Eksperti

Uzņēmumu apvienošana 2023. gadā – ar ko jārēķinās iesaistītajām pusēm?

Andra Rubene, “TGS Baltic” partnere, 31.01.2023

Jaunākais izdevums

Kaut arī aizvadītais gads gan globālajai, gan lokālajai ekonomikai ir bijis izaicinājumiem bagāts, komercdarbības ekosistēmā lielas izmaiņas nav notikušas – dažāda mēroga biznesi turpina veidoties, attīstīties, uzņēmumi tiek pirkti, pārdoti un apvienoti.

Arī 2023. gadā tas nemainīsies, tomēr ir vairāki faktori, kas jāņem vērā mirklī, kad pienācis laiks pārdot uzņēmumu un arī ietekmīgs investors ir atradies.

Zvērinātu advokātu biroja “TGS Baltic” partnere Andra Rubene apkopojusi astoņus būtiskākos aspektus, kam jāpievērš uzmanība, īstenojot ieceri par uzņēmumu iegādi un apvienošanu.

Viedokļu atšķirības šogad varētu pieaugt

Viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā kā Latvijā, tā citviet 2023. gadā būs pārvarēt pārdevēja un pircēja viedokļu atšķirības par mērķa sabiedrības vērtību un attiecīgi tās kapitāla daļu (akciju) pirkuma cenu. Pārdevēji vēlēsies noteikt cenu, par kādu tie būtu varējuši pārdot sabiedrību pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Savukārt pircēji būs gatavi piedāvāt tādu cenu, kādu uzskatīs par pamatotu šobrīd, ņemot vērā inflāciju, kredītu procentu likmju pieaugumu un citas izmaiņas. Lai darījumi varētu notikt, līdzējiem nāksies pielāgoties apstākļiem vai arī strukturēt darījumus tā, lai pārdevēja iecerēto cenu varētu salikt kopā ar pircēja piedāvāto, piemēram, paredzot atliktos maksājumus un daļu samaksas padarot atkarīgu no noteiktu rezultātu sasniegšanas (earn outs).

Uzņēmuma vērtības palielināšana, nodalot tā mazāk veiksmīgās daļas

Plānojot sabiedrības pārdošanu, pārdevējs var savlaicīgi nodalīt un atsavināt mazāk veiksmīgās uzņēmuma daļas, lai uzlabotu mērķa sabiedrības vērtību. Toties mazāk veiksmīgās daļas var ieinteresēt investorus, kuri plāno savu stratēģisko izaugsmi tajā pašā, līdzīgā vai ar to pašu vertikāli saistītā tirgū. Piemēram, pelnošs konkurents var būt ieinteresēts iegādāties mazāk pelnošu konkurentu. Vai arī spēcīgs tirgus dalībnieks var vēlēties iegādāties vairumtirgotāju, no kura kaut ko iepērk, vai mazumtirgotāju, kuram piegādā, jo saskata sinerģijas un izmaksu ietaupījumu, konsolidējot piegādes un izplatīšanas ķēdes.

Padziļināta izpēte svarīgāka nekā jebkad agrāk

Ņemot vērā mainīgos apstākļus (procentu likmju, inflācijas, enerģijas, finansējuma, darbaspēka u. c. izmaksu pieaugumu), vēl būtiskāk nekā agrāk ir veikt precīzas padziļinātās izpētes. Potenciālie investori centīsies pārliecināties par piedāvājuma un pieprasījuma stabilitāti, racionālu darbību, izmaksām, ieņēmumu plūsmu un rentabilitāti, inovācijām, pareizajiem partneriem un izaugsmi. Svarīgākie padziļinātas izpētes aspekti būs pakļautība sankcijām, nepārtraukta un daudzveidīga piegādes ķēde, enerģijas cenu stabilitāte, efektivitāte, emisijas, finansējuma izmaksas (ņemot vērā procentu likmju pieaugumu), samērīgs aizņemto līdzekļu īpatsvars, noturīgi finanšu rādītāji, spēja noteikt cenas, lai nepieciešamības gadījumā tās varētu koriģēt atbilstoši izmaksām, intelektuālais īpašums (atpazīstami zīmoli, intelektuālā īpašuma tiesības), IT veiktspēja un drošība, datu apstrāde.

Zemākas cenas – lielāki riski

Grūtībās nonākušu uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumi ļaus iegādāties mērķa sabiedrību, kas citādi nebūtu nonākusi pārdošanā, vai iegādāties to par zemāku cenu, uzņemoties papildu riskus. Ģeopolitisku un makroekonomisku iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad mērķa sabiedrības vai to īpašnieki saskaras ar finanšu grūtībām: komercdarbība var kļūt nerentabla, var iestāties parādsaistību neizpilde, negatīvs pašu kapitāls vai tūlītēja likviditātes nepieciešamība. Ja nav iespējams piesaistīt papildu finansējumu, tostarp piedāvājot kapitāla daļas (akcijas), mērķa sabiedrības īpašnieki būs ieinteresēti sabiedrību pārdot, pirms kreditori realizēs ķīlas vai iestāsies maksātnespēja. Mērķa sabiedrības pirkuma cena sarūk, ja samazinās iespēja veikt visaptverošu padziļinātu izpēti, jo tam vairs nav laika, līdzekļu vai jēgas to nodrošināt; nevar iegūt atbilstošus apliecinājumus un garantijas; nav seguma, jo mērķa sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vairs nav mantas, uz kuru vērst piedziņu.

Pieņemsim, ka maksātspējīgs pārdevējs savlaicīgi pārdod mērķa sabiedrību, kurai vēl nav nekādu finanšu grūtību pazīmju, nodrošinot pienācīgu padziļinātu izpēti un atbilstošus apliecinājumus un garantijas. Tādā gadījumā pārdevējs var saņemt pietiekami labu cenu. Cena būs zemāka, ja mērķa sabiedrībai būs finansiālu grūtību pazīmes, bet maksātspējīgs pārdevējs joprojām varēs nodrošināt pienācīgu uzņēmuma apvienošanas un iegādes procesu. Taču, ja pārdevējs būs nonācis finanšu grūtībās un tam trūks laika, pieejamā cena būs jau salīdzinoši daudz zemāka. Vēl zemākas cenas un augstāki riski būs tikai tad, ja sabiedrība tiks pārdota, nodrošinātajiem kreditoriem īstenojot nodrošinājuma pārdošanu, vai sabiedrība vai tās daļas tiks pārdotas tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Neraugoties uz papildu riskiem un sarežģītību, jebkurā no iepriekš minētajiem posmiem stratēģiskie investori var būt ieinteresēti iegādāties konkurentu, kas cīnās ar grūtībām, lai panāktu turpmāku izaugsmi un konsolidāciju, vai augšupējos (ražotāji, piegādātāji) vai lejupējos (izplatītāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji) tirgus dalībniekus. Grūtībās nonākušu uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos pirkuma cenas apmaksa var ietvert parāda pārņemšanu (rollovers), samaksas daļu padarot atkarīgu no noteiktu rezultātu sasniegšanas.

Apliecinājums un apdrošināšana – obligāta nepieciešamība

Lai atvieglotu un paātrinātu sarunas par kapitāldaļu (akciju) pirkuma līguma noslēgšanu, var izmantot pārdevēja apliecinājumu un garantiju, kā arī W&I apdrošināšanu (apņemšanās atlīdzināt zaudējumus (Warranty and Indemnity)). W&I apdrošināšanas pieejamība ir atkarīga no darījuma vērtības, bet apdrošināšanas priekšnoteikums ir padziļināta izpēte un atbilstošu pārdevēja apliecinājumu un garantiju un W&I saistību iekļaušana kapitāldaļu (akciju) pirkuma līgumā.

Ekspertu iesaiste jau darījuma startā

Konkurences tiesību ekspertu iesaiste jau darījuma sākuma stadijā ļaus darījuma dokumentos kā priekšnoteikumu darījuma izpildei paredzēt apvienošanās atļaujas saņemšanu un savlaicīgi rast risinājumus tās saņemšanai.

Ja darījuma rezultātā būtiski palielinās tirgus daļas tajos tirgos, kuros darbojas abi apvienošanās dalībnieki, un šos tirgus nevar pārdefinēt šaurāk vai plašāk, pircējam laikus jāizstrādā piemērotas saistošās apņemšanās, lai mazinātu vai novērstu apvienošanās negatīvās sekas konkurencei attiecīgajos tirgos.

Lai atvieglotu apvienošanās atļaujas saņemšanu bez saistošiem noteikumiem, pircējs var argumentēt, ka tas iegādājas sabiedrību, kas nonākusi grūtībās (failing firm) un jebkurā gadījumā atstātu tirgu, ja pircējs to neiegādātos. Tāpēc iegāde ir patērētāju interesēs ar nosacījumu, ka mērķa sabiedrība atbilst grūtībās nonākušas sabiedrības kritērijiem. Būtiski arī darījuma dokumentos (kapitāldaļu pirkuma līgumā, uzņēmuma pirkuma līgumā vai citos dokumentos) vienoties par apvienošanas atļaujas saņemšanu kā darījuma izpildes priekšnoteikumu, kā arī par riska dalīšanas pasākumiem gadījumā, ja šis priekšnoteikums netiek izpildīts, piemēram, saistību veikt samaksu jebkurā gadījumā (hell and high warter clause) vai saistību samaksāt par līguma neizpildi, ja apvienošanās atļauja netiek saņemta.

Investīciju atļauju pārbaude

Lai iegādātos nacionālajai drošībai nozīmīgas mērķa sabiedrības, jāpārbauda ārvalstu tiešo investīciju atļaujas prasības. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības iegādei ir nepieciešama valdības atļauja. Mērķa sabiedrība var būt nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, ja tā darbojas elektronisko sakaru, plašsaziņas līdzekļu un dabasgāzes pārstrādes nozarēs vai ir sašķidrinātās dabasgāzes ražotne, elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, nodrošina elektroenerģijas pārvadi, tai pieder meži vai lauksaimniecības zemes, tā tirgo stratēģiskas nozīmes vai divējāda lietojuma preces, tā ir militārais ražotājs vai apstrādā valsts kritiskās infrastruktūras sistēmās iekļautos datus.

ESG – “jaunais normālais”

Ņemot vērā, ka investori arvien vairāk pieprasa efektīvu vides, sociālās un pārvaldības (ESG) prasību ieviešanu un ievērošanu un ir pieejams papildu finansējums ilgtspējīgiem uzņēmumiem, pieņemiet un īstenojiet ESG politiku, lai nodrošinātu ESG un ilgtspējīgu attīstību.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

Rīgā notiks konference par iespējām kapitāla tirgū – Baltic Capital Markets Conference

www.balticcapmarkconference.com, 14.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2022. gada 6. oktobrī konferenču centrā ATTA Centre norisināsies konference vietējo uzņēmumu pārstāvjiem un kapitāla tirgus ekspertiem - Baltic Capital Markets Conference, kas pulcēs investīciju kopienas profesionāļus, lai visas dienas garumā gūtu jaunas idejas, apmainītos pieredzes stāstiem un tīklotos.

Vairāk nekā 30 eksperti no investīciju bankām, konsultantu, advokātu un grāmatvedības birojiem aptvers plašu nozares tēmu loku. Pasākums nodrošinās vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem ieskatu kapitāla tirgus nozarē un ļaus atklāt jaunas iespējas finanšu resursu piesaistē.

Baltic Capital Markets Conference norisināsies četrās daļās. Pirmajā daļā tiks diskutēts par akciju tirgus tendencēm, Baltijas IPO 2021. un 2022. gados, par akciju kotēšanu biržā kā iespēju veicināt uzņēmuma atpazīstamību. Otrā daļa aptvers tēmu par obligāciju emisiju – obligāciju tirgus tendences Baltijā, obligāciju priekšrocības, kā arī praktiski padomi veiksmīgai obligāciju emitēšanai. Trešajā daļā Baltijas institucionālie investori diskutēs par iespējām plašākai privāto un institucionālo investoru iesaistei kapitāla tirgū. Savukārt noslēgumā, ieskats kāda ir “dzīve pirms un pēc kapitāla tirgus” – gatavošanās pirmreizējai akciju vai obligāciju izlaišanai fondu biržā, lietas, kas jāņem vērā, vērtīgi padomi uzņēmumiem, kas plāno veikt akciju vai obligāciju kotēšanu biržā, ceļvedis veiksmīgai finanšu dzīvei pēc akciju vai obligāciju izlaišanas fondu biržā. Diskusijas papildinās uzņēmumu Coffee Address Holding, Indexo un Madara Cosmetics veiksmes stāsti par to, kā kapitāla tirgus ir palīdzējis kompāniju izaugsmei.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātā investīciju platforma CrowdedHero informē par starptautisku uzņēmuma konsultatīvās padomes izveidi, kuras mērķis ir stiprināt uzņēmuma kompetences, globālo uzticamību un vairot platformas starptautisko atpazīstamību. Uzņēmuma padomē ir trīs pieredzējuši starptautiska līmeņa eksperti no Portugāles, Somijas un Lietuvas, kuri iepriekš ieņēmuši vadošus amatus globāla līmeņa korporācijās un guvuši plašu pieredzi, strādājot dažādās nozarēs.

Jaunizveidotā padome apvieno ekspertus ar plašu pieredzi dažādās nozarēs – padomē ir gan bijušais Portugāles nacionālās aviokompānijas TAP Air Portugal vadītājs Migels Fraskulio (Miguel Frasquilho), gan kosmētikas veikalu The Body Shop franšīzes ķēdes Baltijā izveidotājs Timo Valla, gan arī starptautiski pazīstama juriste Eugenija Sutkiene.

“Padomes galvenais mērķis ir virzīt uzņēmuma inovāciju iniciatīvas, veicināt sadarbības un apzināt jaunas tirgus sniegtās iespējas. Izmantojot padomes locekļu ekspertīzi, esam gatavi vēl vairāk nostiprināt savu konkurētspēju un panākt ilgtspējīgu izaugsmi pastāvīgi mainīgajā investīciju nozarē. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka šāda līmeņa ekspertu piesaiste pilnīgi noteikti veicinās uzticību CrowdedHero no stratēģisko un profesionālo investoru puses,” norāda CrowdedHero valdes priekšsēdētājs Jānis Blaževičs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

RULONAS Quality Steel ir veiksmīgi pabeidzis IMS Baltic uzņēmumu iegādi

Sadarbības materiāls, 27.06.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

UAB „Rulonas”, viens no lielākajiem nerūsējošā tērauda un alumīnija piegādātājiem Baltijas valstīs, ir veiksmīgi pabeidzis „IMS Baltic” uzņēmumu iegādi.

„IMS Baltijas” uzņēmumi, kas darbojās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, agrāk bija zināmi kā „SCHMOLZ+BICKENBACH Baltic” un „Swiss Steel Baltic”. Šie uzņēmumi piederēja vienam no pasaules tērauda nozares līderiem – „Jacquet Metals” – un darbojās Baltijas valstīs kopš 1996. gada.

Lai pabeigtu darījumu, bija nepieciešama Igaunijas konkurences iestādes piekrišana. Tā tika dota.

Kā norāda UAB „Rulonas” direktors Roks Užriņģis, šis stratēģiskais un plānotais solis ļaus ievērojami paplašināt pārdodamo tērauda izstrādājumu sortimentu. „Šī pirkums dos mūsu klientiem plašāku piekļuvi kvalitatīviem tērauda izstrādājumiem un ļaus mums vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas tirgū. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai klientiem būtu pieejami labākie tirgū pieejamie materiāli, un šis darījums ir nozīmīgs solis ceļā uz mērķi,” saka R. Užriņģis.

Komentāri

Pievienot komentāru
Atkritumu apsaimniekošana

Eco Baltia īsteno savu pirmo obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā

Db.lv, 13.02.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa AS “Eco Baltia” veiksmīgi realizējusi savu pirmo trīs gadu obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā.

Obligāciju publiskais piedāvājumus guva ievērojamu investoru interesi, pieprasījumam vairāk kā 3,5 reizes pārsniedzot maksimālo piedāvājuma apjomu. Obligāciju iegādes rīkojumi saņemti no vairāk nekā 250 kvalificētajiem un privātajiem investoriem Latvijā un Lietuvā.

“Veiksmīgā obligāciju izvietošana un ievērojamā investoru interese kalpo kā apliecinājums “Eco Baltia” stabilitātei un izaugsmei. Pieprasījums pēc “Eco Baltia” obligācijām vairāk kā 3,5 reizes pārsniedza piedāvājuma apjomu, kas parāda investoru pārliecību par kompāniju un tās izaugsmes potenciālu. Pateicamies ikvienam investoram par izrādīto uzticību. Tā ļauj mums vēl vairāk nostiprināt apziņu, ka kompānijas attīstībā esam uz pareizā ceļa un ar pārliecību varam turpināt iesākto, īstenojot stratēģiskos mērķus un radot ilgtermiņa vērtību visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver Māris Simanovičs, “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Novira Plaza attīstītājs sāk obligāciju publisko piedāvājumu 42,775 miljonu eiro apmērā

Db.lv, 09.05.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Biznesa centra "Novira Plaza" attīstītājs SIA "Marijas 2" ceturtdien sācis jaunu obligāciju publisko piedāvājumu līdz 42,775 miljonu eiro apmērā, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā "Marijas 2" piedāvās investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iegādāties līdz 42 775 obligācijām ar nominālvērtību 1000 eiro par vienu obligāciju ar dzēšanas termiņu viens gads un gada fiksēto kupona likmi 10%, ar izmaksu reizi ceturksnī. Parakstīšanās ir pieejama gan profesionāliem, gan privātiem investoriem. Pašreizējiem investoriem tiks piedāvāts apmainīt esošās obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2024.gada maijs.

Obligāciju publiskais piedāvājums noslēgsies 22.maijā.

Obligācijas tiks nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz A klases biroju ēku "Novira Plaza", kas atrodas Marijas ielā 2 un 2A, pretī Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS "Latvenergo" iegādājusies 100% "Utilitas Wind" projektu "Telšiai", un tas ļaus uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 124 megavatu (MW) jau 2026.gada pirmajā ceturksnī.

Līdz projekta pabeigšanai būvniecības darbus vadīs Utilitas Wind. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 20 Vestas 6.2MW vēja turbīnas, nodrošinot vairāk nekā 125 000 mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu. Projekta īstenošana ir nozīmīga konkurences pozīcijas stiprināšanai Lietuvas tirgū, kā arī elektroenerģijas cenu pazeminošs faktors klientiem Baltijā. Latvenergo šis darījums ir būtisks izrāviens koncerna stratēģijas izpildē.

Dinamiskai un straujai virzībai uz Latvenergo koncerna stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai Latvenergo jāveido diversificēts atjaunīgo energoresursu (AER) ražošanas jaudu portfelis visā mājas tirgū - gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, gan īstenojot ģeogrāfisku izvēršanos arī ārpus tā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmumam "Telia Company" piederošais SIA "Telia Latvija" apvienošanas ceļā pievienots Latvijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA "Tet", liecina "Tet" publicētais paziņojums kreditoriem oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kreditori savus prasījumus var pieteikt līdz 14.martam, vēršoties "Tet" juridiskajā adresē Dzirnavu ielā, Rīgā.

Jau ziņots, ka "Tet" pērn iegādājās "Telia Company" piederošo "Telia Latvija". "Telia Latvija" iegādes darījuma summa veido 10,75 miljonus eiro, ieskaitot "Telia Company" aizdevuma pārfinansējumu.

"Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks norādīja, ka "Telia Latvija" pievienošanās "Tet" grupai veicinās uzņēmumu konkurētspēju, un abu uzņēmumu apvienotajās zināšanās radītie risinājumi sniegs iespēju stiprināt reģionālo līderību un paplašinās pakalpojumu eksporta potenciālu.

Tāpat uzņēmumi kopīgi strādās pie stabilu un uzticamu datu pārraides risinājumu, mākoņpakalpojumu un datu centru pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju (IT) drošības un video straumēšanas risinājumu attīstības, lai Latvijā attīstītu nākamās paaudzes rīkus uzņēmējdarbības vajadzībām.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

APF Holdings (APF), kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, savu attīstības plānu īstenošanai privātā obligāciju emisijā ir piesaistījis 7 miljonus eiro.

Visu obligāciju emisijas apjomu iegādājās Polijas investīciju fonds CVI. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi.

Papildus pagājušā gada sākotnējā akciju publiskā piedāvājumā (IPO jeb Initial Public Offering) piesaistītajiem 5,3 miljoniem eiro, APF izmantos līdzekļus no obligāciju emisijas uzņēmuma izaugsmes plānu īstenošanai, kas paredz divu jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, jaunas olu produktu pārstrādes ražošanas līniju ieviešanu un noliktavu būvniecību.

“Veiksmīga obligāciju emisija ļauj mums īstenot APF plānus un tuvāko gadu laikā palielināt APF ražošanas jaudu par aptuveni 60%. Mēs redzam augošu pieprasījumu olu un olu produktu tirgū gan Latvijā, gan Eiropā pēc ārpus sprostiem olām un vēlamies strauji realizēt savu attīstības plānu, lai izmantotu šo tirgus tendenci. Profesionāla ieguldījumu fondu pārvaldes uzņēmuma CVI piesaiste, līdztekus diviem pensiju fondiem, kas investēja APF sākotnējā akciju piedāvājuma laikā, parāda finanšu tirgus profesionāļu uzticēšanos APF darbības modelim un iecerēm,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas biroju komplekss “Verde” turpina izvērst savu nomnieku klāstu, šī gada martā noslēdzot jaunu ilgtermiņa līgumu ar pasaulē vadošo apdrošināšanas un risku vadības brokeri “Marsh”.

Darījums paredz uz “Verde” pirmās jeb A ēkas 3. stāvu pārcelt šobrīd Rīgā esošo “Marsh” Latvijas filiāli.

Jaunajā “Marsh” birojā ar platību 250 m2 plānots izvietot līdz 18 darba vietām, tādā veidā paredzot uzņēmuma nākotnes attīstību, tostarp jaunu darbinieku piesaisti. Šobrīd, sadarbībā ar “Interior design studio DVI”, jau notiek darbs pie biroja interjera dizaina izstrādes. Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi, lai jau vasaras noslēgumā “Marsh” varētu veiksmīgi pārcelties uz jaunajām telpām.

“No mūsu uzņēmuma puses ir bijuši vairāki iemesli, kāpēc nolēmām pārcelties tieši uz biroju kompleksu “Verde”. Bet ir divi svarīgākie. Pirmkārt, vēlamies nodrošināt mūsu darbiniekiem mūsdienīgu un ērtu darba vidi. Otrkārt, birojs ilgtspējīgā celtnē ir apliecinājums “Marsh” stratēģijai ilgtspējas un zaļā kursa kontekstā,” uzsver Zintis Gaspažiņš, “Marsh” vadītājs Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru