EM: PA jātop par centralizētu pilna cikla valsts aktīvu pārvaldīšanas un realizācijas pakalpojumu sniedzēju 

Izvērtējot VAS Privatizācijas aģentūra (PA) līdzšinējo darbību un pašreiz veicamos uzdevumus, Ekonomikas ministrija sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi Informatīvo ziņojumu  Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā Privatizācijas aģentūra un tās vispārējo stratēģisko mērķi, informē PA.   Ekonomikas ministrija uzskata, ka turpmākā PA darbība jāfokusē divu galveno mērķu sasniegšanai – maksimāli īsos termiņos jāpabeidz privatizācijas process un PA jātop par centralizētu pilna cikla valsts aktīvu pārvaldīšanas un realizācijas pakalpojumu sniedzēju.    Līdz ar to ministrija definējusi sekojošu PA turpmākās darbības stratēģisko mērķi – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.   Ministrija uzskata, ka nepieciešams nodrošināt valstij nevajadzīgo aktīvu pārvaldību un realizāciju vienas kapitālsabiedrības ietvaros, kas nodrošinās efektīvāku valsts aktīvu pārvaldību un realizāciju. PA ir visas nepieciešamās kompetences un materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu pilna cikla valsts aktīvu pārvaldīšanas un realizācijas pakalpojumus. Līdz ar to EM atbalsta valsts līdzdalības saglabāšanu PA un rosina noteikt, ka papildus jau noteiktajiem valsts pārvaldes uzdevumiem, PA tiek deleģēta valsts nekustamā īpašuma pārdošanas funkcija un tā valstī tiek veikta centralizēti.   PA funkciju portfelis ir dinamisks - tas samazinās, veicot īpašuma objektu privatizāciju un atsavināšanu, bet vienlaikus PA portfeli papildina īpašumi, kurus tā pārņem savā valdījumā vai turējumā atbilstoši normatīvajam regulējumam un Ministru kabineta lēmumiem no Valsts ieņēmumu dienesta un citām institūcijām. Kopējā PA turējumā, valdījumā un īpašumā esošā portfeļa vērtība, neskaitot meitas sabiedrības, ir aptuveni 159 milj. eiro (kadastra vērtība nekustāmajiem īpašumiem un pamatkapitāla vērtība kapitāla daļām).   Uz 2016. gada 1. novembri PA valdījumā bija 49 valsts nekustamā īpašuma objekti (ēkas ar zemesgabaliem) un 654 zemesgabali. Noslēgto zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu nomas līgumu skaits bija 724. PA valdījumā bija 1 115 valsts dzīvokļu īpašumi (privatizācijai – 41 dzīvokļu īpašums, atsavināšanai - 1 051 dzīvokļu īpašums, nododami īpašumā pašvaldībām – 23 dzīvokļu īpašumi), savukārt pārvaldīšanā – 189 dzīvojamās mājas (no tām 106 mājas - 100% valsts īpašums). PA turējumā bija valsts kapitāla daļas 34 kapitālsabiedrībās (privatizācijai – valsts kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” (Lattelecom) un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT), atsavināšanai – valsts kapitāla daļas 25 kapitālsabiedrībās, kā arī valsts kapitāla daļas 7 maksātnespējīgās kapitālsabiedrībās).   PA nodrošina problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību un atsavināšanu atbilstoši ar MK un Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajiem lēmumiem. Uz 2016. gada 1. novembri PA bija trīs meitas sabiedrības – AS “Reverta”, SIA “Hiponia” un SIA “FeLM”. 

Jaunākie komentāri