Kā Eiropas Savienības ieviestās finanšu sankcijas ietekmē Jūsu biznesu? 

2014.gada 17.martā Eiropas Savienības padome pieņēma regulu Nr.269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (Regula). Personu saraksts, pret kurām sankcijas tiek vērstas, ir papildināts vairākas reizes - pēdējo reizi 2014.gada 8.septembrī.

Jānis Ozoliņš, Deloitte Legal jurists, 10.11.2014

Jānis Ozoliņš

Publicitātes foto

Ar Regulu ir noteikti finanšu ierobežojumi konkrētām fiziskām un juridiskām personām, kas izpaužas kā šo personu finanšu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kā arī aizliegums šīm personām darīt pieejamus finanšu līdzekļus un saimnieciskos resursus.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības (ES) teritorijā un visām ES jurisdikcijā esošām personām. Par finanšu sankciju ievērošanu Latvijā ir atbildīga Finanšu un kapitāltirgus komisija (FKTK), kas uzrauga, lai kredītiestādes pildītu ar Regulu uzliktos pienākumus.

Šo sankciju sakarā komersantiem var rasties virkne jautājumu, tajā skaitā:

- Ko darīt, ja ar kādu no sankciju sarakstā iekļautajām personām pastāv darījumu attiecības un starp pusēm ir neizpildītas saistības?

- Vai drīkst turpināt veikt darījumus ar sankciju sarakstā iekļautajām personām?

- Vai sankcijas ietekmē darījuma attiecības ar sankciju sarakstā iekļauto personu saistītajām personām, piemēram, meitas sabiedrībām, kas reģistrētas ārpus Krievijas Federācijas?

- Kāda ir atbildība par ES noteikto sankciju neievērošanu?

ES sankcijas neliek šķēršļus saistību izpildei, kas radušās pirms personas iekļaušanas sankciju sarakstā.

Veikt pārskaitījumu no «iesaldēta» bankas konta («atsaldēt» līdzekļus), lai izpildītu saistības pret trešajām personām, ir iespējams tikai tad, ja šīs saistības ir radušās pirms personas iekļaušanas sankciju sarakstā, un ja ir saņemta dalībvalsts kompetentās iestādes (Latvijā FKTK) atļauja. Lai arī šāds maksājums ir iespējams, tomēr tas noteikti prasīs vairāk laika un papildus rīcību no maksātāja, pierādot bankai un FKTK veiktā maksājuma pamatotību, rašanās laiku, kā arī patieso līdzekļu saņēmēju. Savukārt kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē visi iesniegtie pierādījumi, lai konstatētu, vai pastāv pamats līdzekļus atbrīvot, kā arī jāapsver, vai pastāv jebkāds  sankciju apiešanas risks. Kompetentajām iestādēm būtu jāveic jebkāda tālāka izmeklēšana, ko tās uzskata par nepieciešamu, tajā skaitā ietverot arī konsultācijas ar citām dalībvalstīm. Līdz ar to, nepieciešamais laiks šāda maksājuma veikšanai nav iepriekš nosakāms, jo atkarīgs no katra konkrētā maksājuma apstākļiem.

Veikt pārskaitījumus uz «iesaldētiem» bankas kontiem saskaņā ar Regulu drīkst tikai ar nosacījumu, ka maksājuma saistība ir radusies pirms personas iekļaušanas sankciju sarakstā, kā arī ar nosacījumu, ka visi pārskaitītie līdzekļi tiks «iesaldēti».

Pārskaitījumi no dalībvalstu kredītiestādēm uz sankciju sarakstos iekļautu personu banku kontiem, kuri nav iesaldēti, nav atļauti.

ES sankcijas aizliedz dalībvalstīm piederīgām personām veikt darījumus, kuru rezultātā sankciju sarakstā iekļautām personām tiek darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi.

Ar līdzekļiem jāsaprot jebkādi finanšu aktīvi un ieguvumi, tajā skaitā gan skaidra nauda, gan jebkādi citi maksāšanas līdzekļi.

Aizliegums darīt pieejamus saimnieciskos resursus noteikts, lai novērstu situāciju, kad sankciju sarakstā iekļautās personas tos izmantotu kā paralēlu vai aizvietotājvalūtu un tādejādi izvairītos no piemērotajiem ierobežojumiem. Līdz ar to, ir aizliegta darījumu slēgšana, kas varētu novest pie tā, ka sankciju sarakstā iekļautā persona iegūst pieeju noteiktiem līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem.

Kā minēts iepriekš, arī norēķināšanās par jaunām saistībām ar sankciju sarakstā iekļautām personām ir aizliegta.

Regula nosaka, ka sankcijas ir attiecināmas arī uz saistītajām personām.

Regulas 2.pantā ir noteikts, ka:

1) Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuras I pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, vai ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā.

2) Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

No iepriekš minētā izriet, ka piemērojamās sankcijas būtu attiecināmas gan uz sarakstā iekļautajām personām, gan uz to saistītajām personām.

Tā kā Regulā nav stingri noteikts, kas uzskatāms par saistītajām personām, tad, minētie ierobežojumi varētu tikt attiecināti gan uz juridisko personu meitas sabiedrībām, gan arī juridiskajām personām ar vienu un to pašu kapitāldaļu īpašnieku, gan uz juridiskām personām, kuras ir saistītas caur fiziskām personām.

Šobrīd atbildīgās iestādes tomēr nepiemēro ierobežojumus sankciju sarakstos iekļauto juridisko personu meitas sabiedrībām ārpus Krievijas Federācijas, tomēr teorētiski Regula šādu iespēju pieļauj.

Par tīšu ES sankciju neievērošanu paredzēta kriminālatbildība.

Krimināllikumā noteikts, ka par normatīvo aktu, kuri regulē ES sankciju darbību Latvijā, tīšu pārkāpšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem, taču par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Pastāvot jebkādām darījuma attiecībām ar personām, kuras varētu būt saistītas ar «Ukrainas jautājumu», jāņem vērā, ka ne tikai Eiropas Savienība, bet arī valstis ārpus Eiropas Savienības (ASV, Kanāda, Japāna, Austrālija, Norvēģija u.c.) ir vērsušas savas sankcijas pret vairākām fiziskām un juridiskām personām, kas nav iekļautas Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Bez sankcijām, kuras vērstas pret konkrētām personām, pastāv arī sektorālās sankcijas, kuras vērstas pret konkrētām uzņēmējdarbības nozarēm un tām ir citāda ietekme nekā iepriekš aprakstītās sankcijās. Tāpat jāņem vērā, ka šobrīd nav izslēgta arī turpmāka sankciju pastiprināšana, kuras ietekmi šobrīd prognozēt vēl ir pāragri.

Līdz ar to, pirms sadarbības uzsākšanas ar jaunu partneri no Krievijas vai Ukrainas, būtu nepieciešams pārliecināties, vai uz to kādā veidā neattiecas starptautiski noteiktie ierobežojumi, kā arī rūpīgi izvērtēt vai darījuma izpilde būs netraucēta un iespējama.