LAD sāk pieņemt iesniegumus dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa 

Lauku atbalsta dienestā (LAD) no šā gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

Sandra Dieziņa, 11.4.2013

2013./2014.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par to Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no ha, neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu.

Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas nesasniedz iepriekš minētos 200 latus, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa aprēķina par zemes platību, kur ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra. Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj 2012.gadā saņemtos ES maksājumus par pasākuma «Agrovides maksājumi apakšpasākumiem», izņemot apakšpasākumu «Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana un Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos».

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs.