Publiskajai apspriešanai nodod Kundziņsalas teritorijas lokālplānojuma redakciju

2017. gada 18. decembris plkst. 12:55
Autors: Rūta Lapiņa
Dalies ar šo rakstu

Rīgas dome ir atbalstījusi projektu par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšana, informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Sabiedrisko attiecību vadītāja Solvita Brence.

Lokālplānojuma risinājumi paredz sabalansēt esošās dzīvojamās apbūves teritorijas un vides prasības ar mūsdienīgas un attīstīties spējīgas ostas apbūves prasībām. Kundziņsalas vēsturiskā dzīvojamā rajona apbūves teritoriju ir plānots attīstīt kā jauktas izmantošanas teritoriju, kurā ir pieļaujams gan saglabāt un atjaunot esošo apbūvi, gan attīstīt jaunu dzīvojamo apbūvi, gan publisko apbūvi. Biroju un tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūvi plānots attīstīt galvenokārt teritorijās, kas atrodas tiešā brīvostas ražošanas teritoriju tuvumā, tam paredzot atsevišķu apakšzonu. Apbūves zonu iedalījums apakšzonās plānots, lai samazinātu iespējamo ražošanas darbību ietekmi uz dzīvojamo apbūvi – trokšņus un vibrācijas no ostas uzņēmumiem.

Kundziņsalas dzīvojamās apbūves teritorijas un Rīgas Brīvostas funkcionēšanas nodrošināšanai tiek plānota atbilstoša transporta infrastruktūra. Transporta infrastruktūras attīstības ietvaros ir paredzēts, ka nākotnē tiek izbūvēts jauns dzelzceļa pievedceļš, kas pieslēdzas esošajam dzelzceļa pievedceļam Kundziņsalas teritorijā. Pašvaldībā atzīmē, ka lokālplānojuma risinājumos tiek saglabāti arī visi esošie dzelzceļa pievedceļi un dzelzceļa tilts pāri Sarkandaugavai, kurš var nodrošināt Kundziņsalas ostas teritoriju apkalpi līdz 23 dzelzceļa pāriem diennaktī. Lokālplānojuma risinājums paredz nākotnē arī izbūvēt kopīgu transporta koridoru, tajā izvietojot gan publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līniju (jauno dzelzceļa pievedceļu), gan arī Eksporta ielas pagarinājumu, nodrošinot vismaz divas braukšanas joslas katrā virzienā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt Rīgas brīvostas ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Kundziņsalā, mainot tajā teritorijas atļauto izmantošanu, precizējot ostas pievedceļu kategorijas (šķērsprofilus), kā arī sabalansējot Rīgas brīvostas un tai piegulošo dzīvojamo rajonu attīstību.

Tā izstrādes ietvaros tika rīkotas vairākas informatīvas sanāksmes un teritorijas apsekošana, uz kurām tika aicināti un piedalījās arī iedzīvotāji. Tāpat lokālplānojumam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras rezultāti ir apkopoti izstrādātajā Vides pārskatā, kas vienlaicīgi ar lokālplānojuma 1.redakciju arī tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir Rīgas Brīvostas pārvalde, lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA «Metrum».

Dalies ar šo rakstu