Sadala Jūrmalas budžeta miljonus 

Ar balsu vairākumu Jūrmalas dome otrdien apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 95,79 milj.eiro apmērā.

Agrita Aune, speciāli DB, 19.12.2017

Jūrmalas mērs Gatis Truksnis

Foto: Ieva Lūka/ LETA

Ārkārtas domes sēde tika sasaukta visai lielā slepenībā, pašā pēdējā brīdī izziņojot sēdes laiku.

2018.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 12,30 milj. eiro , kas liecina, ka 2018.gadā vidēji katrs Jūrmalas iedzīvotājs atbalstīs citas Latvijas pašvaldības 217 eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā prognozēti 8,60 milj. eiro apmērā, kas ir par 15,7% mazāk nekā 2017.gada budžeta gaidāmie ieņēmumi. Samazinājums galvenokārt saistīts ar kadastrālās vērtības samazinājumu no 2018.gada 1.janvāra zemes īpašumiem, kuru lietošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve un kuriem Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts kāds no kultūras pieminekļu apgrūtinājumiem – par 30%; ietekme uz pašvaldības budžetu sastāda 877,68 tūkst. eiro.

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2018.gadā no valsts budžeta saņems 10,17 milj.eiro.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1,55 milj. eiro.

Valsts mērķdotācijas samazinājums vislielākā mērā ir saistīts ar to, ka 2017.gadā tika saņemta valsts mērķdotācija ēkas restaurācijai un remontam Pils ielā 1, Jūrmalā 897 tūkst. eiro apmērā, kas ir vienas reizes pasākums.

2018. gadā plānoti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība - 1, 52 milj. eiro.

Savukārt ieņēmumi no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2018.gadā tiek plānoti 2, 87 milj.eiro apmērā, tas ir ar 6.9% palielinājumu, par 184, 86 tūkst.eiro vairāk nekā 2017.gada izpilde.

Bez tam 2018.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas viena milj. eiro apmērā, kā arī citi mazāki ieņēmumi.

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām un atdodamajiem kredītiem 2018.gadā sastāda 95,31 milj.eiro. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2017.gada precizēto plānu 10,4%. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir atlīdzības fonda palielinājums un investīciju projekti, kas tiek finansēti no aizņēmumu līdzekļiem vai prognozējamā atlikuma uz 2018.gada sākumu. Pieauguma finansēšanas avoti ir plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu 10,33 milj.eiro, kā arī plānotie aizņēmumi 4,10 milj. eiro. Ieskaitot projektus, kuru īstenošana uzsākta 2016.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 3,40 milj.eiro, kamēr jauno projektu uzsākšanai 700 tūkst.eiro. 2018.gadā pašvaldībā tiks īstenoti 26 projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, kopējām izmaksām sastādot 1,39 milj.eiro.

2018.gada budžetā galvenā prioritāte ir izglītībai, tās finansējums 2018.gadā sastāda 25,45 milj.eiro. Naudu izlietos izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei, bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 1,87 milj.eiro, kā arī nometnēm un kompetenču izglītībai.

Otrs lielākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums ir nozarē pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, budžeta izdevumi sasniedz 10,01 milj. eiro. Šeit ietilpst pilsētas apgaismojuma nodrošināšanai 1,59 milj. eiro, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodrošināšanai 929,69 tūkst. eiro, Jūrmalas svētku noformējumiem ir paredzēti 180,08 tūkst. eiro, un citi mazāki izdevumi.

Trešais lielākais pieaugums vērojams atpūtai, kultūrai un reliģijai, kuru kopējais finansējums sastāda 9,05 milj. eiro. Līdzekļus izlietos kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai 2,01 milj. eiro, sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam 1,28 milj. eiro, Latvijas 100 gades pasākumu un aktivitāšu rīkošanai 375,55 tūkst. eiro un citiem.

Budžetā paredzēts 1,79 milj. eiro sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem, Jūrmalas ekonomisko attīstību veicinošiem pasākumiem 1,01 milj. eiro. Savukārt sociālās aizsardzības nozarē 2018.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 7,62 milj. eiro.