Ugunsdrošība darba vietā – no plāna līdz realitātei 

Lai uzņēmums spētu darboties veiksmīgi, tā vadītājam ir jāparedz dažādas problēmsituācijas un riski un jāzina, kā no tiem izvairīties vai kā tos risināt. Šāda plānošana attiecas uz visiem uzņēmuma darbībai būtiskajiem faktoriem, tostarp ugunsdrošību.

, 31.1.2018

Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to, lai darba vieta atbilstu ugunsdrošības prasībām un darbinieki saņemtu regulāru teorētisko un praktisko apmācību, neatkarīgi no tā, vai pasākumus veic vadītājs pats vai deleģē tos citai personai. FN Serviss ugunsdrošības eksperti iesaka veltīt pietiekami daudz laika darba vides piemērošanai un, rūpējoties par savu uzņēmumu, neattiekties pret ugunsdrošību kā pret birokrātisku procedūru. Raksta turpinājumā uzziniet, kādas ir ugunsdrošības pamatprasības uzņēmumā, kas katram darbiniekam būtu jāzina par ugunsdrošību un kādi ir rīcības pamatprincipi, ja darba vietā izcēlies ugunsgrēks.

Ugunsdrošības instrukcija – normatīvo aktu pamatpaketē

Kaut arī vērienīgās izmaiņas ugunsdrošības noteikumos tika veiktas jau 2016. gadā, vairākiem noteikumu punktiem, tostarp atbilstošas ugunsdrošības instrukcijas izstrādei, tika piemērots pārejas periods līdz 2017. gada 1. septembrim. Šobrīd ikvienā uzņēmumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir tikko nodibināts vai darbojas jau vairākus gadu desmitus, ugunsdrošības instrukcijai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238.

Izstrādājot ugunsdrošības instrukciju, ir jāņem vērā, ka:

- tiesības izstrādāt instrukciju, veikt teorētisko un praktisko instruktāžu, kā arī ugunsdzēsības aparātu pārbaudes ir tikai tādai personai, kam ir atbilstoša izglītība ugunsdrošības jomā (nepieciešamās izglītības veids un apjoms atkarīgs no objekta lieluma un specifikas);

- instrukcijā ir jābūt iekļautam detalizētam objekta un ugunsdrošības aprakstam, kas ietver informāciju par:

1. objekta un teritorijas izmantošanas veidu;

2. iespējamajiem ugunsgrēka izcelšanās riskiem;

3. apkures sistēmas un elektroinstalāciju ugunsbīstamību;

4. inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasībām un drošības pasākumiem ugunsgrēka laikā;

5. maksimālo pieļaujamo cilvēku skaitu objektā;

6. ugunsbīstamo pasākumu veikšanas plānu u. c.

- ugunsdrošības instrukcijā obligāti jābūt iekļautam Rīcības plānam, kurā aprakstīta Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība, cilvēku un materiālo lietu evakuēšanas kārtība, kā arī rīcība, kas attiecas uz ugunsgrēka ierobežošanu, piemēram, elektroinstalāciju atvienošana vai ugunsdzēsības ierīču izmantošana.

Ugunsdrošības dokumentācija uzņēmumā ir apjomīga, un tās izstrādei nepieciešamas atbilstošas zināšanas, turklāt ir jāpatur prātā, ka atkarībā no uzņēmuma darbības sfēras darbiniekiem ir jāsaņem ugunsdrošības instruktāža vienu līdz četras reizes gadā. Uzņēmuma vadītājs var izvēlēt uzņēmumā atbildīgo personu par ugunsdrošību un nosūtīt to uz atbilstošu apmācību vai arī uzticēt visus ugunsdrošības jautājumus FN Serviss ekspertiem.

Drošība – katra darbinieka atbildība

"20180130-1216-shutterstock-430098463.jpg"

Foto: Shutterstock.com

Ugunsdrošības noteikumos paredzēts, ka ikviena darbinieka pienākums ir iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju un rīkoties atbilstoši tai. Tātad gadījumā, ja izceļas ugunsgrēks, nodarbinātajam ir:

- jāziņo par ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112;

- jāevakuējas saskaņā ar Rīcības plānu.

Regulāra ugunsdrošības instruktāža uzņēmumā ir nepieciešama tāpēc, lai darbinieks zinātu, kā jārīkojas ugunsgrēka gadījumā. Praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek izmēģināta liesmu dzēšana, veicina darbinieku pārliecību par savām prasmēm rīkoties ar ugunsdzēsības aparātiem – šīs iemaņas var būt izšķirošas brīdī, kad notikusi ugunsnelaime.FN Serviss piedāvātā ugunsdrošības instruktāža objektā ietver informāciju par:

- ugunsdrošības situāciju Latvijā;

- galvenajiem ugunsnelaimes cēloņiem;

- liesmu attīstību telpās un liesmas pastiprinošajiem faktoriem;

- rīcību ugunsnelaimes gadījumā;

- ugunsdzēsības aparātiem un to, kā ar tiem rīkoties.

Papildus tam, uzņēmuma vadītājam ir svarīgi izvērtēt iespējamos ugunsnelaimes riskus, pārdomāt, kādi ir iespējamie preventīvie pasākumi, pārrunāt šos faktorus ar darbiniekiem un aicināt darbiniekus būt atbildīgiem un ievērot ugunsdrošības pamatprasības.

Preventīvie pasākumi

"20180130-1218-shutterstock-646390663.jpg"

Foto: Shutterstock.com

Saprotams, ka uzņēmumu darbības sfēras ir dažādas un ugunsnelaimes preventīvie pasākumi būs cieši saistīti ar darbības jomu – uzņēmumam, kura pamatā ir darbs ar eksplozīvām un uzliesmojošām vielām, ugunsdrošības prasības un piesardzības pasākumi būs daudz stingrāki nekā birojā. Tomēr arī biroja darbiniekiem būtu vērts paturēt prātā dažas šķietami vienkāršas lietas, lai izvairītos no ugunsnelaimes, piemēram:

- uzkopšanai neizmantojiet šim nolūkam nepiemērotus degtspējīgus šķidrumus;

- sadzīvē lietojamus šķidrumus, kas ir viegli uzliesmojoši, glabājiet cieši noslēgtos traukos;

- neatstājiet bez uzraudzības ieslēgtas apkures ierīces un sadzīves elektroiekārtas;

- nenovietojiet balonus ar degtspējīgām gāzēm vai šķidras bīstamas vielas uz balkoniem, bēniņos vai pagrabos;

- rīkojieties piesardzīgi ar atklātu uguni un ievērojiet pietiekami lielu distanci starp liesmu un degtspējīgiem materiāliem (piemēram, nenovietojiet sveci tuvu aizkariem vai citiem tekstilizstrādājumiem);

- ja birojā ir kamīns vai krāsns, glabājiet kurināmo tam speciāli paredzētā vietā;

- neaizsprostojiet evakuācijas izejas – arī īslaicīgi ne.

Ir lieliski, ja katrs darbinieks uzņēmumā ir atbildīgs un zina un ievēro visus augstāk minētos faktorus, tomēr svarīgi, lai ikviens zinātu, kā jārīkojas, ja ir izcēlies ugunsgrēks.

Rīcības plāns

Kā minēts iepriekš, katrā uzņēmumā ir izstrādāts detalizēts Rīcības plāns, un tas instruktāžas laikā tiek pārrunāts ar darbiniekiem. Tomēr, notiekot ugunsnelaimei, vispirms ir svarīgi atcerēties divus pamatprincipus:

- rīkojieties ātri!

- vērtība, kas noteikti ir jāglābj, ir dzīvība.

Papildus šiem principiem, ir vērts atkārtot un pārdomāt arī dažādas rīcības nianses, kas atkarīgas no konkrētās situācijas.Ja ir izcēlies ugunsgrēks un Jūs varat izkļūt no telpas:

- izejot no telpas, aizveriet durvis;

- lai evakuētos, neizmantojiet liftu, bet kāpiet pa kāpnēm;

- cieši turieties pie kāpņu margām;

- nemeklējiet, kur deg;

- esot drošībā, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un atcerieties, ka klausuli pirmais drīkst nolikt dispečers;

- neejiet atpakaļ mājā, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji.

Ja ir izcēlies ugunsgrēks, bet Jūs nevarat izkļūt no telpas:

ja durvis ir karstas, neveriet tās vaļā un aizbāziet durvju spraugas ar mitriem palagiem, dvieļiem vai drēbēm;turieties pēc iespējas tuvāk grīdai;mazliet paveriet logu, lai Jums būtu pieejams gaiss, bet nerastos caurvējš;pievērsiet sev uzmanību, sitot ar kādu priekšmetu pa grīdu vai vicinot pa logu dvieli vai citu auduma gabalu. Nekliedziet!ja esat pirmajā stāvā un varat izglābties pa logu – dariet to!

Esot telpā, kurā izcēlies ugunsgrēks:

- nelielu aizdegšanās platību mēģiniet nodzēst, izmantojot ūdeni, blīvu audumu vai ugunsdzēsības aparātu;

- ja deg elektroierīce, atvienojiet to no tīkla un tad mēģiniet to nodzēst;

- ja nevarat nodzēst liesmu, pametiet telpu.

Ja aizdedzies apģērbs:

- neviciniet rokas, lai neveicinātu liesmu izplatīšanos. Nogulieties zemē un vārtieties vai, ja tas ir iespējams, ietinieties segā;

- ja redziet, ka apģērbs aizdedzies citam, paziņojiet to šim cilvēkam un tad nogrūdiet viņu zemē un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, līdz liesmas ir nodzēstas.

Atcerieties – izceļoties ugunsgrēkam, ir svarīgi nekrist panikā, lai spētu atcerēties Rīcības plānu un rīkoties saskaņā ar to.

Uzticiet profesionāļiem!

Vadot uzņēmumu, ir svarīgi ne tikai sasniegt izvirzītos mērķus, bet arī rūpēties par darbinieku labklājību un drošību. Uzticiet sava uzņēmuma ugunsdrošību FN Serviss ekspertiem, lai plāns vienmēr saskanētu ar realitāti! Plašāku informāciju meklējiet tīmekļvietnē fnserviss.lv!