Plāno atvieglot nekustamā īpašuma nodokļa slogu 

Lai neradītu nesamērīgu nodokļa sloga pieaugumu, kad pašvaldības nosaka pārāk augstu nodokļa likmi, pašvaldībām būs tiesības pamatā noteikt maksimālo likmi līdz 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, savukārt virs 1,5% tikai gadījumos, kad nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstošai normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Jānis Rancāns, 22.3.2012

To paredz Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien izsludinātie grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), nosakot vienotus principus, kuri pašvaldībām jāievēro, īstenojot tām ar likumu deleģētās tiesības noteikt NĪN likmi vai likmes.

Finanšu ministrija informē, ka saskaņā ar likumu, sākot no 2013. gada janvāri, pašvaldībām būs tiesības lemt par piemērojamo NĪN likmi noteiktā likmes intervāla robežās – no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Pašvaldība savas tiesības nodokļa likmes noteikšanā varēs īstenot līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim izdodot saistošos noteikumus.

Likumprojektā paredzēti četri principi, kuri jāievēro visām pašvaldībām – nodokļa objektu objektīva grupējuma princips, efektivitātes princips, atbildīgas budžeta plānošanas princips un prognozējamības un stabilitātes princips. Paredzēti arī trīs principi, kurus pašvaldība var piemērot vai nepiemērot pēc saviem ieskatiem - uzņēmējdarbības atbalsta princips, sociālās atbildības princips un teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips.

Grozījumos arī paredzēti nodokļa atvieglojumi 50% apmērā personām, kurām ir trīs vai vairāk bērnu, ar kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta – par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tam piekrītošo zemi.

Vēl grozījumos paredzēts, ka nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi nepiemēro, ja taksācijas gada laikā ir mainījies zemes īpašnieks.

Situācijā, kad pašvaldība līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim nebūs izdevusi (publicējusi) saistošos noteikumus, tad nākamajā taksācijas gadā tā piemēros tādas pašas nodokļa likmes, kā 2012. gadā, proti, tās, kas pašreiz noteiktas likumā.

Tā kā nav prognozējams, kāds skaits pašvaldību izvēlēsies ar saistošiem noteikumiem noteikt atšķirīgu nodokļa  likmi vai likmes no pašreiz spēkā esošajām, šobrīd nav iespējams novērtēt tiesiskā regulējuma finansiālo ietekmi. Grozījumus vēl skatīs un par tiem lems Ministru kabinets un Saeima.