Nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) kopā ar Latvijas un Norvēģijas sadarbības partneriem uzsācis vērienīgu pētījumu par iespējām konstatēt ēku siltuma zudumus un to efektīvāku novēršanas plānošanu, izmantojot satelīttehnoloģijas.

Projekta Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas tiešais mērķis ir izstrādāt stratēģiju Kurzemes reģiona 5 lielāko pilsētu pašvaldībām, lai paaugstinātu pašvaldību zināšanas, kapacitāti un spējas izmantot izmaksu efektīvus sākotnējā energoaudita veikšanas veidus, pielietojot satelītdatus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas.

Stratēģija tiks izstrādāta ciešā sadarbība ar IDN Research ekspertiem, piesaistot arī Kurzemes plānošanas reģiona ekspertus un sertificētu energoauditoru, kopdarbā atrodot un piedāvājot visoptimālākos un efektīvākos risinājumus pašvaldību situāciju uzlabošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir sagatavot plānošanas dokumentu, kas vērsts uz Eiropas Savienības (ES) 20/20/20 mērķa sasniegšanu Latvijā, jo īpaši Kurzemes plānošanas reģionā. Lai mazinātu klimata pārmaiņas, ES ir izvirzījusi 20/20/20 mērķi līdz 2020. gadam panākt CO2 izmešu samazināšanu par 20%, primārās enerģijas ietaupījumu (energoefektivitāti) palielināt par 20% un par 20% palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Ēku sektorā patērētā enerģija veido līdz 40% no visas energobilances, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Energoefektivitātes palielināšana ir kļuvusi par vienu no pieciem Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei galvenajiem mērķiem. Šim mērķim pašvaldībām ik gadu ir jāsiltina vismaz 3% no tās īpašumā esošām ēkām, kā arī jāveicina privātīpašumā un kopīpašumā esošu ēku.

Izstrādātā stratēģija sniegs iespēju pašvaldībām precīzāk noteikt siltuma zudumus to īpašumā esošās ēkās, būtiski palielinot novērtējamo ēku skaitu un aptvērumu; identificēt galvenos CO2 un siltumnīcefekta gāzu (SEG) izmešu avotus; labāk plānot budžeta izlietojumu un piesaistāmās investīcijas, kā arī uzraudzīt veikto siltumnoturības uzlabošanas pasākumu efektivitāti, tādā veidā nodrošinot visefektīvāko rīcību klimata pārmaiņu novēršanā, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešus apkures sezonas laikā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra