SM: Valsts kontroles revīzija rosina pašvaldību kapacitātes celšanu autoceļu jomā 

Valsts kontroles (VK) revīzijas rezultātā sniegtie ieteikumi pašvaldību ceļu un ielu attīstīšanai apliecina nepieciešamību celt pašvaldību kapacitāti, tostarp Satiksmes ministrijai un VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) veicot papildu izglītojošo darbu, kas arī tiks darīts, informē Satiksmes ministrijā (SM).

Dienas Bizness, 02.3.2016

«Pašvaldību autoceļi un ielas veido 53% jeb 38480 km no kopējā ceļu tīkla Latvijā, un to efektīva uzturēšana un attīstība ir nozīmīga nacionālajos attīstības plānošanas dokumentos ietverto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā nepietiekamo ceļu uzturēšanai un attīstībai piešķirto finansējumu, esošā finansējuma efektīva izmantošana ir ļoti būtiska,» atzīts Satiksmes ministrijas (SM) sniegtajā viedoklī par VK revīzijas ziņojumu «Vai īstenotā valsts un pašvaldību politika ir veicinājusi pašvaldību ceļu un ielu attīstību? »

VK, veicot revīziju par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam SM un piecās pašvaldībās – Valmieras un Jēkabpils pilsētā, Durbes, Jelgavas un Iecavas novadā, - norāda uz nepieciešamību izstrādāt vienotu transporta politiku gan attiecībā uz valsts, gan pašvaldību autoceļiem un ielām, jo šobrīd pašvaldību ielu un ceļu attīstība praktiski nenotiek. SM atzīst, ka no pašvaldībām maksātās valsts budžeta mērķdotācijas tikai neliela daļa tiek novirzīta ceļu infrastruktūras attīstībai. Būtiski lielākā daļa naudas (visās pašvaldībās, izņemot Rīgu), pēdējos gados sasniedzot pat 92% līdzekļu, tiek tērēta pasākumos, kuri nodrošina tikai ceļu tīkla uzturēšanu, ne attīstību. Taču ierobežotā finansējuma apstākļos kapitālieguldījumu veikšanai nepietiek finansējuma, kā rezultātā ir iespējams izpildīt tikai pašvaldību ceļu uzturēšanas minimālās prasības.

Tāpat VK ir ieteikusi, izstrādājot nozares attīstības plānošanas dokumentus, noteikt rīcības virzienus, uzdevumus un pasākumus, kas veicinātu ne vien valsts, bet arī pašvaldību ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un ilgtspējas saglabāšanu, valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu koncentrāciju, koordināciju un izmaksu efektīvu izmantošanu. Taču SM vērš uzmanību, ka pašvaldību ielu un ceļu uzturēšana ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, kuru pildīšanā ne SM, ne LVC nav tiesību iejaukties, turklāt pašvaldības ir vislabāk informētas par to īpašumā esošajiem ceļiem un teritorijas attīstības plāniem.

Ieteikts paredzēt pasākumus pašvaldību darbinieku kapacitātes attīstībai, kā arī pilnveidot pašvaldību ceļu un ielu pārraudzības sistēmu, nodrošinot, ka VAS Latvijas Valsts ceļi konstatētie trūkumi pašvaldību darbībā tiek novērsti. Visbeidzot, VK aicina nodrošināt, lai tiktu aktualizēta informācija par pašvaldību ceļiem un ielām.

SM plāno jautājumus, kas attiecas uz pašvaldību ceļiem un to pārraudzību, iekļaut nozares attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kā arī vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par nepieciešamajām pašvaldību darbinieku apmācībām.

Iecerēts, ka attiecīgi pasākumi tiks ietverti Satiksmes ministrijas darbības stratēģijā 2017.-2019.gadam, kā arī, iespējams, tiks aktualizētas Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam - to starpposma izvērtējums jāveic līdz 2017. gada 1. jūlijam. Tāpat plānots izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana, pilnveidojot pašvaldību ceļu pārraudzības sistēmu, kā arī grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr. 1052 Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība, veicinot to, lai tiktu aktualizēta informācija par pašvaldību ceļiem.

Valsts kontroles veiktās revīzijas rezultātā izstrādātie ieteikumi palīdzēs pašvaldībām optimālāk plānot savu ceļu attīstību un izvirzīt atbilstošas prioritātes, bet Satiksmes ministrijai – operatīvāk veikt pašvaldību darbības pārraudzību šajā jomā.