Valsts kontrole uzteic Satiksmes ministriju pēc pērnā gada kritikas

Autors: Elīna Pankovska
2010. gada 14. maijs plkst. 12:39

Veicot ikgadējo finanšu pārskata revīziju, Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka Satiksmes ministrija (SM) pērn ir veikusi būtisku darbu ministrijai piekrītošā nekustamā īpašuma apzināšanā un uzskaitē, līdz ar novēršot iepriekšējās VK revīzijās konstatētās uzskaites neatbilstības.

VK gan norāda, ka šā gada laikā vēl jānoskaidro 34 zemes vienību piederība ar kadastrālo vērtību 3,4 milj. Ls.

Tomēr SM padotības iestāde Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs pagājušajā gadā dienesta automašīnu ir izmantojis brīvdienās un svētku dienās bez pierādījuma, ka tas bijis dienesta vajadzībām. Kā arī birojs nelietderīgi tērējis līdzekļus, pasūtot taksometrus reģionu apmeklēšanai.

Savukārt VAS Latvijas valsts ceļi ir pieļāvis neatbilstošu līdzekļu izlietojumu 11,2 tūkst. Ls apmērā, jo pērn piešķīris līdzfinansējumu tranzīta ielu atjaunošanai divām pašvaldībām, būtiski pārsniedzot noteiktos līdzfinansējuma «griestus».

VK atkārtoti ir arī norādījusi uz valstī spēkā esošās vienotās atalgojuma sistēmas nepilnībām, jo darba samaksas un kvalifikācijas pakāpju noteikšanā netiek ņemta vērā iestāžu darbības specifika un citi parametri.

Piemēram, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas audits ir norādījis, ka Civilās aviācijas aģentūras darbinieku skaits un algu apmērs ir nesamērīgi zems attiecībā pret industrijā strādājošajiem.

Lai to novērstu, mākslīgi tiek palielināts vadītāju skaits, proti, trīs struktūrvienību vadītājiem pagājušajā gada laikā nav bijis neviena padotā darbinieka un astoņu struktūrvienību vadītājiem ir bijis viens padotais darbinieks.

Kā arī konstatēts, ka pērn nav izpildīts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas uzdevums palielināt Latvijas dzelzceļa valstij izmaksājamo dividendi par 5,22 milj. Ls, jo pirms lēmuma pieņemšanas, ārkārtas akcionāru sapulce lēmusi par visas iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas iekļaušanu uzņēmuma pamatkapitālā.

Tādējādi ir radīta situācija, ka Latvijas dzelzceļa rīcībā vairs nav tādas nesadalītās peļņas, lai nodrošinātu dividendes minētā summas apmērā ieskaitīšanu valsts budžetā.

Savukārt, ja Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumu 2008.gadā gūtā peļņa dividendes veidā tiktu ieskaitīta uzņēmuma ieņēmumos, valsts budžeta ieņēmumi no dividendēm pieaugtu par 9,5 milj. Ls.

Kopumā SM pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par tās finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, izņemot to, ka pašvaldībām pārskaitītie līdzekļi 2,3 milj. Ls apmērā iekšzemes lidojumu nodrošināšanai uzrādīti kā subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, nevis kā transferti pašvaldībām.