AS Latvenergo peļņa augusi

2016. gada 30. novembris plkst. 16:13
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

2016. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir saglabājušies pagājušā gada līmenī un ir 678,2 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA ir pieaugusi par 22 % un sasniedz 288,1 miljonu eiro, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Koncerna peļņa šī gada deviņu mēnešu periodā ir 94,3 milj. eiro. Saražotās elektroenerģijas apjoms ir 3 052 GWh (gigavatstundas), kas ir par 14 % vairāk nekā pērn. Investīcijās ieguldīts līdzvērtīgs apjoms kā gadu iepriekš - 136,5 milj. eiro.
Latvenergo koncerna darbībai elektroenerģijas tirdzniecības jomā šajā periodā būtiska nozīme ir NordBalt starpsavienojuma darbībai, kas ir mazinājusi cenu starpību starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Būtiska loma Baltijas elektroenerģijas tirgū ir arī Rīgas TEC darbībai, kas novērsa elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā periodos, kad tika novēroti traucējumi starpsavienojumu darbībā, svārstības kaimiņvalstu ražošanas piegādēs un pieprasījumā. 

Latvenergo koncernā šī gada deviņos mēnešos ir saražots par 14 % vairāk elektroenerģijas nekā pērn jeb 3 053 GWh un par 9 % vairāk siltumenerģijas jeb 1 725 GWh. Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde 2016. gada 9 mēnešos ir palielināta par 15 %, sasniedzot 1 210 GWh. Lielāku elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC veicināja dabasgāzes vidējās cenas samazinājums par 26 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Par 13 % ir palielinājusies arī elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES kaskādē, ko veicināja lielāka ūdens pietece Daugavā, un tā ir 1 804 GWh.

Arī 2016. gada 9 mēnešos Latvenergo ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijas valstīs. Mazumtirdzniecībā klientiem Baltijas valstīs ir pārdotas 5 639 GWh elektroenerģijas, no kā aptuveni trešdaļa jeb 1 786 GWh ir pārdota kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Latvenergo koncerna klientu portfelis Baltijā ir saglabājies stabils, kopējam klientu skaitam ārpus Latvijas pārsniedzot 34 tūkstošus.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2016. gada 9 mēnešos ir 678,2 milj. eiro, bet peļņa ir 94,3 milj. eiro (2015. gadā attiecīgi – 685,9 milj. eiro un 68,6 milj. eiro). Peļņas rādītāju uzlabošanos galvenokārt ietekmēja zemākas dabasgāzes un elektroenerģijas tirgus cenas, kā arī lielāka Daugavas HES izstrāde.

Kopējais investīciju apjoms 2016. gada 9 mēnešos nav būtiski mainījies salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn un ir 136,5 milj. eiro, no kā lielākā daļa jeb 2/3 ir ieguldīts tīklu aktīvos. Sadales sistēmas tīklu aktīvu modernizācija, paaugstinot to drošību un kvalitāti, ir būtiska visiem elektroenerģijas lietotājiem. Investīcijas tīklu aktīvos 2016. gada 9 mēnešos sasniedz 73,8 milj. eiro. Turpinās arī lielie investīciju projekti: Kurzemes loks, Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija un Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Latvenergo koncerna ārējā finansējuma piesaistes avoti ilgtermiņā ir mērķtiecīgi diversificēti, tādējādi izveidojot sabalansētu finansējuma piesaistes avotu grupu īpatsvaru kopējā aizņēmumu portfelī. Aptuveni ¼ daļa no kopējā Latvenergo koncerna aizņēmumu apmēra jeb 205 milj. eiro ir obligācijas, t. sk. arī zaļās obligācijas 100 milj. eiro apmērā, kuras tika emitētas 2015. un 2016. gadā. Pēc pārskata perioda beigām  2016. gada 12. oktobrī

AS Latvenergo emitētajām zaļajām obligācijām starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s piešķīra augstāko novērtējumu GB1 (izcili) – tas ir pirmais gadījums, kad Moody’s izvērtē un turklāt piešķir augstāko novērtējumu Austrumeiropā emitētām zaļajām obligācijām. AS Latvenergo kredītreitings ir Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Pēc pārskata perioda beigām 2016. gada 19. oktobrī akcionāra sapulcē tika apstiprināta Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2017. līdz 2022. gadam. Ņemot vērā sagaidāmos izaicinājumus nozarē un biznesa vidē, stratēģijā ir definēti trīs galvenie darbības mērķi: nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju mājas tirgos (Baltijā), vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu/pakalpojumu ekspansiju; attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli; attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu funkcionālu, drošu un efektīvu tīklu. 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds