Kreditori ABLV bankas likvidatoru skrūvspīlēs 

Kopš ABLV Bankas pašlikvidācijas procedūras uzsākšanas 2018. gadā skaidrību ir ieguvuši tikai pirmās kārtas kreditori, kuriem bankas kontā nebija vairāk par 100 000 eiro un kuriem izmaksāta valsts garantētā atlīdzība. Pārējie kreditori, kuriem naudas līdzekļi kontā pārsniedza 100 000 eiro, joprojām ir neziņā par to, kad atgūs savu naudu, ja vispār to atgūs, jo ABLV bankas likvidatori noteikuši kreditoriem nepārskatāmas procedūras. Līdz šim kreditoriem tika uzspiesti šaubīgi likvidācijas noteikumi un pieprasītas detalizētas atskaites par visiem, pat ļoti vēsturiskiem darījumiem, bet pašiem kreditoriem nav atstātas pienācīgas iespējas aizsargāt sevi pret ABLV bankas noteikto lietu kārtību un necaurspīdīgām anti-money laundering (AML) pārbaudes procedūrām. Ir vērts apskatīt dažus piemērus un viedokli no kreditoru skatu punkta, kādi pārkāpumi saskatāmi ABLV bankas likvidācijas noteikumos.

Zvērināti advokāti Daiga Siliņa un Rihards Niedra, ZAB Davidsons un partneri, 19.12.2019

Cik saistoši kreditoriem ir ABLV bankas likvidācijas noteikumi?

ABLV bankas pašlikvidācijas procesa pamatā ir kreditora prasījuma izskatīšanas kārtība, kuras rezultātā naudas līdzekļu izmaksa kreditora prasījuma apmierināšanai var tikt atlikta vai atteikta, pamatojoties uz likvidējamās ABLV banka likvidācijas noteikumos noteikto pārbaudi.

Lai panāktu tieši šādu kreditora prasījuma izskatīšanas kārtību un kreditora piekrišanu pārbaudes veikšanai, ABLV banka saviem kreditoriem izstrādāja īpašu veidlapu, izvietojot to savā tīmekļa vietnē www.ablv.com un nosakot, ka brīvā formā sagatavotajam prasījumam ir jāsatur visa tā informācija, ko satur veidlapa. Šajā īpašajā veidlapā tika iekļauts apliecinājums, ka parakstot pieteikumu, kreditors piekrīt likvidējamās ABLV bankas likvidācijas noteikumiem.

ABLV banka saviem kreditoriem nedeva iespēju nepiekrist likvidējamās ABLV bankas likvidācijas noteikumiem. Ja ABLV bankas kreditori neaizpildītu šo īpašo veidlapu vai brīvas formas kreditora prasījuma pieteikumā neietvertu apliecinājumu likvidējamās ABLV bankas likvidācijas noteikumiem, likvidējamās ABLV bankas likvidatori kreditora prasījumu nebūtu atzinuši sakarā ar kreditora prasījuma pieteikuma veidlapas nepienācīgu izpildi.

Ņemot vērā, ka ne Kredītiestāžu likumā, ne citās tiesību normās nav paredzēta prasība, ka kreditora prasījuma pieteikumā obligāti būtu jāiekļauj apliecinājums par kreditora piekrišanu likvidējamās kredītiestādes likvidācijas noteikumiem, var secināt, ka ABLV banka savos likvidācijas noteikumos un kreditoru prasījumu pieteikuma veidlapā šādu apliecinājumu uzspieda bez jebkāda tiesiska pamatojuma. Līdz ar to ABLV bankas likvidācijas noteikumu saistošs spēks ir nosacīts, kam nav nekā kopēja ar kreditoru interesēm.

Likvidējamās ABLV bankas likvidācijas noteikumi aptver tikai ABLV bankas intereses. ABLV bankai ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus bez pienākuma paziņot kreditoriem par veiktajām izmaiņām likvidācijas noteikumos. Kopš sākotnējiem likvidācijas noteikumiem, šie noteikumi vairākkārt būtiski grozīti, turklāt grozījumiem precīzi nevar izsekot, jo bankas mājas lapā bez paziņojumiem tiek nomainīta tikai aktuālā redakcija ar arvien jauniem, bankas vienpusēji pasludinātiem noteikumiem. Noteikumi bez acīmredzama tiesiska pamata nostāda kreditorus nevienlīdzīgā situācijā attiecībā pret likvidējamo ABLV banku - kreditoriem ir noteikti neskaitāmi pienākumi ar bezierunu piekrišanu, turpretī bankai piešķirtas gandrīz neierobežotas tiesības pārbaudes veikšanā, valūtas konvertēšanā, personas datu apstrādē utt.

Vai likvidējamās ABLV bankas likvidatori var atlikt vai atteikt naudas līdzekļu izmaksu kreditora prasījuma apmierināšanai?

Saskaņā ar ABLV bankas likvidācijas noteikumiem naudas līdzekļu izmaksa kreditoru prasījuma apmierināšanai var tikt atlikta vai atteikta, ja pastāv normatīvajos aktos, tajā skaitā normatīvajos aktos, kuri nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības, noteiktie šķēršļi šādas izmaksas veikšanai.

Šāds ABLV bankas likvidācijas noteikumu nosacījums rada neizpratni saistībā ar ABLV bankas paziņojumu un likuma prasību, ka bankas tiesiskajām attiecībām ar kreditoriem ir piemērojama Kredītiestāžu likuma redakcija, kas bija spēkā līdz 14.11.2018.

Attiecīgi likvidējamā ABLV banka nevar atlikt vai atteikt naudas līdzekļu izmaksu, jo ne Kredītiestāžu likums redakcijā līdz 14.11.2018., ne normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā neparedz kredītiestādei tās pašlikvidācijas procesā tiesības atlikt vai arī atteikt naudas līdzekļu izmaksu kreditora prasījuma apmierināšanas gadījumā.

Normatīvajos aktos uz ABLV bankas likvidācijas dienu nav arī paredzēts kredītiestādes likvidācijas gadījumā šai kredītiestādei tiesības veikt pārbaudi attiecībā uz atzītu kreditora prasījumu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un šīs pārbaudes rezultātā pieņemt lēmumu par kreditora prasījuma summas izmaksu vai neizmaksu.

Kredītiestāžu likuma 128. panta kārtībā redakcijā līdz 14.11.2018. ABLV bankai bija jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesnieguma projektu par pašlikvidāciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai bija jāpārbauda, vai kredītiestāde spēj noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās grāmatvedības reģistros noteiktās saistības pret kreditoriem. Tas nozīmē, ka ABLV bankai ir pienākums pilnā apmērā izpildīt savas saistības pret kreditoriem, ja reiz banka jau ir lēmusi par kreditora prasījuma atzīšanu.

Savukārt no likvidējamās ABLV bankas likvidācijas noteikumiem izriet, ka ABLV banka pilnā apmērā var nepildīt savas saistības pret kreditoriem, izmantojot pašas pieņemto kreditoru pārbaudes metodoloģiju.

Nav šaubu, ka ABLV banka ar savu pašlikvidācijas procesu un atzīto kreditoru prasījumu pārbaudes metodoloģiju lika pamatus Kredītiestāžu likuma 13.06.2019. grozījumiem, ar kuriem pirmo reizi tika ieviests “termins” metodoloģija un kuri noteica kredītiestādes likvidatora pienākumu izstrādāt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju un saskaņot Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Tomēr vai šādai kreditoru prasījumu pārbaudei ir tiesisks pamats?

Ir saprotams, ka valsts institūcijām ir jākontrolē kredītiestādes, lai tās veiktu pienācīgas pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un pārbaudes saskaņā ar starptautisko sankciju sarakstiem, tomēr no kreditora tiesību skatu punkta raugoties, kreditoram ir tiesības, lai ABLV bankas pašlikvidācija noritētu tieši pēc tā normatīvā regulējuma, kāds bija bankas pašlikvidācijas dienā.

Ievērojot to, ka uz ABLV bankas likvidācijas dienu normatīvie akti neparedzēja ABLV bankas tiesības jau pēc darbības izbeigšanas – likvidācijas laikā veikt papildu pārbaudes saskaņā ar pašu izstrādātu starptautisku metodoloģiju, ABLV bankai būtu jāveic naudas līdzekļu izmaksu atzīto kreditoru prasījumu apmierināšanai secībā, kura ir paredzēta Kredītiestāžu likuma 192. un 193. pantā.

Vai kreditoriem ir jāatbild par ABLV bankas pārkāpumiem tās darbībā?

ABLV bankas pašlikvidācijas lēmums pieņemts Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.02.2018. pieņemto lēmumu rezultātā. ECB nolēma, ka Banka un tās meitas banka Luksemburgā ir vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās”. Ja jau AML kontroles trūkums nav bijis par oficiālo iemeslu bankas pašlikvidācijai, tad kāpēc likvidācijas noteikumos paredzētas tik pārspīlētas prasības kreditoru prasījumu izvērtēšanai.

Ir radies priekštats, ka FinCEN ziņojumā izteiktie pieņēmumi par ABLV bankas vadības un darbinieku prettiesisko rīcību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā ar ABLV bankas likvidācijas noteikumiem tiek pāradresēti ABLV bankas kreditoriem.

Kreditoram nebūtu jācieš no tā, ka ABLV banka tās darbības laikā nav pienācīgi veikusi savu pienākumu veikt AML pārbaudes, un nav jāpiekrīt likvidācijas noteikumiem, kurus ABLV banka uzspieda ar mērķi pārlikt savu atbildību uz atzīto kreditoru “pleciem”.

ABLV bankas likvidācijas noteikumos nav atrunāts neviens termiņš cik ilgi banka veiks pārbaudi, kuras ietvaros kreditori ir ķīlnieku lomā. Lai šādas pārbaudes varētu veikt, ABLV banka jau pieminētajā īpaši izstrādātajā veidlapā iekļāva kreditora piekrišanu personas datu apstrādei tik plaši, ka kreditori – fiziskās personas nevar ierobežot un izkontrolēt, kur viņu personas dati tiek nodoti un kādām vajadzībām. ABLV bankas likvidācijas noteikumos ir ierakstīts, ka kreditors piekrīt viņa datu nodošanai ABLV bankas sadarbības partneriem, citiem starpniekiem, likvidējamās kredītiestādes grupas uzņēmumiem, personas datu nodošanai uz ārvalstīm utt. Kāda gan grupas uzņēmumiem tieša saikne ar kreditora prasījuma izvērtēšanu?

Ir samērīgi, ka kreditoram ir jāpiekrīt viņa personas datu apstrādei “kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem”, jo bez kreditora piekrišanas apstrādāt personas datus varētu būt grūtības atzīt kreditora prasījumu un veikt kreditora prasījuma apmierināšanu.

Tomēr kreditora piekrišana personas datu apstrādei “citiem pamatotiem nolūkiem visa likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros [..] personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm” un ABLV bankas likvidācijas noteikumu sadaļa par fizisko personas datu apstrādi neatbilst prasībām, kādā jāsaņem datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Ir saskatāmas neatbilstības gan no patērētāju tiesību aspekta, gan datu aizsardzības tiesību aspekta, gan arī būtiska neatbilstība normatīvajos aktos paredzētajām procedūrām un termiņiem naudas līdzekļu izmaksām kreditora prasījuma apmierināšanai.

Ņemot vērā, ka ABLV bankas pašlikvidācijas process neatbilst Kredītiestāžu likuma redakcijai līdz 14.11.2018., Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, ir pamats uzskatīt, ka ABLV bankas pašlikvidācijas procesā tiek pārkāpts tiesiskums un aizskartas kreditoru tiesiskās intereses.

Paradoksāli, bet tieši kreditori un viņu atzītie prasījumi šobrīd nodrošina likvidējamās ABLV bankas darbību uz nenoteiktu laiku, tajā skaitā rīcību ar kreditora naudas līdzekļiem un iespēju nopelnīt uz kreditoru rēķina cesiju rezultātā, ko pieļauj ABLV bankas likvidācijas noteikumi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir jāizvērtē faktiskos un tiesiskus aspektus ABLV bankas pašlikvidācijas procesā un jāpārskata ABLV bankas noteikto kārtību, kādā ir izmaksājami naudas līdzekļi saskaņā ar atzītajiem kreditoru prasījumiem, īpaši attiecībā uz fiziskajām personām, novēršot kreditoru interešu tiesību aizskārumu. Maksātspējīgas bankas uzsāktai pašlikvidācijas procedūrai nevajadzētu pārvērsties par represiju līdzekli pret kreditoriem.

Zvērinātu advokātu birojs Davidsons un partneri saskata vairākus kreditoru tiesību aizsardzības līdzekļus, gan vēršanās tiesā, gan prasot kredītiestādei ierobežot personas datu apstrādi, gan apstrīdot likvidācijas noteikumus un piedzenot zaudējumus, neizslēdzot vēršanos tiesību aizsardzības iestādēs. Kreditoriem ar ārvalstu kapitālu pastāv arī tiesības prasīt atbildību no Latvijas valsts starptautiskā arbitrāžā, ja netiek ievērota tiesiskā paļāvība investīciju aizsardzībā.