Būvniecība un īpašums

Daļēji apmierina prasību par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas Rīga vajadzībām

Žanete Hāka, 16.04.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta ceturtdien daļēji apmierināja prasību pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS Starptautiskā lidosta Rīga par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas Rīga vajadzībām atsavināto zemesgabalu, informē AT.

Tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 328 tūkstošus eiro, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.martam 328 tūkstošus eiro un tiesas izdevumus 6634,93 eiro, kopā 662,831 tūkstoti eiro. Pārējā daļā prasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 30.aprīlī un pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

AT Civillietu tiesu palāta lietu apelācijas kārtībā skatīja atkārtoti, jo AT Senāta Civillietu 2013.gada 5.jūnijā atcēla apelācijas instances tiesas 2010.gada 20.maija spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā. Kasācijas instances tiesa toreiz atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts ECT Lielās palātas spriedums lietā Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību.

Prasītājai 1994.gada augustā nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz nekustamo īpašumu, kas sastāvējis no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 20,22 ha. 1997.gada 5.februārī Saeima pieņēmusi likumu Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām VLU Rīga teritorijā, kas paredzējis atsavināt bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes īpašumus 242,6467 ha platībā.

Prasītājas nekustamais īpašums 12,6573 ha platībā ticis iekļauts atsavināmo zemju sarakstā un atlīdzība par atsavināmo zemi vienpusēji noteikta 1811,26 latu apmērā.

Prasītāja uzskata, ka valsts ir aizskārusi viņas mantiskās tiesības, nesamaksājot taisnīgu atlīdzību par atsavināto īpašumu, rīkojoties nekonsekventi un pārkāpjot tiesiskās paļāvības principu. Prasītāja, precizējot prasības summu apelācijas instances tiesā, lūdza tiesu piedzīt kompensāciju 232,4 tūkstošu latu apmērā, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.martam 232,4 tūkstošu latu apmērā un ar patēriņa pieaugumu (inflācijas) radīto zaudējumu summu 71 811 lati.

Kopējā prasības summa bija 763,529 tūkstoši eiro.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2008.gada 1.oktobrī prasību noraidīja.

Komentāri

Pievienot komentāru