Taurupes brīvdabas estrādes atjaunošana izmaksās 34,5 tūkstošus eiro 

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta atbalstu projekta Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve īstenošanai, informē pašvaldība.

Žanete Hāka, 13.2.2017

Projekta mērķis ir esošās Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve, nodrošinot kvalitatīvu un drošu koncertdarbības vidi. Projekta rezultātā tiks pārbūvēta brīvdabas estrādes fasādes siena un nojume. Projekta īstenošana uzlabos publiskās ārtelpas kvalitāti ar arhitektoniski estētisku brīvdabas estrādi, kas tiks veidota rijas stilistikā, piedāvājot kolektīviem drošus apstākļus brīvdabas koncertdarbībai, kā arī priecējot vietējos iedzīvotājus un viesus ar brīvdabas estrādi kā kvalitatīvu publiskās ārtelpas elementu, kas iederas ainavā un sasaucas ar latvisko identitāti.

 

Estrādes pārbūve potenciāli pilnveidos amatiermākslas kolektīvu koncertdarbības iespējas un kvalitāti, kā arī paplašinās iespējas piesaistīt viesmāksliniekus, tādējādi bagātinot kultūrvides klāstu Taurupes pagastā un arī Ogres novadā kopumā.

 

Pašvaldības izstrādātais projekta pieteikums iesniegts un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2.kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma Atbalsts LEADER vietējai attīstībai apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 34 524 eiro, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 000 eiro. ELFLA atbalsta finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas un  Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.