.2012

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uzņēmumu reģistra (UR) kompetencē nav izmeklēšanas un ekspertīzes veikšana par komersantu lēmumu pieņemšanas apstākļiem un iesniegto dokumentu autentiskumu, jo UR nav izmeklēšanas iestāde un tādai tam nav jābūt, uzskata advokātu biroja AmberLaw advokāte un partnere Inese Lazdupe.

Kā ziņots, pēdējās nedēļās atkal saasinājusies situācija AS Ventbunkers meitasuzņēmuma Latvijas naftas tranzīts akcionāru starpā, kad savstarpēji konkurējoši akcionāru grupējumi noturējuši katrs savu kompānijas akcionāru sapulci un UR ar nedēļas nogales atstarpi, 20.un 23.janvārī, reģistrējis divas izmaiņas šī uzņēmuma valdē un padomē.

Lazdupe sacīja, ka nekomentēs konkrēto situāciju, jo nav zināmi lietas faktiskie apstākļi un lietas dokumentiem, taču akcentēja, ka likuma norma, kas paredz UR pienākumu reģistrēt pieteiktās izmaiņas uzņēmumā, ja iesniegtie dokumenti atbilst likumā noteiktajām prasībām, nav uzskatāma par likuma trūkumu, jo UR nav izmeklēšanas iestāde, un tādai tai nav jābūt.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

airBaltic akcionāru sapulce beidzas bez vienošanās par pamatkapitāla palielināšanu

Nozare.lv, 29.09.2011

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nacionālās aviokompānijas airBaltic akcionāru sapulcē izsludināts pārtraukums. Aviokompānijas akcionāru sapulci turpinās pēc tam, kad starp akcionāriem - valsti un Baltijas aviācijas sistēmām (BAS) - tiks parakstīta vienošanās. Tas varētu notikt tuvāko dienu laikā, pēc akcionāru sapulces paziņoja valsts pārstāvis, Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Anrijs Matīss un BAS pārstāve Inga Piterniece.

Jau iepriekš tika panākta vienošanās par to, ka airBaltic prezidents Bertolts Fliks atstāj amatu, kā arī tiek izbeigts pēc daudzu domām valstij neizdevīgais lidsabiedrības akcionāru līgums. Taču saglabājās tehniskas problēmas ar finansējuma piesaisti airBaltic pamatkapitāla palielināšanai.

Kā ziņots, šodien ar pirmo mēģinājumu neizdevās sākt nacionālās aviokompānijas airBaltic akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulces norises vietā - airBaltic birojā lidostā - īsi pirms plkst.12 ieradās akcionāru pārstāvji, kuri devās apspriesties atsevišķā telpā.

Pirms akcionāru sapulces Matīss žurnālistiem atzina, ka vienošanās starp akcionāriem vēl neesot panākta. Sīkākus komentārus viņš nesniedza.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Olainfarm nosoda Olmafarm rīcību un organizēto pulcēšanos pie caurlaides vērtē kā ālēšanos

Žanete Hāka, 01.04.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS «Olainfarm» nosoda «SIA «Olmafarm» rīcību, izplatot dezinformāciju un musinot uzņēmuma akcionārus ar savu aicinājumu šodien, 1.aprīlī, pulcēties pie AS «Olainfarm» caurlaides.

«Tā kā iepriekš izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce tika atcelta ar uzņēmuma valdes š.g. 27.marta lēmumu, un par to tika paziņots visiem akcionāriem likumā noteiktā kārtībā, šī rīta notikumus nevar saukt citādi kā par 1 aprīļa ālēšanos, ko organizējis viens akcionārs, un tiem nav nekāda juridiska spēka. Vienlaikus mums patiesi žēl, ka atsevišķi akcionāri tomēr tika maldināti ar SIA «Olmafarm» uzsaukumiem, un šodien pulcējās pie uzņēmuma caurlaides,» pauž AS «Olainfarm» padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks.

P. Rebenoks norāda, ka SIA «Olmafarm» aicinājumi uz akcionāru sapulci, kas tika paziņoti tikai ar mediju starpniecību, ir vēl jo vairāk dīvaini un nesaprotami, jo iepriekš plānoto ārkārtas akcionāru sapulci 1.aprīlī ierosināja Signe Baldere-Sildedze (pārstāvot Annu Emīliju Maliginu) un Nika Saveļjeva, nevis SIA «Olmafarm».

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ceturtdien, 24.janvārī komercreģistrā ierakstītas izmaiņas, saskaņā ar kurām amatu atstājis stikla šķiedras ražotāja AS «Valmieras stikla šķiedra» padomes priekšsēdētāja vietnieks Peters Hans Kordts, ziņo «Lursoft» Klientu portfelis.

Peter Hans Kordts AS «Valmieras stikla šķiedra» padomē darbojies kā padomes loceklis un kā padomes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2002.gada. Viņa vietā jauns padomes loceklis nav apstiprināts. Padome darbosies nepilnā sastāvā līdz kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada maijā, sacīts uzņēmuma paziņojumā Rīgas fondu biržai.

AS «Valmieras stikla šķiedra» padomē turpina darboties padomes priekšsēdētājs Heinz-Jurgens Preiss-Daimlers un padomes locekļi Andris Oskars Brutāns, Joran Pfu un Heinz-Jurgen Preiss-Daimler.

AS «Valmieras stikla šķiedra» reģistrēta 1991.gadā. Uzņēmums ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā; tas darbojas Latvijā, Lielbritānijā un ASV. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 33 464 487 eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Stikla šķiedras ražotāja AS "Valmieras stikla šķiedra" pabeigusi ASV meitasuzņēmumu "P-D Valmiera Glass USA Corp." un "Valmiera Glass USA Trading Corp." likvidācijas procesu, teikts uzņēmuma paziņojumā "Nasdaq Riga".

Turpmāk "Valmiera Glass" grupu veido "Valmieras stikla šķiedra" Latvijā un "Valmiera Glass UK Ltd." Apvienotajā Karalistē. Grupas uzņēmumi darbu turpina ierastajā kārtībā.

Līdz ASV esošo uzņēmumu likvidācijai "Valmieras stikla šķiedrai" piederēja 100% uzņēmuma "Valmiera Glass USA Trading Corp." kapitāldaļu un 52,21% "P-D Valmiera Glass USA Corp." kapitāldaļu.

Jau vēstīts, ka 2020.gada 2.jūnijā "P-D Valmiera Glass USA Corp." noslēdza aktīvu pirkuma līguma procesu, nododot Dublinā, Džordžijas štatā, ASV, esošās pirmās un otrās fāzes aktīvus uzņēmumam "Saint-Gobain Adfors America, Inc.". Tajā pašā dienā "P-D Valmiera Glass USA Corp." aktīvi pilnībā nodoti "Saint-Gobain Adfors America, Inc." īpašumā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās Luksemburgas fonda "Duke" īpašumā ir 84,07% stikla šķiedras ražotājas AS "Valmieras stikla šķiedras" akciju, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Pirms obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas "Duke" piederēja 19 872 715 "Valmieras stikla šķiedras" akcijas, kas veidoja 83,14% no kompānijas akciju kopskaita.

Obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā "Duke" piedāvāja atpirkt 4 030 490 akcijas un pēc piedāvājuma noslēgšanās "Duke" īpašumā ir 20 095 064 "Valmieras stikla šķiedras" akcijas jeb 84,07% no to kopskaita.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 14.aprīlī atļāva Luksemburgas fondam "Duke" izteikt stikla šķiedras ražotāja "Valmieras stikla šķiedra" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

FKTK informēja, ka komisija ir atļāvusi "Duke" izteikt "Valmieras stikla šķiedras" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, apvienojot tajā divus akciju atpirkšanas piedāvājumus, jo fonds ir ieguvis 83,14% no "Valmieras stikla šķiedras" balsstiesīgo akciju skaita un akcionāru ārkārtas sapulcē kā vienīgais akcionārs balsoja par kompānijas akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Stikla šķiedras ražotājs AS «Valmieras stikla šķiedra» reģistrējis jaunu komercķīlu, kuras nodrošinātā prasījuma maksimālā summa ir 3,15 miljoni eiro, ziņo «Lursoft» Klientu portfelis.

Komercķīlas ņēmējs ir AS «SEB banka» un uzņēmums par labu tai ieķīlājis visu mantu. Komercķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no šogad 6.februārī starp banku un uzņēmumu noslēgtā finanšu instrumentu darījuma līguma.

«Lursoft» izziņa liecina, ka AS «Valmieras stikla šķiedra» šobrīd kopumā ir aktuālas 50 komercķīlas; komercķīlu ņēmēji ir AS «SEB banka» un AS «Danske Bank».

AS «Valmieras stikla šķiedra» reģistrēta 1991.gadā. Uzņēmums ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā un tas darbojas Latvijā, Lielbritānijā un ASV. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 33 464 487 eiro.

AS «Valmieras stikla šķiedra» akcijas tiek kotētas «Nasdaq Riga» fondu biržā. 2017.gada 6.novembrī koncerna vadošā uzņēmuma lielākie akcionāri bija ārvalstu kompānijas «P-D Glaseeiden GmbH Oschatz» (26,07%), «Corvalis GmbH» (24,52%), «P-D Management-Industries-Technologies GmbH» (23,93%) un «Beatrix Preiss - Daimler» (7,4%) un «P-D Composites Handels-und Service GmbH» (6,28%).

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Valmiera Glass grupas zaudējumi pērn sasnieguši 114,7 miljonus eiro

Žanete Hāka, 07.12.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS Valmieras stikla šķiedra un tā meitasuzņēmumu (Valmiera Glass grupa) konsolidētais neto apgrozījums 2018. gadā sasniedza 114,2 miljonus eiro liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu grupas neto apgrozījums ir samazinājies par 11,6 miljoniem EUR (9,2 %). Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) bija negatīva, proti, -98,6 miljoni eiro salīdzinājumā ar 18,4 miljoniem eiro vai 14,7 % EBITDA normas 2017. gadā.

Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT) sasniedza -114,7 miljonus eiro (7,5 miljoni eiro 2017.gadā). Grupas neto zaudējumi, kas attiecināmi uz grupas mātesuzņēmuma īpašniekiem 2018. gadā, bija 56,9 miljoni eiro.

Savukārt AS Valmieras stikla šķiedra apgrozījums sasniedza 90,55 miljonus eiro, salīdzinot ar 104 miljoniem eiro iepriekšējā gadā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Trešdien "Valmieras stikla šķiedras" akcionāru sapulcē apstiprināts uzņēmuma 2019.gada pārskats, liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

Tāpat akcionāri apstiprināja 2019.gada zaudējumus 397 962 eiro apmērā un pieņēma lēmumu 2019.gadā radušos zaudējumus pilnā apmērā segt no nākamo gadu peļņas.

Uzņēmuma 2020.gada pārskata revīzijai akcionāri nolēma ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību "KPMG Baltics". Atlīdzība par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 100 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Akcionāri arī nolēma par padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2020.gadā un 2021.gadā katram padomes loceklim noteikt fiksēto atlīdzību 3000 eiro par katru apmeklētu padomes sēdi.

Biržas "Nasdaq Riga" valde trešdien nolēma veikt izmaiņas "Valmieras stikla šķiedrai" piemērotajā uzraudzības statusā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts lielāko zemes platību īpašnieki - fiziskās un juridiskās personas

Ja gadu iepriekš gandrīz piektā daļa Latvijas lielāko privāto zemes īpašnieku – fizisko personu pēdējā gada laikā bija šķīrušies no ievērojamas daļas savu zemes platību, tad aizvadītajā gadā šajā ziņā valdījis sastingums.

Kā rāda jau tradicionālā ikgadējā informācija par Latvijas, Rīgas, Jūrmalas un Rīgas rajona lielāko un vērtīgāko zemes platību īpašniekiem, ko Baltic Screen apkopojis, balstoties uz Valsts zemes dienesta atlasītajiem datiem, jaunpienācēji zemes megaīpašnieku vidū ir uz pirkstiem skaitāmi, savukārt būtiskākās pārmaiņas saistītas ar kadastrālo vērtību maiņu un zemes nonākšanu no fizisko personu īpašuma šīm pašām personām piederošu kompāniju rokās.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Papildināta - mikroautobusā apstiprina jaunu Latvijas kuģniecības padomi

Ieva Mārtiņa, 17.12.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neraugoties uz a/s Latvijas kuģniecība vakar paziņoto agrāk ieplānotās akcionāru sapulces pārcelšanu uz 2011. gada 28. janvāri, tomēr tā tika noturēta apsardzes kompānijas TM Security mikroautobusā.

Uzņēmuma izziņotās akcionāru sapulces vietā Kuldīgas rajona Rendas pagasta Lejastiezumos bija ieradušies akcionāru (aptuveni 78% no uzņēmuma apmakstātā pamatkapitāla) pārstāvji, tostarp Latvijas kuģniecības lielākā (49%) akcionāra a/s Ventspils nafta pārstāvis.

Tieši tādēļ arī tika nolemts akcionāru sapulci noturēt. Tās vadīšanu uzņēmās zvērināts advokāts Uģis Grūbe. Sapulcē tika izskatīti visi paredzētie dienaskārtības jautājumi. Akcionāru sapulce nolēma atcelt līdzešinējo Latvijas kuģniecības padomi un tās vietā ievēlēt jaunu. Tā kā neviens cits, izņemot a/s Ventspils nafta no akcionāru pārstāvjiem savus pārstāvjus uz uzņēmuma padomi neizvirzīja, tad tika apstiprināta Latvijas kuģniecības jaunā padome nepilnā (septiņu locekļu) sastāvā. Jaunās Latvijas kuģniecības padomes pirmo sēdi sasaukt tika uzticēts a/s Ventspils nafta padomes priekšsēdētājam Saimonam Bodijam. Tāpat nolemts izteikt neuzticību četriem no pieciem pašreizējiem uzņēmuma valdes locekļiem. Latvijas kuģniecības akcionāru sapulces gaitu novēroja arī zvērināts tiesu izpildītājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS «Valmieras stikla šķiedra» valdes loceklis Andrē Heincs Švionteks atstās savu amatu no šā gada 1.augusta, teikts uzņēmuma paziņojums biržai «Nasdaq Riga».

Patlaban uzņēmuma valdē strādā valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels un valdes locekļi Ģirts Vēveris un Švionteks.

Laikā no 2015.gada jūnija līdz 2018.gada jūnijam Švionteks bija «Valmieras stikla šķiedras» valdes priekšsēdētājs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «Valmieras stikla šķiedra» iesniegusi Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai.

Kompānijā informēja, ka finanšu resursu piesaistes ietvaros, lai izveidotu ASV ražotni un nodrošinātu otrās fāzes objekta darbību, ASV ražotne noslēdza kredītlīnijas līgumu ar banku, kas bāzēta ASV. Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no attiecīgā kredītlīnijas līguma, nodibināšanu «Valmieras stikla šķiedra» izsniedza galvojumu par labu bankai. Ņemot vērā, ka ASV ražotne nav spējusi izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka 2019.gada 10.jūnijā ir pieprasījusi «Valmieras stikla šķiedrai» nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3 013 148,92 ASV dolāri.

Komentāri

Pievienot komentāru