Izdevīgā tiesvedības vilcināšana

2015. gada 09. februāris plkst. 14:26
Autors: Mārtiņš Mežinskis - Zvērināts advokāts advokātu birojā Red
Sadaļa: Viedokļi
Dalies ar šo rakstu

Diskusijas par tiesu sistēmas efektivitāti un lietu izskatīšanas ātrumu nerimst jau kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Tomēr tiesu noslogotība un lielais izskatāmo lietu daudzums ir tikai viena medaļas puse. Izmantojot Civilprocesa likuma dotās iespējas, civiltiesisko strīdu izskatīšanu tiesā nereti apzināti vilcina viena no strīdā iesaistītajām pusēm. Kā piemēru minēšu ASV ārzonas uzņēmuma Menard Port LLC darbības skaļu rezonansi guvušajā tiesvedībā pret Nordic Partners grupas uzņēmumiem.

Kopš Menard Port LLC prasības iesniegšanas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā drīz būs pagājis gads, tomēr līdz lietas skatīšanai pēc būtības tiesa vēl nav tikusi. Teju gada garumā risinājušās peripetijas ap prasības nodrošinājuma piemērošanu vairāk kā divdesmit ar minēto lietu nesaistītiem NP grupas uzņēmumiem un tā atcelšanu, tomēr kārtējās tiesai iesniegtās Menard Port LLC prasības draud kļūt par to klupšanas akmeni, kas tiesvedībai var likt ievilkties neprognozējamā garumā. Tiesvedības «ievilkšanas» shēma īsumā izskatās šādi: 2014. gada 29. septembrī Menard Port LLC iesniedza prasības pieteikuma grozījumus un papildinājumus, prasot vairāk kā 5 miljonu eiro lielo prasījuma summu palielināt vēl par vairāk kā 2,7 miljoniem eiro. Ņemot vērā, ka daļai atbildētāju lietā prasības nodrošinājums ir atcelts, Menard Port LLC 21. oktobrī iesniedz pieteikumu par prasības nodrošinājuma apmēra grozīšanu, to solidāri sadalot starp četriem atbildētājiem.

Cita starpā Menard Port LLC norāda, - tā kā par iepriekš izskatīto prasības nodrošinājuma piemērošanas lietu valsts nodeva ir samaksāta, par jauno pieteikumu tā nav jāmaksā. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 34. panta pirmo daļu par katru pieteikumu ir maksājama valsts nodeva, Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieteikumu par prasības nodrošināšanu atstāja bez virzības, nosakot termiņu valsts nodevas nomaksai līdz 2014. gada 21. novembrim. Tā vietā, lai samaksātu valsts nodevu, Menard Port LLC iesniedza blakussūdzību Rīgas Apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai, kura sūdzību atzina par nepamatotu un noraidīja. 2014.gada 30. decembrī Rīgas Apgabaltiesa saņēma identisku Menard Port LLC pieteikumu Vidzemes priekšpilsētas tiesas jau izskatītajam pieteikumam. Tā kā minētais pieteikums nav piekritīgs izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai, vienreiz jau izskatītā pieteikuma dvīņumāsa atkal ceļoja uz Vidzemes priekšpilsētas tiesu. Janvāra sākumā tiesnese atkārtoti atzina, ka minētais pieteikums par prasības nodrošināšanu atstājams bez virzības, un deva laiku valsts nodevas samaksai līdz 6. februārim. Arī par šo lēmumu iespējams iesniegt blakussūdzību Rīgas Apgabaltiesā... Vienlaikus Menard Port LLC iesniedzis arī divus lūgumus par tiesvedības apturēšanu. Vienu par grāmatvedības ekspertīzes noteikšanu un tiesvedības apturēšanu uz ekspertīzes laiku, otru uz laiku, līdz tiks izskatīta tiesā celtā prasība par Janas Miķelsones Menard Port LLC vārdā izsniegto pilnvaru atzīšanu par spēkā neesošām, lai gan nekas neliedz Janai Miķelsonei izdot jaunas pilnvaras, lai tiesvedība, kuru paši iniciējuši, nebūtu jāaptur...

