Konkurētspējas matrica – rīks stratēģisku lēmumu pieņemšanai 

Lai novērtētu nozares vai uzņēmuma konkurētspēju, tiek izmantoti dažādi modeļi un metodes, piemēram, BCG jeb Bostonas Konsultāciju Grupas (Boston Consulting Group) produktu portfeļa matrica, kā arī GE (General Electric) daudzfaktoru analīze jeb izaugsmes un tirgus daļas matrica u.c.

Andžela Veselova - LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore, 02.11.2018

Foto: pixabay.com

Taču, raksturojot esošo konkurētspējas situāciju, bieži ar minētajiem rādītājiem ir par maz. Analīzē jāiekļauj plašāka dažādu iekšējo un ārējo faktoru analīze. Tāpēc mūsdienās katrs uzņēmums, kurš patiesi vēlas veikt noteiktus uzlabojumus uzņēmējdarbībā, pielieto Konkurētspējas profila matricu (The Competitive Profile Matrix jeb CPM).

Tas ir bezmaksas stratēģiskās plānošanas rīks, kas mūsdienās uzņēmumiem ļauj salīdzināt sevi ar konkurentiem, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu gan savas, gan konkurentu stiprās un vājās puses. Matricas izveidošana nav pārāk sarežģīts, bet vairāk gan laikietilpīgs process. Uzņēmumam arī jārēķinās, ka matricas veidošanā iesaistītiem cilvēkiem ir jāpārzina situācija uzņēmumā un jāspēj novērtēt konkurenti.

Daudzi citi konkurētspējas analīzes rīki kopumā ir vienkārši dokumenti, kuros var aprakstīt atšķirības starp pētāmo uzņēmumu un tā konkurentiem, savukārt konkurētspējas profila matricas novērtējumā izmanto dažādus konkurētspējas faktorus, kurus bieži sauc par kritiskiem veiksmes faktoriem.

Proti, katram uzņēmumam būs atšķirīgas stiprās un vājās puses, neraugoties uz līdzīgu darbības jomu un statusu (mazs, vidējs vai liels uzņēmums). Piemēram, viena uzņēmuma stiprā puse būs izmaksas, pateicoties veiksmīgi organizētām piegādes ķēdēm, citam - produktu kvalitāte vai klientu apkalpošana.

Konkurētspējas profila matricas galvenie komponenti - kritiskie veiksmes faktori, svars, reitings un punkti (rezultāts), kā arī kopējie punkti un kopējais rezultāts. Kritiskie veiksmes faktori bieži praksē tiek saukti arī par galvenajiem veiksmes faktoriem (key performance indicators). Tie ir galvenie atribūti, kas konkrētajā nozarē nosaka vai var noteikt panākumus. Kritiskie veiksmes faktori dažādās nozarēs būs atšķirīgi, tos veidos ar uzņēmuma darbību saistīti iekšēji un ārēji faktori. Jo vairāk kritisko veiksmes faktoru uzņēmums būs iekļāvis konkurētspējas profila matricā, jo tā būs kvalitatīvāka un spēs sasniegt labāku rezultātu.

Kritiskie veiksmes faktori atšķiras, bet ir arī tādi, kas daudzām jomām var būt kopēji, piemēram, inovācijas, mārketinga aktivitātes, zīmola reputācija, produktu kvalitāte, klientu serviss, cenu konkurētspēja, tehnoloģiju izmantošana, izmaksas, produktu dažādība, uzņēmuma atrašanās vieta, klientu lojalitāte un uzņēmuma vadības kompetence.

Veicot aprēķinus, katram kritiskam veiksmes faktoram piešķir svaru. Zemāks svars nozīmē, ka faktors nav īpaši būtisks, lai noteiktu uzņēmuma panākumus, bet augstāks vērtējums nozīmē, ka šis faktors ir kritiski svarīgs, lai noteiktu uzņēmuma veiksmi biznesā. Pēc visu kritisko veiksmes faktoru noteikšanas jāpiešķir tiem punktu skaits, lai redzētu, kāds ir katra kritiskā veiksmes faktora novērtējums uzņēmumā. Bieži vienkāršības dēļ izvēlas 4 ballu skalu. Kad pabeigta ballu piešķiršana, tad katra kritiskā veiksmes faktora svars tiek reizināts ar piešķirto ballu skaitu. Šis aprēķina rezultāts dod svērto punktu skaitu katram pētījumā iekļautajam dalībniekam. Uzņēmums ar visaugstāko kopējo ballu skaitu tiek uzskatīts par visspēcīgāko tirgū (salīdzinājumā ar citiem konkurentiem). Jo lielākas rezultātu atšķirības starp uzņēmumiem, jo lielākas ir konkurētspējīgās priekšrocības.

Tādējādi, apkopojot visu iepriekš minēto, var secināt, ka konkurētspējas profila matricai ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Tā ļauj analizēt konkurentu relatīvi stiprās un vājās puses, lai izveidotu efektīvu uzņēmuma konkurences stratēģiju; uzņēmums vieglāk var vizuāli salīdzināt konkurējošos uzņēmumus, kā arī iegūtais rezultāts ļauj vieglāk noskaidrot, kuri uzņēmumi spēj sniegt vislabāko piedāvājumu tirgū.

Uzņēmumam, kas izvēlējies savā darbā izmantot konkurētspējas profila matricu, noteikti ir jārēķinās ar noteiktiem tās trūkumiem, piemēram, jāņem vērā, ka balles, kas piešķirtas kritiskiem veiksmes faktoriem, ir subjektīvas. Tas nozīmē - tās var būt neprecīzas, kas zināmā mērā var negatīvi ietekmēt stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesu, tāpēc jāpārliecinās par iegūto datu patiesumu. Uzņēmumam var sagādāt problēmas iegūt informāciju par konkurentiem, kā arī viena kritiskā veiksmes faktora zemais novērtējums var negatīvi ietekmēt uzņēmuma kopējo ballu skaitu.

Kopumā var secināt, ka konkurētspējas profila matrica var tikt izmantota uzņēmumu salīdzināšanai ar konkurentiem ar daudzu faktoru palīdzību un tā var kalpot par vēl vienu stratēģisku rīku uzņēmējdarbības attīstībai.

Jaunākais izdevums