Eksperti

Juridiskie aspekti: atskats uz nodarbinātības jomu 2022. gadā un 2023. gada tendences

Iveta Ceple ZAB “Ellex Kļaviņš” Vecākā eksperte, zvērināta advokāte, 13.02.2023

Jaunākais izdevums

Pēdējos gados īsā laika posmā esam piedzīvojuši būtiskas lietas, kādas nevarējām nedz saprātīgi prognozēt, nedz paredzēt – Covid-19 infekciju un karu Ukrainā. Notika Saeimas vēlēšanas un valdības maiņa. Tas viss, protams, ietekmēja arī nodarbinātības jomu.

Kas raksturo 2022.gada nodarbinātības jomu, raugoties jurista acīm, un kā izskatās tendences 2023.gadam?

Covid-19 ierobežojumi

Līdz 2022.gada pavasarim Latvijā tika pagarināta un ilga kārtējā 2021.gada nogalē Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtas situācija. Gada sākumā arvien bija spēkā ierobežojumi un virkne prasību attiecībā uz epidemioloģiskās drošības jautājumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību darbavietā. Tātad – papildus formalitātes, apgrūtinājums un izdevumi darba devējiem. Tomēr kopumā 2022.gadu raksturo pakāpeniska ierobežojumu atvieglošana un atcelšana, tajā skaitā, atkāpšanās no prasības darbiniekiem par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību (piemēram, izglītības nozarē), atstājot darba devējam tiesības noteikt darbus, kuru veikšanai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts joprojām ir nepieciešams, kā arī prasība valkāt sejas maskas vairs tikai noteiktos darbos un vietās (piemēram, ārstniecības iestādēs).

Ir grūti paredzēt, vai Covid-19 ierobežojumi varētu atgriezties, tomēr liekas, ka zināma pieredze jau ir gūta un daudzi darba devēji jau būs labāk gatavi iespējamiem ierobežojumiem un spēs savlaicīgāk reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām uzņēmējdarbībā.

Valsts atbalsta programmas

Ar Covid-19 saistītie ierobežojumi un krīze, kas radīja gan pieprasījuma kritumu, gan pat dīkstāvi (piemēram, viesmīlības, kultūras, izklaides nozarē) bija pārbaudījums daudziem darba devējiem. Lai mazinātu Covid-19 krīzes radītās negatīvās sekas Latvijas ekonomikai, arī 2022.gadā uzņēmējiem bija pieejams valsts atbalsts, piemēram, dažādu programmu veidā.

Valsts atbalsts ir pieejams arī 2023.gadā, tajā skaitā, 2023.gadā turpinās pastāvīgo atbalsta programmu darbība uzņēmējiem. Iespējams, to izpilde saistās ar birokrātiju un formalitātēm, tomēr attīstības labad ir ieteicams apsvērt atbalsta instrumentu izmantošanu.

Attālinātais darbs

Covid-19 pandēmijas sākumā attālināti strādāja tikai pavisam neliela daļa darbinieku specifiskos sektoros, piemēram, IT un datordizaina jomā. Tobrīd attālinātais darbs ienāca arī citos sektoros, pavisam noteikti biroja darbinieku dzīvē, un šķita pagaidu īstermiņa situācijas piespiedu risinājums. Vēlāk prasība darba devējam nodrošināt darbiniekam, kura darba specifika to pieļāva, attālinātā darba iespēju, tika ierakstīta arī Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

Darba devējiem bija un joprojām ir jārisina dažādi jauni jautājumi saistībā ar attālināto darbu – piemēram, pielāgot pieslēgumus darba sistēmām, atbilstoši juridiski dokumentēt un noformēt, kādi jauni iekšējie dokumenti par attālinātā darba procesu nepieciešami, vai un cik jākompensē darbinieku izdevumi saistībā ar attālinātā darba veikšanu, kā veikt darba vides risku novērtējumu un kā nodrošināt konfidencialitāti attālinātā darba procesā, tāpat arī darba kvalitātes kontroles jautājumi.

Ir nozīmīgi, ka gan Darba aizsardzības likumā, gan Darba likumā tika veikti grozījumi, lai regulētu ar attālināto darbu saistītos jautājumus. Tas noteikti ir sakārtojis šo darba tiesisko attiecību aspektu un ļāvis tam kļūt par pastāvīgu un reglamentētu institūtu darba tiesiskajās attiecībās.

Savukārt jau 2021.gada nogalē un 2022.gadam ritot, daudzi darba devēji vismaz daļēji aicināja savus darbiniekus atgriezties birojos un veikt darbu darbavietā. Pietiekami ilgstoši sadzīvojot ar pulcēšanās ierobežojumiem, darbinieki izmantoja iespēju atgriezties birojos un satikt kolēģus.

Tajā pašā laikā darbinieki novērtēja attālinātā darba priekšrocības, kas veicināja viņu apmierinātību ar darbu. 2022.gadā visai izplatīts kļuva arī hibrīda modelis – strādāt daļēji no mājām, un daļēji darbavietā. Arī darba devējiem tas var nozīmēt zināmu līdzekļu ietaupījumu, piemēram, attiecībā uz biroja nomas maksu.

Pandēmija paātrināja digitalizāciju. Darbiniekiem mazinās mājvietas atrašanās vietas aspekts (vairs nav būtiski, lai tā ir salīdzinoši tuvu darbavietai, jo iespējams strādāt attālināti, bet būtiskāka paliek interneta pieslēguma jaudas pieejamība). Daļa darbinieku, kuru klātbūtne darbavietā kopumā nebija nepieciešama un kuru ģimenes apstākļi to atļauj, izvēlējās arī “pārziemot” siltākās zemēs, veicot darbu attālināti, un tādējādi, piemēram, izvairoties no augstajiem apkures rēķiniem. Vietējiem darbiniekiem palielinās iespēja strādāt attālināti, piemēram, Skandināvijas darba devējiem. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka attālinātais darbs vai vismaz tā hibrīda modelis ir un būs aktuāls darba tiesiskajās attiecībās. Tāpēc darba devējiem būtu arvien vairāk jāpiedomā pie darba organizācijas, darba laika uzskaites kārtības, konfidencialitātes jautājumiem, IT sistēmu drošības un spēju uzlabošanas, lai nodrošinātu to, ka attālinātā darba modelis nerada papildu riskus pašam uzņēmumam.

Karš Ukrainā

2022.gada 24.februārī Krievija sāka iebrukumu Ukrainā. Sekoja visaptverošs cenu pieaugums, ieskaitot degvielas un kurināmā cenas. Darba devēji ir lēmuši arī izmaksāt darbiniekiem papildus atalgojumu, piemēram, lai palīdzētu darbiniekiem nomaksāt pieaugušos komunālo pakalpojumu rēķinus.

Eiropas Savienībā tika ieviestas sankcijas pret Krieviju, kas pastarpināti skāra arī Latvijas darba devējus. Uzņēmēji, kuri preces importēja uz Krieviju vai Ukrainu, vai kuriem piegādātāji atradās šajās valstīs, bija spiesti pārorientēties un pārkārtot vai izbeigt savu darbību. Neizbēgama bija arī ietekme uz nodarbinātības sektoru. Samazinājās darbaspēka daļa, kur darbinieki strādāja Latvijas darba devējiem vai Latvijas tirgum attālināti no Krievijas vai Ukrainas, tāpat arī tie darbinieki, kuri strādāja Latvijā no šīm valstīm ar darba un uzturēšanās atļauju.

No otras puses, lai gan liela daļa Ukrainas bēgļu ir mātes ar bērniem, tomēr zināma daļa bēgļu ir uzsākuši darbu Latvijā un var prognozēt, ka kāda to daļa paliks Latvijā uz pastāvīgu dzīvi arī pēc kara beigām. Tas, protams, neatrisina tādas problēmas kā darbaspēka trūkums, darbaspēka novecošanās vai prasmju neatbilstību mūsdienu tirgus prasībām, tomēr, iespējams, sekmē darba devēju atvērtības un dažādības politiku.

Darba likuma grozījumi un darba tiesību regulējums Eiropas Savienības līmenī

2022.gada vasarā stājās spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā. Daļa no tiem bija saistīti ar Eiropas Savienības prasībām. Piemēram, ar grozījumiem tika ieviesta Eiropas Savienības direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, ar mērķi sabalansēt privāto dzīvi ar darbu, piemēram, ieviešot t.s. aprūpētāja atvaļinājumu. Tāpat ar grozījumiem tika pastiprināta arodbiedrību loma, noteiktos gadījumos ar darba koplīgumu atļaujot atkāpties no Darba likumā noteiktām minimālajām prasībām kādā noteiktā jautājumā, nesamazinot darbinieku kopējo aizsardzības līmeni.

Kā zināms, salīdzinoši nesen pieņemtā Eiropas Savienības direktīva prasa Eiropas Savienībā nodrošināt adekvātu minimālo samaksu. Tas, cita starpā, bija arī iemesls lēmumam Latvijā paaugstināt minimālo algu.

Darba tiesības turpina attīstīties, tajā skaitā, 2023.gadā turpināsies darbs pie virknes iniciatīvām arī Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, ir izstrādāts priekšlikums direktīvai, kas nostiprinātu to, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu. Tāpat Latvijai būs arī jāievieš arī direktīvas prasības par līdzsvarotāku dzimumu pārstāvību biržā kotētu uzņēmumu valdēs. Tātad ir sagaidāmi arī jauni noteikumi un grozījumi darba tiesības reglamentējošos tiesību aktos, cita starpā, vērsti uz vienlīdzības principa nostiprināšanu.

Nodarbinātības politika

Cilvēkkapitāls un nodarbinātība joprojām ir un būs būtiski jautājumi arī nacionālās politikas līmenī un politikas plānošanas dokumentos. Piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam jeb „Latvija2030” runā par ilgtermiņa ieguldījumiem cilvēkkapitālā, kura tendences un izaicinājumi ir novecošanās un depopulācija. Savukārt Nacionālo industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam viens no rīcības virzieniem ir Cilvēkkapitāls, kur sasniedzamais politikas rezultāts būtu konkurētspējīgas un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei atbilstošs darbaspēks.

2022.gada rudenī tika ievēlēta jauna Saeima un decembrī apstiprināts jauns Ministru kabineta sastāvs. Deklarācija par valdības iecerēto darbību ietver arī sadaļu par cilvēkkapitālu un nodarbinātību. Kas no tā tiks realizēts praksē, rādīs laiks.

Īsumā par 2023.gada tendencēm

Nodarbinātības aspektā ir skaidrs, ka 2022.gada juridiskās tendences turpināsies. Piemēram, kā minēts jau augstāk, nepazudīs attālinātais darbs. Personāla vadības eksperti min, ka attālinātā darba iespēja būs papildus pluss darba devējam cīņā par jauniem talantiem. Attālinātā darba iezīme ir arī tas, ka zināmā mērā darbinieks ir darbā un ir sasniedzams visu laiku. Tāpēc aktuāli joprojām būs arī citi papildus bonusi – tajā skaitā, lai nodrošinātu, ka darbinieki “neizdeg” un sekmētu darbinieku labbūtību (angl. – well-being).

Iespējams, būs vairāk jārisina arī jautājumi par pašnodarbināto, ārpakalpojumu sniedzēju, individuālo darbu veicēju iesaisti (tas ir, kas strādā uz uzņēmumu līguma pamata), t.s. gig workers, kam nav darbinieku statusa. Šādi cilvēki iegūst lielāku brīvību, elastību, bet darba devēji - mazāk saistību.

Turpināsies darba tiesību attīstība, tajā skaitā, ieviešot Eiropas Savienības prasības un regulējumu, kā arī pildot nacionālos plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus. Korporatīvās ilgtspējas aspektā uzņēmumu darbībā arvien aktuālāki paliks ESG (angl. - environmental, social, governance) jautājumi. Tie skars arī nodarbinātības jomu, aktualizējot tādus aspektus kā dažādība un vienlīdzība (piemēram, vienlīdzīga darba samaksa, dzimumu līdzsvars uzņēmumu valdēs), darba devēja iekšējās vērtības, mobinga izskaušana, u.c. Lielā mērā arī, pateicoties Eiropas Savienības regulējumam.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Baltijas valstu uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A) tirgus 2022.gadā reģistrēja kopā 117 uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumus 2,2 miljardu eiro vērtībā, liecina advokātu biroja "Ellex" sadarbībā ar "Mergermarket" publicētais jaunākais ziņojums.

Tas ir bijis kritums salīdzinājumā ar 2021.gadu, kurš bija labākais gads reģionā "Mergermarket" novērojumu vēsturē ar 144 darījumiem 2,4 miljardu eiro vērtībā. Ziņojumā teikts, ka arī šī gada skaitļi ir otrs labākais rādītājs darījumu apjoma ziņā un trešais labākais rādītājs pēdējā desmitgadē kopējās vērtības ziņā.

"Ellex" Igaunijas biroja partneris un darījumu prakses vadītājs Risto Vahimets norāda, ka 2022.gads iesākās labi, saglabājoties 2021.gada tendencēm. Tad notika iebrukums Ukrainā, un daudzi darījumi tika apturēti. Tad notikumi Ukrainā sāka ieņemt pozitīvu virzienu, un kopš jūnija sākuma Baltija bijusi lielākā drošībā.

Ieguldītāju bažas ir lielākoties makroekonomiska rakstura, saistītas ar inflāciju un ekonomisko lejupslīdi, līdzīgi, kā tas ir visā pārējā Eiropā. Lietas ir risinājušās lēnāk nekā 2021.gadā, jo ieguldītāji prognozē zemākus vērtējumus turpmākajā periodā. Taču kopumā 2022.gads nebūt nav bijis slikts gads, uzsver R.Vahimets.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šā gada 17.jūlijā notika AS "Latvijas Gāze" un AS "Eesti Gaas" darījuma noslēgums, kurā abi darījuma partneri veica visas darbības, lai "Eesti Gaas" iegūtu īpašumā visas dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" akcijas un kļūtu par tā vienīgo akcionāru, informēja advokātu birojā "Ellex Kļaviņš".

Izmantojot zīmolu "Elenger", "Eesti Gaas" darbojas vairākos ārvalstu tirgos - Latvijā, Lietuvā, Somijā un Polijā. Kopumā uzņēmumam ir 50 000 klientu. Igaunijā "Eesti Gaas" klientiem dabasgāzi piegādā pa cauruļvadiem, kā arī saspiesto un sašķidrināto dabasgāzi un pārvalda valstī lielāko gāzes sadales tīklu.

Klientu "Eesti Gaas" konsultēja "Ellex Latvija" ekspertu komanda, tostarp vecākais partneris Raimonds Slaidiņš, asociētais partneris Māris Brizgo, zvērināta advokāte Iveta Ceple, juristes Ineta Kaņepe un Gabriela Fomina, kā arī "Ellex" Igaunijā.

Jau ziņots, ka "Latvijas gāze" aprīļa vidū parakstīja galīgo vienošanos par "Gaso" pārdošanu "Eesti Gaas". Aprīļa beigās "Eesti Gaas" paziņoja, ka vērsusies ar iesniegumu arī Ministru kabinetā par atļauju no "Latvijas gāzes" iegādāties "Gaso", jo "Gaso" ir nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uzņēmumu apvienošanās un iegādes tirgū šogad darījumu apjoms varētu būt līdzīgs iepriekšējam gadam, intervijā prognozēja zvērināts advokāts, advokātu biroja "Ellex Kļaviņš" vecākais partneris Raimonds Slaidiņš.

"Tirgus ir aktīvs. Protams, ne visi iecerētie darījumi izdosies, bet, ja nav kādu negatīvu notikumu ekonomikā vai ģeopolitiski, ir visas iespējas, ka darījumu atkal ir pietiekami daudz. Tirgū arī valda cerība, ka maijā jūnijā stabilizēsies ekonomika, sāks mazināties procentu likmes. Tāpat privātā kapitāla fondu rīcībā joprojām ir lieli finanšu resursi, un viņu bizness ir tieši uzņēmumu pirkšana un pārdošana," sacīja Slaidiņš.

Viņš piebilda, ka pašlaik ir redzams, ka karš Ukrainā paliekošu iespaidu nav atstājis, lai gan apvienošanās un iegādes darījumu tirgū parasti ļoti labi ir jūtami ģeopolitiski riski, jo uzņēmumiem, kuri iet uz darījumiem - it īpaši starptautiskiem darījumiem -, vienmēr ir ļoti svarīgi izvērtēt, ar kādiem riskiem var nākties saskarties. Tādēļ tad, kad Krievija uzbruka Ukrainai, varēja just, ka darījumu intensitāte Baltijas valstīs kļūst lēnāka, bet pēc tam situācija normalizējās. "Visi apzinās to, ka šis karš notiek, bet tāpat ir nepārprotams fakts, ka ukraiņi aizstāvas un, pateicoties viņiem, karadarbība neizplatās uz citām valstīm," pauda Slaidiņš.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Uzņēmēju žurnāla Dienas Bizness izdevums #27

DB, 04.07.2023

Dalies ar šo rakstu

Latvijas Olimpiskās komitejas galvenais uzdevums ir sagatavot Latvijas atlētus sekmīgam startam Olimpiskajās spēlēs, taču tās iepriekšējā vadītāja atkāpšanās no amata ir signāls tam, ka nepieciešamas pārmaiņas gan lēmumu pieņemšanā un to caurspīdībā, gan arī papildu jaunu ziedotāju piesaistē.

To intervijā Dienas Biznesam stāsta AS Olainfarm padomes priekšsēdētājs, Latvijas Volejbola federācijas prezidents un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amata kandidāts Jānis Buks.

Vēl uzņēmēju žurnāla Dienas Bizness 4.jūlija numurā lasi:

Statistika

Krīze ieilgst, aug maksājumu termiņi

Nodokļi ziedojumiem

Visizdevīgāk ir ziedot Lielbritānijā, bet ne Latvijā

Tēma

Latvija ir pasaules čempione iedzīvotāju skaita samazinājumā

Aktuāli

Trūcīgi pensionāri – vai tāda būs nākotne?

Investors

Viss tagad ir atkarīgs no dažām olām

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Luminor bankas vadītāja Latvijā Kerli Vares pievienojusies par Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (AmCham) valdei, stājoties Medtronic veselības aprūpes un tirgus apgūšanas vadītāja Baltijā Edgara Labsvīra vietā, kurš nesen atstāja valdes locekļa amatu.

K.Vares pildīs AmCham valdes locekles pienākumus līdz 2024.gada martam.

Kerli Vares ir Luminor vadītāja Latvijā, Luminor Bank AB valdes locekle un kopš 2017. gada arī bankas privātpersonu segmenta vadītāja Luminor grupas līmenī. Kerli ir augsta līmeņa vadītāja ar gandrīz 20 gadu pieredzi un plašām zināšanām stratēģiju izstrādē un ieviešanā, korporatīvajā un uzņēmējdarbības attīstībā, organizāciju pārmaiņu vadībā, finanšu analīzē un komandu vadībā. Pēdējos 10 gadus Kerli bija cieši saistīta ar inovatīvu tirgus stratēģiju īstenošanu un produktu jauninājumu ieviešanu tirgū, ieņemot vadošos amatus un vēlāk kļūstot par Latvijas lielākā telekomunikāciju uzņēmuma Lattelecom valdes locekli.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls (LatBAN) un Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija (LVCA) noteikuši nominantus apbalvojumam "Gada investors 2022" par Latvijas nozīmīgākajām investīcijām un konsultācijām iespējkapitāla un biznesa eņģeļu nozarē.

"Gada Investors" ir kopīga Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla (LatBAN) iniciatīva, kas dibināta 2015.gadā. Tās mērķis ir veicināt informācijas un zināšanu izplatīšanos par Latvijas biznesa eņģeļu un privātā un iespējkapitāla fondu industriju, godinot investorus, konsultantus un nozares atbalstītājus, kuri snieguši būtisku ieguldījumu nozares un kopumā Latvijas investīciju vides attīstībā.

Šogad kandidāti "Gada investors" balvai izvirzīti septiņās nominācijās. Īpaši jāatzīmē šī gada jaunumi: "Gada ilgstpējas balva" un "Gada labākā sindicētā investīcija".

Saraksts ar nominantiem ir nodots LVCA un LatBAN biedriem, kuru balsojums noteiks uzvarētājus, kas tiks paziņoti svinīgajā ceremonijā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Amber Latvijas balzams noslēdzis darījumu ar Ellex Kļaviņš

Db.lv, 25.04.2023

Starptautiskās alkoholisko dzērienu kompānijas "SPI Group" loģistikas centrs "Amber Logistics" Stopiņu novadā, kura telpās izvietota AS "Latvijas balzams" vietējā tirgus preču noliktavu, kā arī dzērienu izplatītāja "SPI Distribution Latvia" vairumtirdzniecības preču noliktava un birojs.

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS "Amber Latvijas balzams" noslēgusi darījumu ar SIA "ZAB Ellex Kļaviņš", kas rīkojas kā nodrošinājumu aģents, sniedzot galvojumu 30 miljonu eiro un blakus prasījumu apmērā, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Darījums veikts, lai nodrošinātu ar "Amber Latvijas balzams" vienā grupā ietilpstošās kompānijas "Amber Beverage Group Holding" saistību izpildi, kas izriet no obligāciju emisijas.

Ziņojumā norādīts, ka darījuma ietekme uz "Amber Latvijas balzams" komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Vienlaikus tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī "Amber Latvijas balzams" akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo "Amber Latvijas balzams" saņems papildus ienākumus.

Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.

"Amber Latvijas balzams" pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 108,129 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 37,7% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa saruka par 27,5% un bija 6,332 miljoni eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Amerikas Tirdzniecības palātas ("AmCham") valdē iecelts SIA "Roche Latvija" vadītājs Rauls Vēliņš, informē "AmCham".

Tādējādi darbu organizācijas valdē pārtrauc "Novartis Baltics" Baltijas Korporatīvo attiecību un pacientu piekļuves vadītāja Dita Erna Sīle, kura atstāja savu amatu 26.aprīlī.

Vēliņš uzsāks pildīt "AmCham" valdes locekļa pienākumus nekavējoties un ieņems šo amatu līdz 2024.gada martam.

Līdztekus Vēliņam, "AmCham" valdē darbu tupina biržas "Nasdaq Riga" valdes locekle, Baltijas biržas emitentu pakalpojumu daļas vadītāja Liene Dubava, "AmCham" individuālie biedri Roberts Melbārdis un Pauls Miklaševičs, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore Ieva Rācenāja, "Ellex Kļaviņš" asociētais partneris Sarmis Spilbergs, "Mikrotīkls" valdes priekšsēdētājs Džons Martins Tallijs, "AmCham" izpilddirektore Līga Smildziņa-Bērtulsone un "Luminor Bank" vadītāja Latvijā Kerli Varesa.

Komentāri

Pievienot komentāru