Kādēļ nepieciešama tāda juridiskā ekvibliristika? Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāatkāpjas pagātnē. Proti, prasības pieteikumam pievienotajā ASV, Oregonas štata Valsts sekretāra biroja Apostille rakstā, kuram jāapliecina Janas Miķelsones tiesības rīkoties Menard Port LLC vārdā, nav minēts ne viņas personas kods, ne arī dzimšanas datums. No likumiskā viedokļa raugoties, nav neviena identifikatora, kurš ļautu pārliecināties par konkrētās personas identitāti. Pat Janas Miķelsones dzīves vietas adrese atšķiras. Tātad ir pamats šaubām, ka prasību cēlusi persona, kurai nav prasījuma tiesības. Tiesai vairākkārtīgi ir norādīts, ka J.Miķelsones tiesības rīkoties Menard Port LLC vārdā neapstiprina ne prasības pieteikumam pievienotais 2004. gada 14. aprīlī parakstītais Menard Port LLC Darbības līgums, kuru kā dibinātājs Gideon Managment Services Ltd. vārdā noslēdzis kāds Henrijs Feldmans, ne 2014. gada novembrī izsniegtais apliecinājums, ka Janas Miķelsones iesniegtā pieteikuma veidlapa Menard Port LLC ikgadējā pārskata kopija ir patiesa oriģinālā dokumenta kopija. Lai arī šinī dokumentā ir gan J. Miķelsones personas kods, gan dzīvesvietas adrese, tas tomēr neapliecina viņas tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā.

Pēc mūsu prasības minēto neskaidrību dēļ tiesnese Doloresa Bambere neatzina arī Janas Miķelsones parakstīto pilnvarojumu zvērinātam advokātam Rinaldam Bušam un Aigaram Krūmam pārstāvēt Menard Port LLC intereses 13. janvāra tiesas sēdē. Pilnīgi pieļauju, ka personas kods citu valstu skatījumā ir postsociālisma valstu īpatnība. Tomēr pat tādā gadījumā jebkurā citā valstī izsniegtam dokumentam, kura uzdevums ir apliecināt personas identitāti, jābūt kādam identifikācijas veidam. Piemēram, pases datiem vai kaut vai dzimšanas datumam. Ir samērā grūti noticēt, ka ASV nav identifikatoru, kuri ļautu vienu Džonu Smitu atšķirt no citas personas ar tādu pat vārdu un uzvārdu. 

Atgriežoties pie jautājuma par to, kāpēc nepieciešama jau tā noslogotās tiesu sistēmas pārpludināšana ar identiskiem pieteikumiem un nemitīgām sūdzībām jāsecina, ka atbilde meklējama tiesas prasībā 18. februārī gaidāmajā tiesas sēdē iesniegt tiesai dokumentus, kuri nepārprotami apliecinātu Janas Miķelsones tiesības rīkoties Menard Port LLC vārdā. Pretējā gadījumā tiesnese, kā jau iepriekš, sola tiesvedību izbeigt. Ļoti ticams, ka šādu dokumentu trūkums arī liek vilcināt tiesas gaitu. Tāpat ir ļoti ticams, ka lietas izskatīšana tiek novilcināta, lai maksimāli ilgi saglabātu situāciju, kurā atbildētāji ir iesaistīti tiesvedībā ar mērķi piespiest noslēgt izlīgumu par tiesvedības izbeigšanu pretim saņemot noteiktu naudas summu.

Par visu iepriekš minēto liecina fakts, ka tradicionāli prasītājs nav ieinteresēts lietas novilcināšanā, jo grib maksimāli ātri panākt prasības izskatīšanu un apmierināšanu. Menard Port LLC gadījumā notiek pretējais.

Dalies ar šo rakstu